336/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

336
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 191 ods. 1 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní a § 192a ods. 2 zákona č. 203/2011 Z. z. o kolektívnom investovaní v znení zákona č. 206/2013 Z. z. a § 35 ods. 2 zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 22. novembra 2016 č. 7/2016, ktorým sa mení opatrenie Národnej banky Slovenska č. 1/2015 o predkladaní informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika.

Opatrenie ustanovuje spôsob predkladania požadovaných informácií správcami alternatívnych investičných fondov na účely dohľadu a monitorovanie systémového rizika prostredníctvom informačného systému Štatistický zberový portál.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 32/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.