326/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

326
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že
6. marca 1959 bol v Štrasburgu prijatý Tretí protokol k Všeobecnej dohode o výsadách a imunitách Rady Európy.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila súhlas s pristúpením Slovenskej republiky k protokolu uznesením č. 171 zo 7. septembra 2016 a rozhodla, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky ratifikoval protokol 27. septembra 2016. Listina o pristúpení Slovenskej republiky bola 21. októbra 2016 uložená u depozitára, ktorým je generálny tajomník Rady Európy.

Protokol nadobudol platnosť 15. marca 1963 v súlade s článkom 16.

Pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 21. októbra 2016 v súlade s článkom 17.

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky súčasne oznamuje, že Riadiaca rada Rady Európy na svojom 158. zasadnutí 28. júna 1999 prijala rozhodnutie o zmene názvu Fondu sociálneho rozvoja Rady Európy na Rozvojovú banku Rady Európy s účinnosťou od 1. novembra 1999.