391/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

391
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2011 bola v Bruseli za Slovenskú republiku podpísaná Rámcová dohoda o komplexnom partnerstve a spolupráci medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Vietnamskou socialistickou republikou na strane druhej.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s rámcovou dohodou uznesením č. 1082 z 26. marca 2014 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval rámcovú dohodu 10. apríla 2014. Ratifikačná listina Slovenskej republiky bola 24. apríla 2014 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európskej únie.

Rámcová dohoda nadobudla platnosť 1. októbra 2016 v súlade s článkom 63.1. a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu rámcovej dohody možno nahliadnuť v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 329/8 z 3. decembra 2016.