38/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

38
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 96 ods. 1 písm. c) a h) zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 1. decembra 2015 č. 18/2015 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí.

Cieľom opatrenia je zmena v spôsobe zabezpečenia zberu údajov pre Národnú banku Slovenska na účel vykonávania dohľadu nad uvedenými subjektmi podľa upravených vzorov výkazov prostredníctvom Štatistického zberového portálu Národnej banky Slovenska, pričom sa zohľadňuje aktuálny stav všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj požiadavky odborných útvarov Národnej banky Slovenska.

Opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 9. decembra 2014 č. 24/2014 o predkladaní výkazov platobnými inštitúciami a inštitúciami elektronických peňazí (oznámenie č. 406/2014 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 35/2015 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.