381/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

381
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 79 ods. 12 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 77/2015 Z. z.

opatrenie z 15. decembra 2016 č. S07880-OL-2016, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. decembra 2015 č. 09467/2015, ktorým sa ustanovujú pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov.

Opatrenie spresňuje pravidlá kódovania chorôb a pravidlá kódovania zdravotných výkonov poskytovateľmi ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytovateľ ústavnej zdravotnej starostlivosti používa pri ukončení hospitalizácie pacienta. Opatrenie sa precizuje aj vzhľadom na aktualizáciu 10. verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb a novelu zoznamu zdravotných výkonov pre klasifikačný systém na rok 2017.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 47/2016 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk.