375/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

375
ZÁKON
zo 7. decembra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 1 sa slová „na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“).“ nahrádzajú slovami
„a)
na ktorú je vydané právoplatné stavebné povolenie,3) ktorým sa povoľuje stavba (ďalej len „stavebné povolenie“),
b)
ktorá je ohlásená stavebnému úradu,3a)
c)
na ktorú je vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b) alebo
d)
ktorá je dodatočne povolená.3c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3a až 3c znejú:
„3a) § 57 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3b) § 139b ods. 4 a 5 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
3c) § 88a zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 3 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Predmetom poplatku za rozvoj je stavba podľa odseku 1, ak jej uskutočnením vznikne nová alebo ďalšia podlahová plocha v nadzemnej časti stavby.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3.
V § 3 ods. 3 písmeno a) znie:
„a)
údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia bytového domu,3d) pri ktorej sa nemení úhrn podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d) § 2 ods. 2 a 9 až 12 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 3 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
údržba, oprava, rekonštrukcia alebo modernizácia inej stavby, ako je bytový dom, pri ktorej sa nemení výmera podlahovej plochy stavby ani účel jej užívania,“.
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená c) až e).
5.
V § 3 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno d).
6.
V § 3 ods. 3 písmeno d) sa dopĺňa bodmi 9 a 10, ktoré znejú:
„9.
slúžiaca na športové účely,
10.
významnej investície podľa osobitného predpisu.8a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8a znie:
„8a) Zákon č. 175/1999 Z. z. o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
stavba skleníka na pozemku evidovanom v katastri nehnuteľností ako orná pôda alebo záhrady s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2 ,
f)
stavba skleníka určeného na hydroponické pestovanie rastlín s výmerou podlahovej plochy do 1 000 m2, ak je skleník vykurovaný geotermálnou energiou,
g)
stavba na pôdohospodársku produkciu a stavba využívaná na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie s výmerou podlahovej plochy do 1 500 m2.“.
8.
§ 3 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Odsek 3 písm. e) až g) sa nevzťahujú na stavbu, ktorej stavebníkom je zároveň vlastník ďalšej stavby s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území, a na stavbu, ktorej stavebník súčasne uskutočňuje ďalšiu stavbu s rovnakým využitím v tom istom katastrálnom území.“.
9.
V § 4 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „dňom právoplatnosti rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, dňom právoplatnosti rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby alebo dňom ohlásenia stavby stavebnému úradu.“.
10.
V § 4 ods. 3 sa slová „stavba slúži“ nahrádzajú slovami „má stavba slúžiť“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „za predpokladu, že obec ustanovila sadzby poplatku za rozvoj rôzne pre stavby v členení podľa § 7 ods. 2“.
11.
V § 5 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.“.
12.
V § 5 ods. 3 sa vypúšťa slovo „právoplatnom“ a za slovo „povolení,“ sa vkladajú slová „rozhodnutí o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu,“.
13.
V § 6 sa za slovo „m2,“ vkladajú slová „ktorá je predmetom poplatku za rozvoj podľa § 3,“.
14.
V § 7 ods. 1 sa číslo „10“ nahrádza číslom „3“.
15.
V § 7 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak § 14 ods. 1 neustanovuje inak.“.
16.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Obec nemusí ustanoviť sadzbu poplatku za rozvoj pre všetky stavby uvedené v odseku 2 písm. a) až e).“.
17.
V § 8 ods. 1 sa za slová „§ 6“ vkladajú slová „znížený o 60 m2“.
18.
V § 8 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa stavba realizuje na viaceré účely a obec ustanovila rôzne sadzby poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 2, základ poplatku podľa § 6 sa zníži o 60 m2 z výmery podlahovej plochy s najväčším podielom na celkovej ploche stavby. Poplatok za rozvoj sa vypočíta ako súčet pomerných častí poplatku za rozvoj, pričom pomerná časť poplatku za rozvoj sa vypočíta ako súčin sadzby poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 2 a podlahovej plochy na príslušný účel využitia stavby.“.
19.
V § 8 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak je v stavebnom povolení, rozhodnutí o povolení stavby pred jej dokončením, rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby alebo v ohlásení stavby stavebnému úradu uvedených viacero stavebných objektov, ktoré sú predmetom poplatku za rozvoj, na účely výpočtu poplatku za rozvoj sa považujú za jednu stavbu.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
20.
V § 8 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
V prípade, ak vznikne stavebníkovi poplatková povinnosť podľa tohto zákona v súvislosti s vydaným rozhodnutím o povolení zmeny stavby pred jej dokončením,3b) ktorým sa rozširuje rozsah stavebného povolenia, ktoré nepodliehalo poplatkovej povinnosti podľa tohto zákona, základom poplatku za rozvoj je kladný rozdiel výmery nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby v m2 vyplývajúci z vydaného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej dokončením3b) a stavebného povolenia.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
21.
V § 9 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak bolo po vyrubení poplatku za rozvoj poplatníkovi vydané rozhodnutie o povolení stavby pred jej dokončením alebo rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby, obec vyrubí poplatok za rozvoj novým rozhodnutím. Novým rozhodnutím sa pôvodné rozhodnutie ruší, pričom už zaplatený poplatok za rozvoj vyrubený pôvodným rozhodnutím sa započítava na úhradu poplatku za rozvoj vyrubeného novým rozhodnutím.“.
Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.
22.
§ 10 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak došlo novým rozhodnutím podľa § 9 ods. 2 k zníženiu vyrubeného poplatku za rozvoj, obec do 60 dní odo dňa právoplatnosti nového rozhodnutia podľa § 9 ods. 2 vráti rozdiel medzi zaplateným poplatkom za rozvoj a novo vyrubeným poplatkom za rozvoj.“.
23.
V § 11 odsek 1 znie:
„(1)
Výnos z poplatku za rozvoj je príjmom rozpočtu obce, v Bratislave a Košiciach prerozdelenie výnosu z poplatku za rozvoj medzi mesto a mestské časti určí štatút mesta.“.
24.
V § 11 ods. 2 sa slová „je možné použiť“ nahrádzajú slovami „sa použije“.
25.
V § 11 ods. 2 písm. g) sa za slovo „plôch“ vkladá čiarka a slová „verejného osvetlenia“.
26.
§ 11 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Výnos z poplatku za rozvoj použije obec v katastrálnom území alebo v jej jednotlivej časti,1) v ktorej v súvislosti so stavbou, ktorá podlieha poplatkovej povinnosti, poplatok za rozvoj vybrala. Obec môže všeobecne záväzným nariadením2) určiť, že výnos z poplatku alebo jeho presne určená percentuálna časť sa použije v inom katastrálnom území alebo v inej jednotlivej časti1) obce.“.
27.
V § 12 odsek 1 znie:
„(1)
Správu poplatku za rozvoj vykonáva obec, v Bratislave mestská časť, ktorá ho na svojom území uložila, pričom na účely tohto zákona má mestská časť postavenie obce. Správu poplatku za rozvoj vykonávajú v Košiciach mestské časti, ak tak ustanoví štatút mesta, pričom v takom prípade bude mať na účely tohto zákona mestská časť postavenie obce.“.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťajú slová „§ 30 zákona Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov.“.
28.
Za § 13 sa vkladá § 14, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 31. decembra 2016
(1)
Ak obec prvýkrát zavedie poplatok za rozvoj všeobecne záväzným nariadením obce počas roku 2017, sadzbu poplatku za rozvoj podľa § 7 ods. 1 až 3 a ods. 5 môže obec ustanoviť najskôr ku dňu účinnosti takého všeobecne záväzného nariadenia obce.
(2)
Predmetom poplatku za rozvoj nie je stavba, na ktorú bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby právoplatné pred 31. decembrom 2016, v ktorom obec v súvislosti so stavbou uložila povinnosť obstarať hmotný majetok alebo povinnosť poskytnúť finančné alebo nefinančné plnenie na ktorýkoľvek účel uvedený v § 11 ods. 2 alebo v súvislosti so stavbou bol pred 31. decembrom 2016 uzatvorený iný právny úkon, v ktorom obec v súvislosti so stavbou uložila povinnosť obstarať hmotný majetok alebo povinnosť poskytnúť finančné alebo nefinančné plnenie na ktorýkoľvek účel uvedený v § 11 ods. 2.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.