335/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 14.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

335
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 2 zákona č. 578/2004
Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 2. decembra 2016 č. 08241-OL-2016, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (oznámenie č. 410/2008 Z. z.) v znení výnosu z 10. decembra 2008 č. 25118/2008-OL (oznámenie č. 576/2008 Z. z.), výnosu z 10. augusta 2009 č. 16480/2009-OL (oznámenie č. 335/2009 Z. z.), výnosu zo 6. apríla 2011 č. 00707-OL-2011 (oznámenie č. 124/2011 Z. z.), výnosu zo 7. decembra 2011 č. 11943-OL-2011 (oznámenie č. 464/2011 Z .z.), výnosu zo 14. decembra 2012 č. 09780-OL-2012 (oznámenie č. 419/2012
Z. z.), výnosu z 2. mája 2014 č. 02395-OL-2014 (oznámenie č. 125/2014 Z. z.) a výnosu z 9. decembra 2014 č. 09993-OL-2014 (oznámenie č. 348/2014 Z. z.).

Opatrenie ustanovuje prechodné obdobie pre ústavné zdravotnícke zariadenie, ktoré poskytuje zdravotnú starostlivosť na oddelení urgentného príjmu, na splnenie požiadavky mať materiálno - technické vybavenie oddelenia podľa podmienok ustanovených výnosom. Toto prechodné obdobie sa navrhuje do 31. decembra 2018. Súčasne sa navrhuje prechodné obdobie aj pre ústavné zdravotnícke zariadenie na prebudovanie priestorov zdravotníckeho zariadenia v súvislosti s požiadavkou mať vstup a priestory zdravotníckeho zariadenia upravené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie do 31. decembra 2018.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. decembra 2016.

Opatrenie je uverejnené v čiastke č. 39/2016 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky. Opatrenie je uverejnené aj na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk.