350/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 27.12.2016 do 24.07.2023

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

350
ZÁKON
z 29. novembra 2016
o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje niektoré právne vzťahy súvisiace s právom na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a niektoré pravidlá uplatňovania tohto práva.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
porušením práva hospodárskej súťaže porušenie čl. 101 alebo čl. 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo porušenie vnútroštátneho práva hospodárskej súťaže,
b)
porušiteľom každý, kto sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže,1)
c)
vnútroštátnym právom hospodárskej súťaže ustanovenia osobitného predpisu o zákaze dohôd obmedzujúcich súťaž2) a zneužívania dominantného postavenia,3)
d)
orgánom hospodárskej súťaže Európska komisia, Protimonopolný úrad Slovenskej republiky a na účely § 4 ods. 2 aj orgán určený iným členským štátom podľa osobitného predpisu4) ako orgán zodpovedný za uplatňovanie čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
e)
kartelom dohoda alebo zosúladený postup dvoch alebo viacerých konkurentov zameraný na koordináciu ich konkurenčného správania na trhu alebo ovplyvnenie príslušných parametrov hospodárskej súťaže, a to prostredníctvom takých praktík, ako je okrem iného stanovenie alebo koordinácia nákupných alebo predajných cien alebo iných obchodných podmienok vrátane práv duševného vlastníctva, prideľovanie výrobných alebo predajných kvót, rozdeľovanie si trhov a zákazníkov vrátane koordinácie konkurentov pri predkladaní súťažných ponúk, obmedzenie dovozu alebo vývozu alebo protisúťažné konanie namierené voči ostatným konkurentom,
f)
programom zhovievavosti program podľa osobitného predpisu5) alebo program, ktorý sa týka uplatňovania čl. 101 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, na základe ktorého účastník tajného kartelu konajúci nezávisle od ďalších účastníkov tohto kartelu spolupracuje v rámci vyšetrovania vedeného orgánom hospodárskej súťaže, a to tak, že dobrovoľne poskytuje svoje poznatky o karteli a svojej úlohe v ňom,
g)
vyhlásením v rámci programu zhovievavosti ústne alebo písomné vyhlásenie dobrovoľne poskytnuté orgánu hospodárskej súťaže účastníkom kartelu alebo fyzickou osobou, prípadne v ich mene, alebo jeho záznam, v ktorom sa opisujú poznatky tohto účastníka kartelu alebo fyzickej osoby o karteli a úloha účastníka kartelu alebo fyzickej osoby v ňom, pričom toto vyhlásenie bolo vypracované osobitne na účely jeho poskytnutia orgánu hospodárskej súťaže s cieľom získať oslobodenie od pokút alebo zníženie pokút v rámci programu zhovievavosti; toto vyhlásenie nezahŕňa už existujúce informácie, ktorými sú dôkazy, ktoré existujú bez ohľadu na konanie vedené orgánom hospodárskej súťaže a bez ohľadu na to, či sa nachádzajú v spise orgánu hospodárskej súťaže,
h)
podaním v rámci konania o urovnaní6) dobrovoľné vyhlásenie, ktoré bolo porušiteľom alebo v jeho mene poskytnuté orgánu hospodárskej súťaže a v ktorom porušiteľ uznáva alebo prestáva popierať svoju účasť na porušovaní práva hospodárskej súťaže a svoju zodpovednosť za toto porušenie práva hospodárskej súťaže, pričom toto vyhlásenie bolo vypracované konkrétne s cieľom umožniť orgánu hospodárskej súťaže, aby uplatnil zjednodušené alebo skrátené konanie,
i)
osobou oslobodenou od pokút porušiteľ, ktorého orgán hospodárskej súťaže oslobodil na základe programu zhovievavosti od pokút,
j)
zvýšením ceny rozdiel medzi cenou, ktorá bola skutočne zaplatená, a cenou, ktorá by bola inak zaplatená, keby k porušeniu práva hospodárskej súťaže nedošlo,
k)
priamym odberateľom osoba, ktorá priamo od porušiteľa získala produkty alebo služby (ďalej len „tovar“), ktoré boli predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže,
l)
nepriamym odberateľom osoba, ktorá získala tovar, ktorý bol predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže, alebo tovar odvodený od takého tovaru, alebo tovar, ktorý obsahuje takýto tovar, nie priamo od porušiteľa, ale od priameho odberateľa alebo ďalšieho odberateľa.
§ 3
Právo na náhradu škody
(1)
Osoba, ktorá utrpela škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže (ďalej len „poškodená osoba“), má právo na náhradu škody.
(2)
Náhrada škody pozostáva z náhrady skutočnej škody, ušlého zisku a úrokov z omeškania7) zo sumy skutočnej škody a ušlého zisku plynúcich od okamihu vzniku škody. Náhrada škody nesmie viesť k nadmernej náhrade škody presahujúcej preukázané plnenia podľa predchádzajúcej vety.
(3)
Ak v konaní porušiteľ nepreukáže opak, predpokladá sa, že kartel vždy spôsobuje škodu podľa tohto zákona.
(4)
Ak možno výšku škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ju nemožno zistiť vôbec, určí ju súd podľa svojho odhadu.
§ 4
Viazanosť súdu rozhodnutím o porušení práva hospodárskej súťaže
(1)
Pri rozhodovaní o náhrade škody je v časti výroku o porušení práva hospodárskej súťaže súd viazaný právoplatným rozhodnutím Protimonopolného úradu Slovenskej republiky alebo konečným rozhodnutím súdu preskúmavajúceho toto rozhodnutie.
(2)
Konečné rozhodnutie o porušení práva hospodárskej súťaže vydané v inom členskom štáte Európskej únie8) sa považuje za dôkaz o porušení práva hospodárskej súťaže, pokiaľ v súdnom konaní o náhradu škody nebude preukázaný opak. Ustanovenie čl. 267 Zmluvy o fungovaní Európskej únie tým nie je dotknuté.
§ 5
Premlčanie práva na náhradu škody
(1)
Premlčacia doba nezačne plynúť skôr, ako sa skončí porušenie práva hospodárskej súťaže a žalobca sa dozvie alebo možno odôvodnene predpokladať, že sa mohol dozvedieť o tom, že konanie zakladá porušenie práva hospodárskej súťaže, porušením práva hospodárskej súťaže utrpel škodu, a o tom, kto je porušiteľom.
(2)
Nárok na náhradu škody sa premlčí uplynutím piatich rokov od splnenia podmienok podľa odseku 1 alebo uplynutím doby podľa § 6 ods. 7.
(3)
Plynutie premlčacej doby sa preruší, ak orgán hospodárskej súťaže vykoná úkony na účely vyšetrovania alebo konania v súvislosti s porušením práva hospodárskej súťaže, ktorého sa týka žaloba o náhradu škody. Nová premlčacia doba začne plynúť jeden rok po tom, ako sa rozhodnutie o porušení práva hospodárskej súťaže stalo právoplatným, konanie sa skončilo právoplatne inak alebo sa skončilo prešetrovanie podľa osobitného predpisu.9)
§ 6
Spoločná a nerozdielna zodpovednosť za škodu
(1)
Porušitelia, ktorí porušili právo hospodárskej súťaže spoločným konaním, zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením práva hospodárskej súťaže spoločne a nerozdielne a každý z porušiteľov je povinný nahradiť škodu v plnom rozsahu.
(2)
Poškodená osoba má právo požadovať náhradu škody od ktoréhokoľvek porušiteľa.
(3)
Ak porušiteľ v rozsahu uplatneného nároku poškodenej osoby škodu uhradil, má právo požadovať náhradu od ostatných porušiteľov podľa ich účasti na spôsobenej škode. Účasť na spôsobenej škode sa určí podľa obratu, úlohy porušiteľa v rámci kartelu a jeho podielu na trhu.
(4)
Účasť na spôsobenej škode osoby, ktorá bola oslobodená od pokút, nemôže byť vyššia ako škoda, ktorú spôsobila svojim priamym odberateľom, nepriamym odberateľom, priamym dodávateľom alebo nepriamym dodávateľom.
(5)
Porušiteľ, ktorý je malým podnikom alebo stredným podnikom podľa osobitného predpisu,10) zodpovedá za škodu len voči svojim priamym odberateľom a nepriamym odberateľom, ak
a)
jeho podiel na príslušnom trhu počas celého obdobia, keď došlo k porušeniu práva hospodárskej súťaže, nedosahoval 5 % a
b)
uplatnenie bežných pravidiel o spoločnej a nerozdielnej zodpovednosti by nenapraviteľne ohrozilo jeho hospodársku životaschopnosť a jeho aktíva by v dôsledku toho úplne stratili hodnotu.
(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nepoužije, ak
a)
malý a stredný podnik inicioval porušenie práva hospodárskej súťaže alebo nútil iné podniky, aby sa podieľali na porušení práva hospodárskej súťaže,
b)
sa už v minulosti rozhodlo, že malý a stredný podnik porušil právo hospodárskej súťaže, alebo
c)
nemožno získať náhradu škody od ostatných porušiteľov, ktorí sa zúčastnili na tom istom porušení práva hospodárskej súťaže.
(7)
Osoba oslobodená od pokút je spoločne a nerozdielne zodpovedná len voči svojim priamym odberateľom, nepriamym odberateľom, priamym dodávateľom, nepriamym dodávateľom. Voči iným poškodeným osobám je spoločne a nerozdielne zodpovedná, len ak od ostatných porušiteľov, ktorí sa zúčastnili na tom istom porušení práva hospodárskej súťaže, nemožno získať náhradu škody. Premlčacia doba podľa prvej vety uplynie jeden rok po tom, čo sa poškodená osoba dozvedela alebo mohla dozvedieť o tom, že môže náhradu škody požadovať iba od osoby, ktorú orgán hospodárskej súťaže oslobodil od pokút.
Prenesenie zvýšenia ceny a právo na náhradu škody
§ 7
(1)
Náhrada škody nesmie na ktoromkoľvek stupni dodávania tovaru alebo odberu tovaru (ďalej len „dodávateľský reťazec“) presiahnuť škodu, ktorá vznikla zvýšením ceny na danom stupni. Tým nie je dotknuté právo poškodenej osoby uplatniť si nárok na náhradu ušlého zisku v dôsledku úplného alebo čiastočného prenesenia zvýšenia ceny.
(2)
Náhrada škody podľa tohto zákona patrí poškodenej osobe aj pri porušení práva hospodárskej súťaže, ktoré sa týka dodávok porušiteľovi.
(3)
Ak možno prenesenie zvýšenia ceny zistiť len s nepomernými ťažkosťami alebo ak ho nemožno zistiť vôbec, určí ho súd podľa svojho odhadu.
§ 8
Obrana založená na prenesení zvýšenia ceny
Žalovaný môže v konaní o náhradu škody namietať, že žalobca preniesol celé zvýšenie ceny, ktoré vzniklo v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže, alebo jeho časť na iné osoby. Dôkazné bremeno v súvislosti s prenesením zvýšenia ceny na iné osoby znáša žalovaný, ktorý je oprávnený požadovať na tento účel sprístupnenie informácií, ktorých sprístupnenie možno od žalobcu alebo tretích osôb spravodlivo požadovať.
§ 9
Nepriami odberatelia
(1)
Ak v konaní o náhradu škody závisí existencia nároku na náhradu škody alebo výška náhrady škody, ktorá sa má priznať, od toho, či alebo v akom rozsahu bolo zvýšenie ceny prenesené na žalobcu s prihliadnutím na obchodnú prax prenášania zvýšených cien na nižšie stupne dodávateľského reťazca, znáša dôkazné bremeno v súvislosti s preukázaním existencie prenesenia a jeho rozsahom žalobca, ktorý môže podľa tohto zákona žiadať sprístupnenie informácií, ktorých sprístupnenie možno od žalovaného alebo od tretích osôb spravodlivo požadovať.
(2)
Ak nepriamy odberateľ preukázal, že žalovaný sa dopustil porušenia práva hospodárskej súťaže, v dôsledku porušenia práva hospodárskej súťaže došlo k zvýšeniu ceny pre priameho odberateľa žalovaného a nepriamy odberateľ kúpil tovar, ktorý bol predmetom porušenia práva hospodárskej súťaže, alebo že kúpil tovar odvodený od tovaru, ktorý bol predmetom porušenia alebo ktorý obsahoval tovar, ktorý bol predmetom porušenia, predpokladá sa, že na nepriameho odberateľa bolo prenesené zvýšenie ceny podľa odseku 1. To neplatí, ak žalovaný vierohodne preukáže, že zvýšenie ceny nebolo prenesené na nepriameho odberateľa alebo že na neho nebolo prenesené úplne.
§ 10
Žaloby o náhradu škody podávané žalobcami z rôznych stupňov dodávateľského reťazca
(1)
V konaniach o náhradu škody podanými žalobcami z rôznych stupňov dodávateľského reťazca a s cieľom, aby tieto žaloby neviedli k viacnásobnej zodpovednosti alebo nedostatku zodpovednosti porušiteľa za škodu, súd pri posudzovaní dôkazného bremena podľa § 8 a 9 prihliadne na
a)
žaloby o náhradu škody týkajúce sa rovnakého porušenia práva hospodárskej súťaže, ktoré podali žalobcovia z iných stupňov dodávateľského reťazca,
b)
rozsudky vydané v konaniach o takýchto žalobách alebo
c)
verejne dostupné informácie vyplývajúce z prípadov presadzovania práva hospodárskej súťaže orgánom hospodárskej súťaže.
(2)
Ustanovením odseku 1 nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.11)
Osobitné ustanovenia o súdnom konaní o náhradu škody a sprístupňovanie dôkazov v konaniach o nárokoch na náhradu škody
§ 11
Sprístupňovanie dôkazov v súdnom konaní o náhradu škody
(1)
Ak žalobca v súdnom konaní o náhradu škody predložil odôvodnený návrh obsahujúci primerane dostupné skutočnosti a dôkazy, ktoré dostatočne preukazujú odôvodnenosť jeho nároku na náhradu škody, môže súd za podmienok ustanovených v tomto zákone nariadiť žalovanému alebo tretej osobe, aby sprístupnili dôkazy, ktorými disponujú a sú podstatné na rozhodnutie vo veci; tým nie je dotknutá právomoc súdov podľa osobitného predpisu.12) Rovnaké právo má voči žalobcovi alebo tretej osobe aj žalovaný. Návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov musí byť na základe primerane dostupných skutočností vymedzený čo najpresnejšie a najkonkrétnejšie.
(2)
Súd pri rozhodovaní o sprístupnení dôkazov zohľadňuje oprávnené záujmy všetkých strán v konaní a dotknutých tretích osôb, primeranosť a dôvodnosť návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov.
(3)
Primeranosť a dôvodnosť návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov sa posudzuje najmä s ohľadom na
a)
mieru, do akej je žaloba alebo procesná obrana podporená dostupnými skutočnosťami a dôkazmi odôvodňujúcimi návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov,
b)
rozsah sprístupnenia a náklady sprístupnenia, a to najmä pri akýchkoľvek dotknutých tretích osobách, ako aj na to, aby sa predišlo nešpecifikovanému hľadaniu informácií, ktoré pravdepodobne nie sú dôležité pre strany v konaní, skutočnosť, či dôkazy, ktorých sprístupnenie sa žiada, obsahujú obchodné tajomstvo alebo dôverné informácie podľa osobitného predpisu,13) a to najmä, ak sa týkajú tretích osôb.
(4)
Súd pri sprístupňovaní dôkazov postupuje tak, aby nedošlo k porušeniu záujmov chránených zákonom a osobitných predpisov.14) Ak súd rozhodne o sprístupnení dôkazov, rozhodne s ohľadom na záujem sledovaný návrhom na nariadenie sprístupnenia dôkazov a ochranu záujmov chránených zákonom aj o miere sprístupnenia obchodného tajomstva alebo dôverných informácií.
(5)
Súd pred rozhodnutím o sprístupnení dôkazu umožní osobe, ktorá má dôkaz sprístupniť, byť vypočutá.
§ 12
(1)
Súd poučí osobu, že môže označiť, ktoré informácie alebo podklady, ktoré má súdu predložiť v rámci konania o náhradu škody, považuje za predmet obchodného tajomstva alebo ktoré považuje za dôverné informácie.
(2)
Súd môže od osoby žiadať, aby písomne odôvodnila označenie informácií alebo podkladov ako obchodné tajomstvo alebo ako dôvernú informáciu a aby predložila iné znenie alebo vyhotovenie informácií alebo podkladov vrátane popisu chránených informácií a podkladov, ktoré neobsahujú obchodné tajomstvo alebo dôvernú informáciu. Súd nie je na účely konania o náhradu škody označením informácií alebo podkladov podľa odseku 1 viazaný, a ak dospeje k záveru, že informácie nie sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou, upovedomí o tom osobu uvedenú v odseku 1.
(3)
Súd chráni informácie a podklady, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou. Súd umožní nazretie do týchto informácií a podkladov len strane v konaní alebo výlučne len jej zástupcovi, ak predstavujú dôkaz o porušení práva hospodárskej súťaže alebo sú dôležité na preukázanie nárokov v konaní o náhradu škody, a nie sú na tento účel postačujúce informácie a podklady predložené v súlade s odsekom 2 prvou vetou.
(4)
Súd umožní nahliadnuť do informácií a podkladov, ktoré sú obchodným tajomstvom alebo dôvernou informáciou, strane v konaní podľa odseku 3 druhej vety, ak k tomuto postupu dá písomný súhlas osoba, ktorá tieto informácie a podklady poskytla. Ak táto osoba súhlas neposkytne, súd sprístupní tieto informácie a podklady na nazretie výlučne len zástupcovi strany v konaní. Zástupcom strany v konaní nemôže byť zamestnanec osoby, ktorá je stranou v konaní.
(5)
Ak ide o postup podľa odsekov 3 a 4, súd stranu v konaní alebo jej zástupcu vopred poučí o povinnosti zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela, o čom súd spíše zápisnicu, ktorú strana v konaní alebo jej zástupca podpíše. Povinnosť zástupcu zachovávať mlčanlivosť platí tak vo vzťahu k strane v konaní, ktorú zastupuje, ako aj vo vzťahu k iným osobám.
Nariadenie sprístupnenia dôkazov zo spisu orgánu hospodárskej súťaže
§ 13
(1)
Súd môže na návrh strany v konaní nariadiť orgánu hospodárskej súťaže, aby sprístupnil dôkazy z jeho spisu, ak po nariadení sprístupnenia dôkazov súdom inej osobe požadované dôkazy neboli sprístupnené a bolo preukázané, že strana v konaní alebo tretia osoba podľa § 11 ods. 1 nie je schopná za primeraných okolností požadované dôkazy poskytnúť, a zároveň ten, kto požaduje sprístupnenie požadovaných dôkazov, nemá možnosť ich získať inak.
(2)
Sprístupnenie dôkazu zo spisu orgánu hospodárskej súťaže, na ktoré sa nevzťahuje obmedzenie podľa § 15 alebo § 16, môže súd v konaní o náhradu škody nariadiť kedykoľvek za podmienok podľa odseku 1.
§ 14
(1)
Návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov zo spisu orgánu hospodárskej súťaže musí byť s ohľadom na záujmy chránené zákonom a záujmy strán v konaní primeraný a musí z neho byť zrejmé splnenie podmienok sprístupnenia dôkazov podľa § 11 a aké dôkazy majú byť zo spisu orgánu hospodárskej súťaže sprístupnené.
(2)
Súd posúdi určitosť návrhu s prihliadnutím na vymedzenie povahy, predmetu alebo obsahu dokumentov, ktorých sprístupnenie strana v konaní navrhuje, a časového obdobia, z ktorého požadované dokumenty pochádzajú.
(3)
Súd pred rozhodnutím o návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov posúdi
a)
splnenie náležitostí a podmienok podľa odsekov 1 a 2 a
b)
verejný záujem na odhaľovaní protisúťažného konania, najmä či by sa sprístupnením požadovaných dokumentov nemohol ohroziť ďalší vyšetrovací postup v rámci prebiehajúceho konania alebo prešetrovania podľa osobitného predpisu9) vedeného orgánom hospodárskej súťaže.
(4)
Návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov, ktorý nespĺňa podmienky podľa odseku 3, súd zamietne. Rovnako súd postupuje, ak strana v konaní o náhradu škody ani na výzvu súdu v lehote určenej súdom nedostatky návrhu neodstráni.
(5)
Ak súd nezamietne návrh na nariadenie sprístupnenia dôkazov podľa odseku 4 druhej vety alebo konanie o návrhu nezastaví, vyzve orgán hospodárskej súťaže, aby sa k primeranosti návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov vyjadril v lehote nie kratšej ako 30 dní.
(6)
Orgán hospodárskej súťaže môže predložiť pripomienky k primeranosti návrhu na nariadenie sprístupnenia dôkazov aj z vlastného podnetu.
Obmedzenie sprístupnenia dôkazov v súdnom konaní o náhradu škody
§ 15
Dôkazy s časovo obmedzeným sprístupnením
Ak bolo konanie vedené orgánom hospodárskej súťaže alebo prešetrovanie podľa osobitného predpisu9) skončené prijatím rozhodnutia alebo iným spôsobom, môže súd nariadiť sprístupnenie týchto dôkazov:
a)
informácie, ktoré osoba vypracovala osobitne na účely konania alebo prešetrovania vedeného orgánom hospodárskej súťaže,
b)
informácie, ktoré vypracoval orgán hospodárskej súťaže a zaslal stranám v konaní v priebehu konania alebo prešetrovania pred týmto orgánom, a
c)
podania v rámci konania o urovnaní, ktoré boli vzaté späť.
§ 16
Dôkazy vylúčené zo sprístupnenia dôkazov
(1)
Zo sprístupnenia dôkazov stranám v konaní o náhradu škody a tretím osobám sú vylúčené
a)
vyhlásenia v rámci programu zhovievavosti a
b)
podania v rámci konania o urovnaní.
(2)
Časti dôkazov, na ktoré sa vylúčenie podľa odseku 1 nevzťahuje, sa sprístupnia v súlade s ustanoveniami tohto zákona.
(3)
Žalobca môže podať návrh, aby súd posúdil, či obsah dokumentov, ktoré sú vylúčené zo sprístupnenia podľa odseku 1, zodpovedá ich povahe podľa § 2 písm. g) a h). Na náležitosti návrhu sa primerane použije ustanovenie § 14 ods. 1.
(4)
Súd na účely posúdenia obsahu dokumentov podľa odseku 3 požiada o vyjadrenie orgán hospodárskej súťaže a určí mu lehotu, ktorá nesmie byť kratšia ako 30 dní.
(5)
Predtým ako súd posúdi obsah dokumentov podľa odseku 3, umožní osobe, ktorá urobila vyhlásenie podľa odseku 1 písm. a) alebo podanie podľa odseku 1 písm. b), byť vypočutá.
(6)
Ak súd pristúpi k posúdeniu obsahu dokumentov podľa odseku 3, na tento účel zabezpečí, aby nedošlo k ich sprístupneniu stranám v konaní a tretím osobám s výnimkou osoby, ktorá vyhlásenie podľa odseku 1 písm. a) alebo podanie podľa odseku 1 písm. b) urobila.
(7)
Dokumenty podľa odseku 6 nie sú súčasťou súdneho spisu.
§ 17
Obmedzenia použitia dôkazov získaných zo spisu orgánu hospodárskej súťaže
(1)
Súd dôkazy podľa § 16 ods. 1 získané výhradne zo spisu orgánu hospodárskej súťaže v rámci súdneho konania o náhradu škody nepripustí.
(2)
Súd dôkazy podľa § 15 ods. 1 získané výhradne zo spisu orgánu hospodárskej súťaže v rámci súdneho konania o náhradu škody nevykoná, a ak budú v konaní predložené, tieto nepripustí dovtedy, pokým orgán hospodárskej súťaže neukončí konanie v súlade s § 15 ods. 2 alebo pokiaľ neukončí prešetrovanie podľa osobitného predpisu9) iným spôsobom.
(3)
Dôkazy, ktoré osoba získala zo spisu orgánu hospodárskej súťaže, ktorých prípustnosť sa nespravuje odsekom 1 alebo odsekom 2, môže v súdnom konaní o náhrade škody použiť iba táto osoba, jej právny nástupca alebo osoba, ktorá nadobudla jej nárok.
§ 18
Sankcie
(1)
Osobe, ktorá nesprístupní dôkazy podľa rozhodnutia súdu vydaného v súlade s týmto zákonom, zničí dôkazy, ktoré mala povinnosť predložiť, nesplní alebo odmietne splniť povinnosti uložené súdom v záujme ochrany obchodného tajomstva, dôverných informácií alebo iných informácií chránených podľa osobitných predpisov14) alebo poruší obmedzenia použitia dôkazov podľa tohto zákona, uloží súd poriadkové opatrenie podľa Civilného sporového poriadku,15) a ak by poriadkové opatrenie nesplnilo účel, môže súd nesplnenie povinnosti zohľadniť tak, že
a)
bude považovať určitú skutočnosť, ktorá by mohla byť dôkazmi preukázaná, za preukázanú,
b)
neprihliadne celkom alebo sčasti na obranu osoby v konaní alebo
c)
posúdi jej nároky celkom alebo sčasti ako nedôvodné.
(2)
Porušenie povinnosti podľa odseku 1 môže súd zohľadniť aj pri rozhodovaní o povinnosti znášať trovy konania.
§ 19
Odkladný účinok a iné právne účinky mimosúdneho riešenia sporu
(1)
Ak strany v konaní oznámia súdu, že po začatí súdneho konania o náhradu škody sa rozhodli riešiť spor mediáciou alebo mimosúdnym urovnaním, preruší súd konanie až na obdobie dvoch rokov; súd pokračuje v konaní, ak pominuli dôvody prerušenia konania, a vždy aj vtedy, ak mu strana v konaní oznámi, že v mediácii alebo v rokovaní o mimosúdnom urovnaní ďalej nepokračuje.
(2)
Počas rokovania o mimosúdnom urovnaní osobám zúčastneným na mimosúdnom urovnaní neplynie premlčacia doba na uplatnenie práva na náhradu škody.
§ 20
Účinky mimosúdneho urovnania na následné súdne konanie o náhradu škody
(1)
Súd neprizná poškodenej osobe náhradu škody spôsobenú niektorým z porušiteľov v rozsahu, v ktorom bola už uspokojená na základe úspešného riešenia sporu mediáciou alebo mimosúdnym urovnaním, ak dohoda o mediácii alebo dohoda o mimosúdnom urovnaní neurčuje inak. Zvyšok nároku poškodenej osoby, ktorá uzavrela dohodu o mediácii alebo dohodu o mimosúdnom urovnaní, možno uplatniť len voči porušiteľom, ktorí takéto dohody neuzavreli.
(2)
Ak sa porušiteľ dohodol na urovnaní sporu a náhrade škody, nemôžu ostatní porušitelia od porušiteľa, ktorý uzavrel dohodu o mediácii alebo dohodu o mimosúdnom urovnaní, požadovať, aby sa podieľal na uspokojení zvyšného nároku na náhradu škody. To neplatí, ak porušitelia, ktorí neuzavreli dohodu o mediácii alebo dohodu o mimosúdnom urovnaní, nie sú schopní uhradiť náhradu škody, ktorá zodpovedá zvyšnému nároku poškodenej osoby, ktorá uzavrela dohodu o mediácii alebo dohodu o mimosúdnom urovnaní. Nároku podľa predchádzajúcej vety sa môže poškodená osoba výslovne vzdať v dohode o mediácii alebo dohode o mimosúdnom urovnaní.
(3)
Pri určení nároku porušiteľa na náhradu od ostatných porušiteľov podľa § 6 ods. 3 súd prihliadne na už zaplatenú náhradu škody podľa dohody o mediácii alebo dohody o mimosúdnom urovnaní, ktorých účastníkom bol niektorý z porušiteľov.
Spoločné ustanovenia
§ 21
Ak tento zákon v § 3 ods. 1 až 3, § 5, § 6, § 7 ods. 1 a 2, § 8, § 9, § 20 neustanovuje inak, použije sa na právne vzťahy súvisiace s náhradou škody vzniknutou porušením práva hospodárskej súťaže Obchodný zákonník.
§ 22
Pri uplatnení nároku na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže sa postupuje podľa Civilného sporového poriadku, ak tento zákon v § 3 ods. 4, § 4, § 7 ods. 3, § 10 až 14, § 16 až 19 neustanovuje inak.
§ 23
Prechodné ustanovenia
(1)
Ustanovenia tohto zákona sa použijú na nároky na náhradu škody vzniknuté po 26. decembri 2016.
(2)
Ustanovenia tohto zákona sa použijú na konania o náhradu škody začaté po 26. decembri 2016.
§ 24
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 165/2009 Z. z., zákona č. 387/2011 Z. z., zákona č. 151/2014 Z. z., zákona č. 343/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 22 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
poskytuje súdu stanovisko k návrhu na predloženie dôkazov z jeho spisu, k primeranosti takého návrhu, k otázke sprístupnenia týchto dôkazov v súdnom konaní o náhradu škody podľa osobitného predpisu22ba) a v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje ďalšiu spoluprácu súdu v konaní o náhradu škody, ak to uzná za vhodné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22ba znie:
22ba) Zákon č. 350/2016 Z. z. o niektorých pravidlách uplatňovania nárokov na náhradu škody spôsobenej porušením práva hospodárskej súťaže a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 38 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Úrad môže pri ukladaní pokuty zohľadniť ako poľahčujúcu okolnosť aj skutočnosť, že náhrada škody bola uhradená na základe dohody o mediácii alebo dohody o mimosúdnom urovnaní pred vydaním rozhodnutia úradu o uložení pokuty.“.
3.
Deviata časť vrátane nadpisu sa vypúšťa.
4.
Za § 44e sa vkladá § 44f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠44f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 27. decembra 2016
Právne vzťahy vzniknuté do 26. decembra 2016 podľa deviatej časti tohto zákona sa spravujú podľa doterajších predpisov.“.
Čl. III
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 27. decembra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha
k zákonu č. 350/2016 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/104/EÚ z 26. novembra 2014 o určitých pravidlách upravujúcich žaloby podľa vnútroštátneho práva o náhradu škody utrpenej v dôsledku porušenia ustanovení práva hospodárskej súťaže členských štátov a Európskej únie (Ú. v. EÚ L 349, 5. 12. 2014).
1)
Napríklad čl. 101 a 102 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú. v. EÚ C 202, 7. 6. 2016), nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4. 1. 2003) v platnom znení, zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
2)
§ 4 až 6 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
3)
§ 8 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
4)
Čl. 35 nariadenia (ES) č. 1/2003 v platnom znení.
5)
§ 38d zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
6)
Napríklad § 38e zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
7)
§ 369 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.
8)
Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003.
9)
Zákon č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Čl. 2 prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 Zmluvy (Ú. v. EÚ L 187, 26. 6. 2014).
11)
Čl. 30 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20. 12. 2012).
12)
Nariadenie Rady (ES) č. 1206/2001 z 28. mája 2001 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. ES L 174, 27. 6. 2001).
13)
§ 40 ods. 5 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení zákona č. 151/2014 Z. z.
14)
Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.