366/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.08.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

366
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
Vláda Slovenskej republiky podľa § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Zamestnancovi pri výkone práce vo verejnom záujme od 1. januára 2017 patrí tarifný plat v sume platovej tarify podľa základnej stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme uvedenej v prílohe č. 1, podľa osobitnej stupnice platových taríf vybraných skupín zamestnancov uvedenej v prílohe č. 2 alebo podľa osobitnej stupnice platových taríf výskumných a vývojových zamestnancov a zdravotníckych zamestnancov uvedenej v prílohe č. 3.
§ 2
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k nariadeniu vlády č. 366/2016 Z. z.