337/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

337
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. septembra 2006 bola v Helsinkách podpísaná Dohoda o spolupráci na civilnom globálnom navigačnom satelitnom systéme (GNSS) medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Kórejskou republikou na strane druhej.

Vláda Slovenskej republiky vyslovila súhlas s dohodou uznesením č. 676 z 9. augusta 2006.

Slovenská republika 31. októbra 2006 notifikovala depozitárovi, ktorým je Generálny sekretariát Rady Európskej únie, že v Slovenskej republike boli splnené vnútroštátne podmienky na nadobudnutie platnosti dohody.

Dohoda nadobudla platnosť 1. júla 2016 v súlade s článkom 18 ods. 1 a týmto dňom nadobudla platnosť aj pre Slovenskú republiku.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a v Úradnom vestníku Európskej únie č. L 288/30 z 19. októbra 2006.