349/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

349
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
zo 14. decembra 2016
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
1. v y h l a s u j e m
podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. u r č u j e m
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 8. apríla 2017,
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Andrej Danko v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 349/2016 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017
Obec Volí sa Obvod*) Kraj
Plavecký Mikuláš poslanec Malacky Bratislavský kraj
Uhrovské Podhradie poslanec Bánovce nad Bebravou Trenčiansky kraj
Dolné Lefantovce poslanec Nitra Nitriansky kraj
Ardanovce starosta poslanci Topoľčany
Nemečky poslanec
Bobrovček poslanec Liptovský Mikuláš Žilinský kraj
Trstená primátor Námestovo
Opátka starosta Košice-okolie Košický kraj
Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 349/2016 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017
Lehota § – ods. Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9 Zverejnenie počtu obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb obec 13. 1. 2017
65 dní 9 – 3 Zverejnenie volebných obvodov a počtu poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva obecné zastupiteľstvo 2. 2. 2017
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 12. 2. 2017
55 dní 14 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 12. 2. 2017
50 dní 14 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna volebná komisia 17. 2. 2017
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna volebná komisia 22. 2. 2017
40 dní 10 – 2 Určenie volebných miestností starosta obce 27. 2. 2017
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna volebná komisia 4. 3. 2017
30 dní 13 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná volebná komisia 9. 3. 2017
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 14. 3. 2017
20 dní 15 – 1 Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 19. 3. 2017
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 22. 3. 2017
15 dní 15 – 3 Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková volebná komisia 24. 3. 2017
48 hodín 30 – 3 Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 6. 4. 2017
26 – 1 Volebný deň okrsková volebná komisia 8. 4. 2017
*)
Podľa § 13 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.