359/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

359
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
z 15.decembra 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 62 zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 16/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú profesijné organizácie, ktorých členovia vykonávajú regulované povolanie s právom používať profesijné tituly a regulované povolania s koordináciou vzdelania sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 2 sa vkladá § 2a, ktorý znie:
㤠2a
Touto vyhláškou sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 3.“.
2.
Príloha č. 2 vrátane nadpisu znie:
3.
Vyhláška sa dopĺňa prílohou č. 3, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k vyhláške č. 16/2016 Z. z.
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/36/ES zo 7. septembra 2005 o uznávaní odborných kvalifikácií (Ú. v. EÚ L 255, 30. 9. 2005) v platnom znení.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Peter Plavčan v. r.