330/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

330
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 8. novembra 2016 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2016 – 2020.

Program spolupráce nadobudne platnosť 8. decembra 2016 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu programu spolupráce možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.