328/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

328
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 25. novembra 2016,
ktorou sa ustanovujú vzory podaní do registra partnerov verejného sektora
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
(1)
Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 1.
(2)
Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba, je uvedený v prílohe č. 2.
(3)
Vzor návrhu na zápis fyzickej osoby-podnikateľa do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 2a.
(4)
Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je fyzická osoba-podnikateľ, je uvedený v prílohe č. 2b.
(5)
Vzor návrhu na zápis právnickej osoby do registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 3.
(6)
Vzor návrhu na zápis zmeny údajov o partnerovi verejného sektora, ktorým je právnická osoba, je uvedený v prílohe č. 4.
(7)
Vzor oznámenia o overení identifikácie konečného užívateľa výhod je uvedený v prílohe č. 5.
(8)
Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6.
(9)
Vzor návrhu na výmaz fyzickej osoby-podnikateľa z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 6a.
(10)
Vzor návrhu na výmaz právnickej osoby z registra partnerov verejného sektora je uvedený v prílohe č. 7.
(11)
Vzor námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je uvedený v prílohe č. 8.
§ 2
Elektronickou podobou podaní podľa § 1 je elektronický formulár zverejnený na ústrednom portáli verejnej správy, ktorý umožňuje vytvorenie podaní podľa § 1 v elektronickej podobe vo formáte XML.
§ 3
(1)
Na účely výmazu oprávnenej osoby podľa § 10 ods. 2 zákona sa použijú vzory podľa príloh č. 2, 2b a 4.
(2)
Na účely splnenia povinnosti podľa § 23 ods. 1 zákona sa použije vzor podľa
a)
prílohy č. 2, ak je partnerom verejného sektora fyzická osoba,
b)
prílohy č. 4, ak je partnerom verejného sektora právnická osoba.
§ 4
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februára 2017.
Lucia Žitňanská v. r.
Príloha č. 1
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 2
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 2a
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 2b
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 3
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 4
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 5
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 6
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 6a
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 7
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.
Príloha č. 8
k vyhláške č. 328/2016 Z. z.