380/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

380
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. a) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného nie je štát podľa § 11 ods. 1 písm. a) až c) a písm. e) a ods. 2 zákona, a pre poistencov podľa pohlavia a veku, za ktorých platiteľom poistného je štát podľa § 11 ods. 7 zákona, sa na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Poradové číslo
vekovej kupiny
Veková skupina poistencov Poistenci, za ktorých platiteľom poistného nie je štát Poistenci, za ktorých platiteľom poistného
je štát
x x IRŽ(i) * IRM(i) * IRŽ(i) ** IRM(i) **
1. od 0 do 4 rokov 0,7222 0,7974
2. od 5 do 9 rokov 0,3780 0,4378
3. od 10 do 14 rokov 0,4046 0,4212
4. od 15 do 19 rokov 0,3374 0,1843 0,5264 0,3860
5. od 20 do 24 rokov 0,3637 0,2431 0,4851 0,3242
6. od 25 do 29 rokov 0,4470 0,2527 0,7730 0,4327
7. od 30 do 34 rokov 0,5039 0,2741 0,8659 0,6422
8. od 35 do 39 rokov 0,4661 0,2900 0,8357 0,7749
9. od 40 do 44 rokov 0,4489 0,3202 0,8825 0,9075
10. od 45 do 49 rokov 0,4771 0,3649 1,0878 1,1182
11. od 50 do 54 rokov 0,5400 0,4277 1,2606 1,4710
12. od 55 do 59 rokov 0,5655 0,5110 1,3298 1,8196
13. od 60 do 64 rokov 0,6408 0,6055 1,0117 1,4133
14. od 65 do 69 rokov 0,8987 0,9463 1,1273 1,5017
15. od 70 do 74 rokov 1,0574 1,0256 1,3030 1,7744
16. od 75 do 79 rokov 0,9389 0,8988 1,4462 1,9187
17. od 80 rokov 0,3682 0,2834 1,5190 1,7913
*
IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného nie je štát.
** IRŽ (i) – index rizika ženy i-tej vekovej skupiny a IRM (i) – index rizika muža i-tej vekovej skupiny, za ktorých platiteľom poistného je štát.
§ 2
Index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2017 sa pre jednotlivé farmaceuticko-nákladové skupiny na účely prerozdeľovania poistného ustanovuje takto:
Číslo Kód Názov Index rizika nákladov
1. AST Astma 0,9558
2. CFP Cystická fibróza alebo ochorenie exokrinnej funkcie pankreasu 17,7077
3. CNS Ochorenie mozgu a miechy 8,2925
4. COP Chronická obštrukčná choroba pľúc a ťažká astma 2,4841
5. CRO Crohnova choroba, ulcerózna kolitída 1,8577
6. DEP Liečba antidepresívami 0,6192
7. DM1 Diabetes typu I 3,1791
8. DM2 Diabetes typu II 0,6175
9. DMH Diabetes s hypertenziou 0,9249
10. EPI Epilepsia 1,1618
11. HIV HIV/AIDS 14,3934
12. CHO Hypercholesterolémia 0,3434
13. KVS Srdcové choroby 1,6974
14. ONK Malignity 16,2212
15. PAR Parkinsonova choroba 2,4618
16. PSY Antipsychotiká, Alzheimerova choroba, liečba závislostí 1,3936
17. RAS Liečba rastovým hormónom 8,5923
18. REN Renálne zlyhanie 30,5924
19. REU Reumatické choroby liečené inak ako inhibítormi TNF 1,5514
20. TNF Reumatické choroby liečené inhibítormi TNF 13,6883
21. TRA Transplantácie 6,5780
22. HOR Hormonálna onkoliečba 2,8319
23. NPP Neuropatická bolesť 3,1570
24. HEM Hemofília 84,3080
§ 3
Poistenec sa zaradí do vyššej vekovej skupiny podľa § 1 prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom dosiahol vek rozhodujúci pre zaradenie do vyššej vekovej skupiny.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.
Tomáš Drucker v. r.