322/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 08.11.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

322
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
z 18. novembra 2016
o zložení, rozhodovaní, organizácii práce a postupe komisie
pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie a o kritériách
pre vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 6 ods. 5 zákona č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007
Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška upravuje zloženie komisie na vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „komisia“), rozhodovanie komisie, organizáciu práce, postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“) a kritériá pre vyhodnocovanie žiadostí.
§ 2
Komisia
(1)
Komisia sa skladá z predsedu komisie (ďalej len „predseda“), podpredsedu komisie (ďalej len „podpredseda“), tajomníka komisie (ďalej len „tajomník“) a ďalších členov komisie, ktorých vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(2)
Členmi komisie pre vyhodnocovanie žiadostí podľa § 2 písm. a) zákona môžu byť zástupcovia ministerstva, zástupcovia iných štátnych orgánov poskytujúcich dotácie a zástupcovia občianskej spoločnosti, ktorí sú odborníkmi z oblasti súvisiacej s účelom dotácie podľa § 3 ods. 1 zákona; zástupcovia občianskej spoločnosti tvoria najmenej polovicu členov komisie. Členmi komisie pre vyhodnocovanie žiadostí podľa § 2 písm. b) zákona môžu byť zástupcovia ministerstva a zástupcovia iných štátnych orgánov poskytujúcich dotácie. Členstvo v komisii je nezastupiteľné.
(3)
Členstvo v komisii zaniká
a)
ukončením rokovania o žiadostiach podľa § 5 ods. 7 alebo ods. 8,
b)
vzdaním sa členstva,
c)
odvolaním,
d)
úmrtím alebo vyhlásením za mŕtveho,
e)
skončením štátnozamestnaneckého pomeru člena komisie.
(4)
Minister odvolá člena komisie pri opakovanej neúčasti člena komisie na rokovaní komisie a práci komisie bez ospravedlnenia alebo pri porušení zásady mlčanlivosti podľa § 3 ods. 4 písm. g).
(5)
Člen komisie po vymenovaní predkladá ministrovi čestné vyhlásenie o skutočnostiach podľa
§ 6 ods. 2 zákona.
§ 3
(1)
Predseda
a)
vedie rokovanie komisie,
b)
zodpovedá za činnosť komisie,
c)
hlasuje o predloženej žiadosti,
d)
schvaľuje zápisnicu z rokovania komisie (ďalej len „zápisnica“) podľa § 4 ods. 6,
e)
podľa potreby prizýva na rokovanie komisie aj ďalšieho odborníka z oblasti súvisiacej s účelom, na ktorý má byť dotácia poskytnutá; odborník má na rokovaní komisie poradný hlas, pričom jeho vyjadrenie nie je pre rozhodovanie komisie záväzné.
(2)
Podpredseda zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu.
(3)
Tajomník
a)
organizačne a administratívne zabezpečuje rokovanie komisie,
b)
predkladá žiadosti na rokovanie komisie,
c)
vyhotovuje zápisnicu podľa § 4 ods. 6,
d)
nemá hlasovacie právo.
(4)
Člen komisie
a)
sa zúčastňuje na rokovaní komisie,
b)
vyjadruje sa k prerokovávaným bodom programu rokovania komisie,
c)
predkladá pripomienky, návrhy a podnety k prerokovávaným materiálom v rámci rokovania komisie a v súvislosti s prácou komisie,
d)
posudzuje predložené žiadosti,
e)
hlasuje o predloženej žiadosti,
f)
riadi sa organizačnými pokynmi predsedu a ministra v súvislosti s prácou v komisii,
g)
zachováva mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone funkcie člena komisie alebo v súvislosti s ňou a ktoré v záujme činnosti komisie nemožno oznamovať iným osobám.
§ 4
Rokovanie a rozhodovanie komisie
(1)
Termín rokovania komisie určuje predseda. Rokovanie komisie sa uskutočňuje najneskôr dva mesiace po skončení termínu uvedeného vo výzve na predkladanie žiadostí (ďalej len „výzva“). O mieste, termíne a programe rokovania komisie sú členovia komisie informovaní najmenej päť pracovných dní vopred.
(2)
Rokovanie komisie je neverejné.
(3)
Členovia komisie sú nezávislí.
(4)
Komisia rozhoduje hlasovaním. Ak ide o žiadosť podľa § 2 písm. a) zákona, komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná dvojtretinová väčšina všetkých členov komisie, a ak ide o žiadosť podľa § 2 písm. b) zákona, komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov komisie. Rozhodnutie schvaľuje komisia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov komisie. Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu.
(5)
Na rokovaní komisie predseda informuje členov komisie o výške sumy z rozpočtu verejnej správy vyčlenenej na dotácie, počte prijatých žiadostí, celkovej sume dotácií požadovaných žiadateľmi, o splnení náležitostí žiadostí podľa § 5 ods. 1 a 2 zákona a o ďalších informáciách nevyhnutných pre riadne zasadnutie komisie.
(6)
Z priebehu rokovania komisie tajomník vyhotoví zápisnicu. Zápisnica obsahuje zoznam žiadostí odporúčaných na schválenie spolu s výškou odporúčanej dotácie, zoznam žiadostí neodporúčaných na schválenie s uvedením dôvodov neodporúčania a ďalšie informácie súvisiace s priebehom rokovania a rozhodovania komisie, najmä rozhodnutie komisie o zmene výšky požadovanej dotácie alebo zloženia rozpočtu. Prílohou k zápisnici je prezenčná listina z rokovania komisie.
§ 5
Organizácia práce komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí podľa § 2 písm. a) zákona
(1)
Práce súvisiace s činnosťou komisie organizačne zabezpečuje jej tajomník, ktorý zabezpečuje aj zverejňovanie informácií podľa § 7 zákona.
(2)
Ministerstvo zaeviduje všetky žiadosti. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti uvedené v § 5 ods. 1 a 2 zákona, tajomník vyzve žiadateľa, aby do piatich pracovných dní od doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov odstránil nedostatky alebo neúplnú žiadosť doplnil. Ak žiadateľ v určenej lehote neúplnú žiadosť nedoplní alebo neodstráni nedostatky, žiadosť nebude predložená na rokovanie komisie. Na rokovanie komisie nebude predložená ani žiadosť doručená po lehote uvedenej vo výzve.
(3)
Každá žiadosť je tajomníkom pridelená členovi komisie, ktorý je zástupcom ministerstva, a náhodným výberom ďalším trom členom komisie. Členovia komisie hodnotia pridelené žiadosti podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí uvedených v prílohe.
(4)
Po vyhodnotení jednotlivých žiadostí členmi komisie zostaví tajomník poradie všetkých žiadostí. Poradie zostaví podľa priemeru získaného bodového ohodnotenia. Komisia rokuje o tej žiadosti, ktorej priemer získaného bodového ohodnotenia je viac ako 50 bodov. Komisia následne rokuje o jednotlivých žiadostiach v takto zostavenom poradí.
(5)
Tajomník vyzve žiadateľa, ktorého žiadosť získala priemer bodového ohodnotenia žiadosti viac ako 50 bodov, na účasť na rokovaní komisie na účel ústnej prezentácie projektu uvedeného v žiadosti. Ústnou prezentáciou projektu sa rozumie osobná prezentácia pred komisiou a vo vopred a riadne odôvodnených prípadoch aj prezentácia prostredníctvom technických zariadení určených na prenos zvuku a obrazu.
(6)
Výzvu podľa odseku 5 tajomník zasiela najmenej desať pracovných dní pred termínom rokovania komisie. Výzva musí obsahovať najmä termín a miesto rokovania komisie a poučenie o následkoch nedostavenia sa v určenom termíne.
(7)
Ak žiadateľ podľa odseku 5 z objektívnych a riadne odôvodnených príčin nemôže vykonať ústnu prezentáciu projektu, bezodkladne o tom upovedomí tajomníka. Tajomník v tomto prípade vyzve žiadateľa na účasť na rokovaní komisie v náhradnom termíne. Ak sa žiadateľ nezúčastní na rokovaní komisie ani v náhradnom termíne, komisia o žiadosti ďalej nerokuje.
(8)
O odporučení poskytnúť dotáciu alebo neposkytnúť dotáciu rozhodne komisia hlasovaním. V prípade rovnosti bodového ohodnotenia dvoch alebo viacerých žiadostí o ich poradí rozhodne predseda žrebom.
(9)
Ak člen komisie navrhne zmenu rozpočtu projektu uvedeného v žiadosti, komisia hlasuje najprv o tomto návrhu. K hlasovaniu o odporučení poskytnúť alebo neposkytnúť dotáciu pristúpi komisia až po ukončení hlasovania o návrhu na zmenu rozpočtu projektu.
(10)
Tajomník počas rokovania komisie sleduje čerpanie disponibilného objemu finančných prostriedkov určených vo výzve na predkladanie žiadostí na účel oboznámenia komisie o jeho vyčerpaní.
(11)
Rokovanie komisie o žiadostiach sa končí vyčerpaním disponibilného objemu finančných prostriedkov.
(12)
Komisia môže rozhodnúť o pokračovaní v rokovaní o ďalších žiadostiach po vyčerpaní disponibilného objemu finančných prostriedkov na účel vytvorenia rezervného fondu žiadostí. Rokovanie komisie o žiadostiach sa v takom prípade končí až vytvorením rezervného fondu žiadostí.
(13)
Ak nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s niektorým z úspešných žiadateľov, dotácia sa poskytne žiadateľovi, ktorého žiadosť sa nachádza v rezervnom fonde žiadostí, podľa poradia žiadateľov.
(14)
Predseda do desiatich pracovných dní po rokovaní komisie predloží ministrovi zápisnicu podľa § 4 ods. 6.
(15)
Tajomník bezodkladne po rozhodnutí ministra o poskytnutí dotácie zašle úspešnému žiadateľovi písomné oznámenie o schválení dotácie s uvedením jej výšky a vyzve ho na podpis zmluvy o poskytnutí dotácie. Neúspešnému žiadateľovi tajomník zašle písomné oznámenie o zamietnutí žiadosti spolu s odôvodnením jej neschválenia. Žiadateľovi, ktorého žiadosť bola zaradená do rezervného fondu podľa odseku 12, zašle tajomník o tejto skutočnosti písomné oznámenie.
§ 5a
Organizácia práce komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí podľa § 2 písm. b) zákona
(1)
Na organizáciu práce komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní žiadostí podľa § 2 písm. b) zákona sa vzťahuje § 5 ods. 1, 2, 9 až 11, 14 a 15.
(2)
Tajomník predkladá na rokovanie komisie žiadosti v poradí, v akom boli doručené ministerstvu.
(3)
Komisia vyhodnocuje žiadosti podľa kritérií pre vyhodnocovanie žiadostí, ktorými sú najmä regionálne pokrytie poskytovaných služieb a čo najširší okruh obetí trestných činov, ktorým budú úspešní žiadatelia poskytovať odbornú pomoc.
§ 6
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.
Lucia Žitňanská v. r.
Príloha k vyhláške č. 322/2016 Z. z.