333/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 12.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

333
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
Národná banka Slovenska vydala podľa § 38 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

opatrenie z 8. novembra 2016 č. 6/2016, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.


Cieľom opatrenia je zohľadnenie zmien vyplývajúcich zo zavedenia novej verzie informačného systému registra bankových úverov a záruk.

Opatrením sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska č. 5/2014 o registri bankových úverov a záruk.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 31/2016 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných zložkách Národnej banky Slovenska a na webovom sídle Národnej banky Slovenska www.nbs.sk.