369/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

369
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006
Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby a § 45 ods. 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 384/2006 Z. z. o výške pracovnej odmeny a podmienkach jej poskytovania obvineným a odsúdeným v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 556/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 506/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 41/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 550/2010
Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2011 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 444/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 496/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 395/2014 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 445/2015 Z. z. sa mení takto:
Prílohy č. 3 a 4 vrátane nadpisov znejú:
„Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.

Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách mesačne)
Pracovný
stupeň
Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 166,00 180,10 194,80 318,80
2 od 5 do 10 rokov 173,50 187,50 203,60 333,00
3 nad 10 rokov 180,70 195,50 212,00 346,40

Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 384/2006 Z. z.
Výška pracovných taríf pre obvinených a odsúdených zaradených do práce
(v eurách za hodinu)

Pracovný
stupeň
Počet rokov započítanej praxe Pracovná trieda
1 2 3 4
1 do 5 rokov 0,954 1,035 1,120 1,832
2 od 5 do 10 rokov 0,997 1,078 1,170 1,914
3 nad 10 rokov 1,039 1,124 1,218 1,991
“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.