384/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

384
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov vydalo

opatrenie zo 14. decembra 2016 č. MF/017857/2016-74, ktorým sa mení dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/25835/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek účtovnej závierky, obsahovom vymedzení týchto položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie, o rámcovej účtovej osnove a postupoch účtovania pre podielové fondy, dôchodkové fondy a doplnkové dôchodkové fondy v znení neskorších predpisov.

Opatrenie rozširuje osobnú pôsobnosť opatrenia č. MF/25835/2007-74 na investičné fondy s premenlivým základným imaním, ktorých možnosť zriaďovať bola ustanovená zákonom č. 361/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a opatrenie ustanovuje postupy účtovania o základnom imaní investičných fondov s premenlivým základným imaním a ich účtovnú závierku.

Opatrenie nadobúda účinnosť 30. decembra 2016.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 34/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.