358/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

358
VYHLÁŠKA
Štatistického úradu Slovenskej republiky
z 15. decembra 2016,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Štatistického úradu
Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program
štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017
v znení neskorších predpisov
Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 4 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení zákona č. 55/2010 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 291/2014 Z. z., ktorou sa vydáva Program štátnych štatistických zisťovaní na roky 2015 až 2017 v znení vyhlášky č. 317/2014 Z. z. a vyhlášky č. 385/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2106 Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Č. ŠZ 19 znie:
„19. Ceny Priem 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
23. Ceny Priem /T 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku
23a. Ceny Priem/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na celkový vývoz“.
2.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2106 Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Č. ŠZ 25 Č. ŠF 47a znie:
„47a. Ceny VTS/Dp 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, výroby filmov a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie“.“.
3.
V prílohe č. 1 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 3101 Životné prostredie sa za Č. ŠZ 71 vkladá Č. ŠZ 71a, ktoré znie:
„71a. 118a. ŽP 14-01 Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach, (rok zisťovania 2017)“.
4.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 6 písm. c) sa za slová
„s medzinárodným prvkom“ vkladá čiarka a slová „zahraničné kultúrne informačné strediská, európske zoskupenia územnej spolupráce, organizácie zabezpečujúce protipožiarnu ochranu, spravodajské jednotky reklasifikované v zmysle metodiky národných účtov zo sektora nefinančných korporácií do sektora verejnej správy“.
5.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 7 písm. c) sa slová „Podniky zapísané v obchodnom registri“ nahrádzajú slovom „Organizácie“.
6.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 13 písm. d) sa slová „do 15. februára“ nahrádzajú slovami „do 22. februára“.
7.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 19 sa text „Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: Ceny Priem 1-12
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov“ nahrádza textom
„Značka štatistického zisťovania: Ceny Priem 1-12
Názov štatistického zisťovania: Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov
Značka štatistických formulárov a názov štatistických formulárov:
Ceny Priem/T 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov v tuzemsku
Ceny Priem/V 1-12 Mesačný výkaz o cenách priemyselných výrobcov určených na celkový vývoz“.
8.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 25 sa text značky štatistického formulára a názov štatistického formulára „Ceny VTS/Dp 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách nakladateľských služieb“ nahrádza textom „Ceny VTS/Dp 1-04 Štvrťročný výkaz o cenách služieb v oblasti nakladateľstva, výroby filmov a činností pre rozhlasové a televízne vysielanie“.
9.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 25 písm. c) sa za kód klasifikácie 58 vkladajú kódy klasifikácie 59 a 60, ktoré znejú:
„59 Výroba filmov, videozáznamov a televíznych programov, príprava a zverejňovanie zvukových nahrávok,
60 Činnosti pre rozhlasové a televízne vysielanie“.
10.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 25 až 28 v písmene c) sa slová „Podniky zapísané v obchodnom registri“ nahrádzajú slovami „Právnické osoby a fyzické osoby zapísané v živnostenskom registri alebo podnikajúce podľa iného ako živnostenského zákona“.
11.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 53 písm. d) sa slová „do 30. marca“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla“.
12.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 54 písm. d) sa slová „do 30. apríla“ nahrádzajú slovami „do 31. mája“.
13.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 64 a 65 v písmene d) sa slová „do 31. marca“ nahrádzajú slovami „do 30. apríla“.
14.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa za bod 71 vkladá bod 71a, ktorý znie:
„71a. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: ŽP 14-01
Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o použití palív v domácnostiach, ktoré sú potrebné na zostavenie účtu emisií do ovzdušia. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb národného štatistického systému a požiadaviek európskeho štatistického systému.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.82)
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: výberové štatistické zisťovanie.
Charakteristika štatistického zisťovania: základné informácie o rodinnom dome a informácie o použití palív na vykurovanie a iné účely domácností v rodinných domoch.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Domácnosti v rodinných domoch.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: jednorazovo, (rok zisťovania 2017).
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 31. augusta 2017.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Štatistický úrad Slovenskej republiky, sekcia zberu a spracovania dát v priemysle a terénnych zisťovaní v Banskej Bystrici.“.
15.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 75 a 76 v písmene b) sa slovo „výberové“ nahrádza slovom „vyčerpávajúce“.
16.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 77 až 79 a 81 v písmene d) sa slová „do 28. februára“ nahrádzajú slovami „do 31. marca“.
17.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 80 písm. d) sa slová „do 28. februára“ nahrádzajú slovami „do 15. marca“.
18.
V prílohe č. 1 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 82 písm. d) sa slová „do 15. februára“ nahrádzajú slovami „do 15. marca“.
19.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2301 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov Č. ŠZ 66 sa slová „podľa akostných tried“ nahrádzajú slovami „podľa tried kvality“.
20.
V prílohe č. 2 časti Zoznam štatistických zisťovaní a štatistických formulárov oblasti 2301 Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov sa za Č. ŠZ 89 vkladá Č. ŠZ 89a, ktoré znie:
„89a. 90a. OBCHOD (MPRV SR) 1-04 Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny a vajec“.
21.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 1 písm. b) sa za slová „dosiahnuté vzdelanie“ vkladajú slová „a odbor vzdelania“.
22.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
„54) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 384/2015 Z. z., ktorou s vydáva štatistická klasifikácia zamestnaní.“.
23.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 7 písm. b) sa slová „počet občanov“ nahrádzajú slovami „počet prijímateľov sociálnej služby“ a slová „počet občanov zaradených do poradovníka čakateľov na poskytovanie starostlivosti“ sa nahrádzajú slovami „počet žiadateľov o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby“.
24.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bodoch 66 až 78, 80, 83, 84 a 89 v písmene e) sa vypúšťajú slová „(Radela Bratislava)“.
25.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 66 názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára znie: „Mesačný výkaz o zabití jatočných zvierat a hodnote ich nákupu podľa tried kvality“.
26.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 66 písm. a) a b) sa slová „akostných tried“ nahrádzajú slovami „tried kvality“.
27.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 88 písm. b) sa za slová „produkcia výrobkov z dreva“ vkladajú slová „(štiepky, rezivo, dyhy a preglejky)“.
28.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní bode 88 písmeno c) znie:
„c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby a fyzické osoby s minimálnou ročnou spotrebou surového dreva 100 m3 alebo 100 t drevnej suroviny a s minimálnou ročnou produkciou výrobkov z dreva 100 m3 alebo 100 t, ktoré vykonávajú činnosť podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností:11)
16.1 – Pilovanie a hobľovanie dreva,
16.2 – Výroba výrobkov z dreva, korku, slamy a prúteného materiálu a
17.1 – Výroba celulózy, papiera a lepenky.“.
29.
V prílohe č. 2 časti Charakteristiky štatistických zisťovaní sa za bod 89 vkladá bod 89a, ktorý znie:
„89a. Značka štatistického zisťovania a značka štatistického formulára: OBCHOD (MPRV SR) 1-04 Názov štatistického zisťovania a názov štatistického formulára: Štvrťročný výkaz o nákupe a predaji mlieka, mliečnych výrobkov, mäsa, hydiny a vajec
a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania
Účelom štatistického zisťovania je získať informácie o nákupe vybraných potravinárskych výrobkov a ich predaji konečnému spotrebiteľovi. Výsledky štatistického zisťovania sa využijú na účely štátnej štatistiky, na analytickú a koncepčnú činnosť, a to z pohľadu fungovania celého potravinového dodávateľského reťazca.
b) Vecná (obsahová) charakteristika a postupy realizácie štatistického zisťovania
Použitá metóda: vyčerpávajúce štatistické zisťovanie.
Charakteristika premenných štatistického zisťovania: nákup a následný predaj mlieka a mliečnych výrobkov, mäsa a mäsových výrobkov, hydiny a vajec konečnému spotrebiteľovi.
c) Vymedzenie spravodajských jednotiek
Právnické osoby bez ohľadu na počet zamestnancov, ktoré vykonávajú predaj potravín konečnému spotrebiteľovi a ktorých obrat z predaja potravín konečnému spotrebiteľovi v predchádzajúcom kalendárnom roku dosiahol viac ako 10 000 000 eur.
d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov
Periodicita štatistického zisťovania: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do 25. kalendárneho dňa po sledovanom období.
e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie
Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
Orgán zabezpečujúci jeho spracovanie: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky prostredníctvom právnickej osoby na základe osobitnej zmluvy.“.
30.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY body 23 až 25 znejú:
„23. Fin 1-12
24. Fin 2-04
25. Fin 3-04
Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách
Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív
Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov“.
31.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 11 až 13, 16 až 18, 26, 74, 88, 89, 91 a 94 až 101.
32.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 30 vkladajú body 30a až 30c, ktoré znejú:
„30a. Fin 4-04 Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
30b. Fin 7-04 Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy
30c.Úč POI 1-04 Účtovná závierka zdravotnej poisťovne“.
33.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 76 znie:
„76. SLUZ (NBS) 01-04 Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do zahraničia“.
34.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 123 vkladajú body 123a až 123f, ktoré znejú:
„123a. VÚP (BIL) 1-04 Vybrané údaje z nákladov a výnosov za bežné účtovné obdobie
123b. PB (NBS) 25-04 Štvrťročný výkaz o aktívach a pasívach voči zahraničiu
123c. PB (NBS) 26-12 Mesačný výkaz o majetkových účastiach
123d. Sii (ANU) 24-04 Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením
123e. Sii (ANU) 25-01 Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením
123f. SOLVENCY II Poistenie a zaistenie“.
35.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 138 znie:
„138. UoZ_MS Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie“.
36.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 138 vkladá bod 138a, ktorý znie:
„138a. UoZ_AS Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl“.
37.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY body 139 a 140 znejú:
„139. UoZ_MSO Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa miest a obcí
140. VPM Voľné pracovné miesta“.
38.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 173 vkladá bod 173a, ktorý znie:
„173a. RFO Register fyzických osôb“.
39.
V prílohe č. 3 časti Prehľad využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 191 vkladá bod 191a, ktorý znie:
„191a. RPP Register platiteľov poistného vo verejnom zdravotnom poistení“.
40.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 23 názov administratívneho zdroja znie: „Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách“.
41.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 23 písm. b) sa vypúšťajú slová
„a ročné“.
42.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 23 písm. c) sa vypúšťajú slová
„a ročne“.
43.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 24 názov administratívneho zdroja znie: „Finančný výkaz o vybraných údajoch aktív a pasív“.
44.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 25 názov administratívneho zdroja znie: „Finančný výkaz o finančných aktívach podľa sektorov“.
45.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa vypúšťajú body 11 až 13, 16 až 18, 26, 74, 88, 89, 91 a 94 až 101.
46.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 30 vkladajú body 30a až 30c, ktoré znejú:
„30a. Značka administratívneho zdroja: Fin 4-04
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o finančných pasívach podľa sektorov
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Vybrané finančné pasíva spracované za subjekty verejnej správy a za všetky verejné, ako aj súkromné zdravotné poisťovne podľa subsektorov verejnej správy (okrem rozpočtových organizácií) európskeho systému národných účtov.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
30b. Značka administratívneho zdroja: Fin 7-04
Názov administratívneho zdroja: Finančný výkaz o vybraných údajoch z účtovníctva ostatných subjektov verejnej správy
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy.
Získavanie informácií ustanovuje osobitný predpis.25)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné štvrťročné a ročné údaje o vybraných údajoch z účtovníctva za subjekty verejnej správy podľa inštitucionálnych jednotiek.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
30c. Značka administratívneho zdroja: Úč POI 1-04
Názov administratívneho zdroja: Účtovná závierka zdravotnej poisťovne
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavovanie národných účtov za sektor verejnej správy a sektor finančných korporácií za zložku zdravotné poisťovne.
Získavanie informácií ustanovujú osobitné predpisy.71a)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné štvrťročné a ročné údaje za verejné a súkromné zdravotné poisťovne podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností.11)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
„71a) Nariadenie (EHS, Euratom) č. 1553/89.
Nariadenie (ES) č. 2516/2000.
Nariadenie (ES, Euratom) č. 1287/2003.
Nariadenie (EÚ) č. 549/2013.“.
47.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 76 znie:
„76. Značka administratívneho zdroja: SLUZ (NBS) 01-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o prijatých službách zo zahraničia a poskytnutých službách do zahraničia
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (nefinančný účet) za finančné a poisťovacie korporácie.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky banky, pobočky zahraničných bánk, poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovne na území Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 60. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
48.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 90 písmená a) a b) znejú:
„a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (nefinančný účet) za poisťovacie korporácie.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Individuálne údaje za poisťovňu Rapid.“.
49.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 92 písmená a) a b) znejú:
„a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (nefinančný účet) za poisťovacie korporácie.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Individuálne údaje za poisťovňu Rapid.“.
50.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 123 vkladajú body 123a až 123f, ktoré znejú:
„123a. Značka administratívneho zdroja: VÚP (BIL) 1-04
Názov administratívneho zdroja: Vybrané údaje z nákladov a výnosov za bežné účtovné obdobie
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (finančný účet a nefinančný účet) za oblasť poisťovníctva.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní v Slovenskej republike spolu a v triedení podľa druhu poskytovaných poisťovacích služieb – údaje za poisťovne poskytujúce životné poistenie, za poisťovne poskytujúce neživotné poistenie a za poisťovne poskytujúce životné a neživotné poistenie.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: 1. až 3. štvrťrok do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období, 4. štvrťrok do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
123b. Značka administratívneho zdroja: PB (NBS) 25-04
Názov administratívneho zdroja: Štvrťročný výkaz o aktívach a pasívach voči zahraničiu
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (nefinančný účet) za oblasť poisťovníctva.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovne na území Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
123c. Značka administratívneho zdroja: PB (NBS) 26-12
Názov administratívneho zdroja: Mesačný výkaz o majetkových účastiach
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (finančný účet a nefinančný účet) za oblasť poisťovníctva.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovne na území Slovenskej republiky.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 50. kalendárneho dňa po referenčnom období.
123d. Značka administratívneho zdroja: Sii (ANU) 24-04
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o činnosti súvisiacej so starobným dôchodkovým sporením
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (finančný účet a nefinančný účet) za poisťovacie korporácie a dôchodkové správcovské spoločnosti.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní na území Slovenskej republiky vrátane zoznamu poisťovní poskytujúcich činnosti súvisiace so starobným dôchodkovým sporením.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne a ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 70. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
123e. Značka administratívneho zdroja: Sii (ANU) 25-01
Názov administratívneho zdroja: Výkaz o záväzkoch súvisiacich so starobným dôchodkovým sporením
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov (finančný účet a nefinančný účet) za poisťovacie korporácie a dôchodkové správcovské spoločnosti.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Sumár za všetky poisťovne a pobočky zahraničných poisťovní na území Slovenskej republiky vrátane zoznamu poisťovní poskytujúcich činnosti súvisiace so starobným dôchodkovým sporením.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.
123f. Značka administratívneho zdroja: SOLVENCY II
Názov administratívneho zdroja: Poistenie a zaistenie
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zostavenie národných účtov za poistný trh (finančný účet a nefinančný účet).
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.77a)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Súvaha (štvrťročne, ročne), poistné, poistné plnenia a náklady podľa skupiny činnosti (štvrťročne, ročne), súhrnný prehľad aktív (ročne), zoznam aktív (štvrťročne, ročne), príjmy/zisky a straty v danom období (ročne), technické rezervy životného poistenia a zdravotného poistenia (počítané podobnými technikami ako životné poistenie „SLT“) (štvrťročne, ročne), analýza záväzkov vyplývajúcich zo životného poistenia (ročne), technické rezervy neživotného poistenia (štvrťročne, ročne), prognózy budúcich peňažných tokov (najlepší odhad – neživotné poistenie) (ročne), nároky vyplývajúce z neživotného poistenia (ročne), vlastné zdroje (štvrťročne, ročne), prebytok aktív nad záväzkami (ročne), prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený investíciami a finančnými záväzkami (ročne), prebytok aktív nad záväzkami – vysvetlený technickými rezervami (ročne), podrobná analýza za obdobie – technické toky verzus technické rezervy (ročne) a podiel zaisťovateľov (vrátane finitného zaistenia a účelovo vytvoreného subjektu „SPV“) (ročne).
Sumár za všetky poisťovne, zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a zaisťovní, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: štvrťročne, ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: štvrťročne do 70. kalendárneho dňa po referenčnom období a ročne do 30. júna po uplynutí kalendárneho roka.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77a znie:
„77a) Opatrenie Národnej banky Slovenska zo 14. júla 2015 č. 6/2015 o solventnosti pre poisťovne, na ktoré sa neuplatňuje osobitný režim, a pre zaisťovne, pobočky zahraničných poisťovní a pobočky zahraničných zaisťovní (oznámenie č. 182/2015 Z. z.).“.
51.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I.
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bod 138 znie:
„138. Značka administratívneho zdroja: UoZ_MS
Názov administratívneho zdroja: Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vytvorenie krátkodobých a dlhodobých časových radov o vývoji evidovanej nezamestnanosti Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu a v územnom členení podľa krajov a okresov, o počte uchádzačov o zamestnanie, ich stave, štruktúre, prítoku, odtoku z evidencie nezamestnaných, o počte disponibilných a dlhodobo evidovaných uchádzačov o zamestnanie, o miere evidovanej nezamestnanosti. Celkový počet uchádzačov o zamestnanie v členení podľa Medzinárodnej štandardnej klasifikácie zamestnaní (ISCO-08), vzdelania, veku, rodinného stavu, pohlavia.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 25. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
52.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I.
ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 138 vkladá bod 138a, ktorý znie:
„138a. Značka administratívneho zdroja:
UoZ_AS Názov administratívneho zdroja: Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie absolventov škôl
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na vytvorenie krátkodobých a dlhodobých časových radov o vývoji počtu uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Kompletné údaje za Slovenskú republiku spolu, o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie – absolventov škôl podľa stupňa dosiahnutého školského vzdelania.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: k 31. máju, 30. septembru a 31. decembru.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 30. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
53.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 139 značka administratívneho zdroja a názov administratívneho zdroja znie:
„139. Značka administratívneho zdroja: UoZ_MSO
Názov administratívneho zdroja: Štatistika o počte a štruktúre uchádzačov o zamestnanie podľa miest a obcí“.
54.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 139 písm. c) sa slová „do 27. kalendárneho dňa“ nahrádzajú slovami „do 28. kalendárneho dňa“.
55.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 140 názov administratívneho zdroja znie: „Voľné pracovné miesta“.
56.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 173 vkladá bod 173a, ktorý znie:
„173a. Značka administratívneho zdroja: RFO
Názov administratívneho zdroja: Register fyzických osôb
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky za oblasť štátnej štatistiky o obyvateľstve Slovenskej republiky na národnej a medzinárodnej úrovni.
Získanie informácií ustanovuje osobitný predpis.7)
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o občanoch s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, o občanoch, ktorí nemajú trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, o cudzincoch prihlásených na pobyt na území Slovenskej republiky, o cudzincoch, ktorým bol udelený azyl na území Slovenskej republiky, a o cudzincoch bez pobytu na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.80a)
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: ročne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 15 dní od vygenerovania zostavy.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 80a znie:
„80a) Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
57.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY bode 191 písmeno b) znie:
„b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o verejne zdravotne poistených občanoch Slovenskej republiky a o cudzincoch na území Slovenskej republiky v triedení podľa dátumu vzniku posledného verejného zdravotného poistenia platného aspoň jeden deň v referenčnom roku, dátumu narodenia verejne zdravotne poistenej osoby, rodného čísla poistenca, pohlavia poistenca, štátneho občianstva poistenca, obce trvalého pobytu poistenca, dátumu zániku verejného zdravotného poistenia a dôvodu zániku verejného zdravotného poistenia, dátumu úmrtia poistenca.“.
58.
V prílohe č. 3 časti Charakteristiky využívaných administratívnych zdrojov kapitole I. ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY sa za bod 191 vkladá bod 191a, ktorý znie:
„191a. Značka administratívneho zdroja: RPP
Názov administratívneho zdroja: Register platiteľov poistného vo verejnom zdravotnom poistení
a) Účel a využitie administratívnych údajov
Administratívne údaje sa využijú na aktualizáciu registra organizácií Štatistického úradu Slovenskej republiky.
b) Charakteristika triedení požadovaných administratívnych údajov
Údaje o platiteľoch poistného vo verejnom zdravotnom poistení.
c) Periodicita a lehoty na poskytovanie administratívnych údajov
Periodicita poskytovania administratívnych údajov: mesačne.
Lehota na odovzdanie administratívnych údajov: do 20. kalendárneho dňa po referenčnom období.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Alexander Ballek v. r.