357/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

357
ZÁKON
z 29. novembra 2016
o štátnom rozpočte na rok 2017
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
(1)
Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2017 sa rozpočtujú sumou 15 390 147 377 eur. Celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 sa určujú sumou 17 383 366 567 eur.
(2)
Schodok štátneho rozpočtu na rok 2017 sa určuje sumou 1 993 219 190 eur.
(3)
Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2017 je uvedený v prílohe č. 1.
(4)
Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu na rok 2017 je uvedené v prílohách č. 2 a 3. Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády Slovenskej republiky sú uvedené v prílohe č. 4.
(5)
Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2017 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov dotácie, ktorých prehľad je uvedený v prílohe č. 5, v celkovej sume
1 265 298 309 eur; z toho do rozpočtov obcí 800 032 973 eur a do rozpočtov vyšších územných celkov 465 265 336 eur.
(6)
Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2017 rozpočtujú v celkovej sume 196 070 000 eur; ich rozdelenie je uvedené v prílohe č. 6.
§ 2
(1)
Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky môže v priebehu roka upraviť záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2017 uvedené v prílohách č. 2 až 6. Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky vykonáva v roku 2017 úpravy v systemizácii podľa osobitných predpisov.1)
(2)
Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2017 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť najviac o 1 %. Úpravami podľa odseku 1 sa nesmie zvýšiť schodok štátneho rozpočtu na rok 2017 podľa § 1 ods. 2.
§ 3
(1)
Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu2) sa na rok 2017 určuje vo výške 0 % ročne.
(2)
Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu3) sa na rok 2017 určuje vo výške 2 % ročne.
(3)
Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa osobitného predpisu4) sa na rok 2017 určuje vo výške 3 % ročne.
§ 4
(1)
Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2017 je 6 713 611 831 eur.5)
(2)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2017 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely financovania kapitálových výdavkov rozpočtovaných v štátnom rozpočte na roky 2017 až 2019 v rámci jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu do výšky 300 000 000 eur.
(3)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2017 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky na programové obdobie 2014 – 2020 do výšky 200 000 000 eur.
(4)
Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2017 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky na účely spolufinancovania investícií v oblasti dopravy v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra a Nástroja pre spájanie Európy v programovom období 2014 – 2020 do výšky 320 000 000 eur.
§ 5
(1)
Platové tarify6) sa v roku 2017 zvýšia o 0 % od 1. januára 2017, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa7) na rok 2017 nedohodne inak.
(2)
Stupnica platových taríf8) sa v roku 2017 zvýši o 0 % od 1. januára 2017, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa9) na rok 2017 nedohodne inak.
(3)
Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby10) sa v roku 2017 zvýši o 0 % od 1. januára 2017.
(4)
Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Národného bezpečnostného úradu a colníkov11) sa v roku 2017 zvýšia o 0 % od 1. januára 2017.
(5)
Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2017 zvýšia o 0 % od 1. januára 2017.
(6)
Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2017 dohodne iné percento zvýšenia platových taríf alebo iný spôsob zvýšenia platov a iný termín účinnosti, rovnaké percento zvýšenia alebo rovnaký spôsob zvýšenia platov a rovnaký termín účinnosti sa v roku 2017 uplatní pri zvýšení platov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby, policajtov, colníkov a profesionálnych vojakov.13)
§ 6
(1)
Vodohospodárska výstavba, š. p., odvedie za rok 2017 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po zdanení14) (ďalej len „osobitný odvod“) v sume 2 000 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Vodohospodárska výstavba, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky preddavok v sume 2 000 000 eur do 31. októbra 2017.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2017.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Vodohospodárska výstavba, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 7
(1)
Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2017 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) v sume 5 000 000 eur.
(2)
Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový účet kapitoly štátneho rozpočtu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky preddavok v sume 5 000 000 eur do 31. októbra 2017.
(3)
Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2017.
(4)
Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej republiky, š. p., prídely do svojich fondov podľa osobitného predpisu,15) minimálna tvorba a minimálny zostatok rezervného fondu podľa osobitného predpisu15) ostávajú nedotknuté.
§ 8
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 212/2003 Z. z.
§ 5 ods. 3 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 251/2003 Z. z.
§ 15 ods. 1 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.
§ 11 ods. 5 zákona č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
§ 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
7)
§ 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov.
8)
§ 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 474/2008 Z. z.
9)
§ 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
11)
§ 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
14)
§ 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
15)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
Príloha č. 1
k zákonu č. 357/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k zákonu č. 357/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k zákonu č. 357/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k zákonu č. 357/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k zákonu č. 357/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k zákonu č. 357/2016 Z. z.