Predpis bol zrušený predpisom 108/2017 Z. z.

365/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

365
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 14. decembra 2016,
ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 113 ods. 1 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov nariaďuje:
§ 1
Štátnemu zamestnancovi patrí od 1. januára 2017 platová tarifa uvedená v prílohe.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 431/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené platové tarify štátnych zamestnancov.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.
Príloha
k nariadeniu vlády č. 365/2016 Z. z.
PLATOVÉ TARIFY ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV
(v eurách mesačne)
Platová trieda Platová tarifa
1. 376,00
2. 404,50
3. 436,50
4. 474,50
5. 562,50
6. 596,00
7. 671,50
8. 719,50
9. 816,50
10. 928,50
11. 1056,50