385/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

385
VYHLÁŠKA
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
z 12. decembra 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení zákona č. 30/2015 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky č. 99/2012 Z. z. o hlbokozmrazených potravinách sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa nad slovo „čistote“ vkladá odkaz 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1) Čl. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 231/2012 z 9. marca 2012, ktorým sa ustanovujú špecifikácie prídavných látok uvedených v prílohách II a III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Ú. v. EÚ L 83, 22. 3. 2012).“.
Doterajšia poznámka k odkazu 1 sa označuje ako poznámka k odkazu 1a.
2.
V § 3 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Teplota hlbokozmrazenej potraviny musí byť v každom bode na hodnote -18 °C alebo nižšej.
(3)
Počas skladovania, uchovávania alebo prepravy hlbokozmrazenej potraviny sa pri zachovaní správnej skladovacej a prepravnej praxe2) môže teplota potraviny prechodne zvýšiť najviac na -15 °C.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2) Príloha II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 z 29. apríla 2004 o hygiene potravín (Ú. v. EÚ L 139, 30. 4. 2004) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Gabriela Matečná v. r.