346/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 19.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

346
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydalo

opatrenie zo 7. decembra 2016 č. MF/019194/2016-421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie (oznámenie č. 690/2004 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrenie upravuje organizačnú a ekonomickú klasifikáciu rozpočtovej klasifikácie v nadväznosti na schválenie nových právnych predpisov a sú v ňom premietnuté aj ďalšie zmeny technického a vecného charakteru, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 33/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky, a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.