368/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

368
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013
Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 1 zákona č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 497/2013 Z. z., ktorým sa ustanovuje spôsob výpočtu mýta, výška sadzby mýta a systém zliav zo sadzieb mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 448/2015 Z. z. sa mení takto:
1.
Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 497/2013 Z. z.


SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV DIAĽNIC A RÝCHLOSTNÝCH CIEST

eur/km bez DPH
Kategória vozidla EURO O - II EURO III, IV EURO V, VI a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*
0, 103 0, 093 0, 080
12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0, 220 0, 199 0, 172
12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0, 232 0, 210 0, 181
12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0, 241 0, 218 0, 188
12 000 kg a viac
– 5 náprav
0, 232 0, 210 0, 181
BUS** 3 500 kg – 12 000 kg*
0, 060 0, 050 0, 030
12 000 kg a viac* 0, 110 0, 100 0, 060


* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
2.
V prílohe č. 2 prvý bod vrátane nadpisu znie:
„1. SADZBY MÝTA ZA UŽÍVANIE VYMEDZENÝCH ÚSEKOV CIEST I. TRIEDY SÚBEŽNÝCH S DIAĽNICAMI A RÝCHLOSTNÝMI CESTAMI
eur/km bez DPH
Kategória vozidla EURO O - II EURO III, IV EURO V, VI
a EEV
Nákladné
vozidlá
3 500 kg – 12 000 kg*
0,103 0,093 0,080
12 000 kg a viac
– 2 nápravy
0,220 0,199 0,172
12 000 kg a viac
– 3 nápravy
0,232 0,210 0,181
12 000 kg a viac
– 4 nápravy
0,241 0,218 0,188
12 000 kg a viac
– 5 náprav
0,232 0,210 0,181
BUS** 3 500 kg – 12 000 kg*
0,040 0,030 0,020
12 000 kg a viac* 0,080 0,070 0,04


* Jednotne pre akýkoľvek počet náprav.
** BUS – vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.