388/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

388
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 79 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 204/2013 Z. z.

opatrenie z 15. decembra 2016 č. 08813-OL-2016, ktorým sa ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín.

Opatrenie ustanovuje zoznam zdravotných výkonov pre klasifikačný systém diagnosticko-terapeutických skupín, podľa ktorého budú poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti kódovať zdravotné výkony v rámci poskytnutej zdravotnej starostlivosti pri ukončení hospitalizácie pacienta. Cieľom opatrenia je upraviť zoznam zdravotných výkonov potrebných na vykazovanie poskytnutej zdravotnej starostlivosti v rámci diagnosticko-terapeutických skupín a zohľadnenia požiadaviek odborností v jednotlivých špecializačných odboroch.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené v osobitnej čiastke Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.