379/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

379
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 10 písm. b) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 185/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na rok 2017 je uvedený v prílohe.
§ 2
Zoznam farmaceuticko-nákladových skupín ustanovený touto vyhláškou sa prvýkrát použije v marci 2017 pri mesačnom prerozdeľovaní poistného za január 2017.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.
Tomáš Drucker v. r.
Príloha k vyhláške č. 379/2016 Z. z.