348/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

348
Oznámenie
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. novembra 2016 sa Srbská republika stala zmluvnou stranou Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení na ochranu dieťaťa z 19. októbra 1996 (oznámenie č. 344/2002 Z. z., oznámenie č. 147/2003 Z. z., oznámenie č. 406/2003 Z. z., oznámenie č. 306/2004 Z. z., oznámenie č. 547/2004 Z. z., oznámenie č. 133/2005 Z. z., oznámenie č. 28/2006 Z. z., oznámenie č. 455/2006 Z. z., oznámenie č. 243/2007 Z. z., oznámenie č. 254/2008 Z. z., oznámenie č. 343/2009 Z. z., oznámenie č. 76/2010 Z. z., oznámenie č. 412/2010 Z. z., oznámenie č. 25/2011 Z. z., oznámenie č. 52/2011 Z. z., oznámenie č. 70/2011 Z. z., oznámenie č. 307/2011 Z. z., oznámenie č. 345/2011 Z. z., oznámenie č. 11/2012 Z. z., oznámenie č. 261/2012 Z. z., oznámenie č. 17/2013 Z. z., oznámenie č. 259/2014 Z. z., oznámenie č. 273/2014 Z. z., oznámenie č. 94/2016 Z. z. a oznámenie č. 203/2016 Z. z.).

Srbská republika urobila vyhlásenie k článku 34 dohovoru, uplatnila výhradu k článku 55 dohovoru a určila ústredný orgán podľa článku 29 dohovoru.
DOPLNENIE

zoznamu zmluvných strán Dohovoru o právomoci, rozhodnom práve, uznávaní
a výkone a spolupráci v oblasti rodičovských práv a povinností a opatrení
na ochranu dieťaťa
(uzavretého 19. októbra 1996)
Zoznam zmluvných strán dohovoru a prehľad ich výhrad a vyhlásení uvedený v prílohe k oznámeniu č. 344/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:
„Srbská republika:
a)
Dohovor pre Srbskú republiku nadobudol platnosť 1. novembra 2016.
b)
Listina o prístupe Srbskej republiky obsahuje tieto vyhlásenia a výhrady:
Podľa článku 34 ods. 2 dohovoru Srbská republika vyhlasuje, že žiadosti podľa článku 34 ods. 1 sa zasielajú iba prostredníctvom ústredného orgánu.
Podľa článku 55 ods. 1 dohovoru si Srbská republika vyhradzuje právomoc svojich orgánov na prijímanie opatrení na ochranu majetku dieťaťa, ktorý sa nachádza na jeho území, a vyhradzuje si právo neuznať rodičovské právo alebo opatrenie v rozsahu, v akom je nezlučiteľné s opatrením prijatým jeho orgánmi vo vzťahu k takému majetku.
c)
Podľa článku 29 dohovoru Srbská republika určila ústredný orgán:
Ministerstvo práce, zamestnanosti, výsluhových a sociálnych záležitostí, Úsek pre rodinnú a sociálnu ochranu (Ministry of Labour, Employment, Veteran and Social Affairs, Sector for Family and Social Protection).“.