321/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 30.11.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

321
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 15. augusta 2016 a 8. novembra 2016 bola dohodnutá zmena prílohy k Dohode medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom pre európske a medzinárodné záležitosti Rakúskej republiky o vykonávaní Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a spolkovou vládou Rakúskej republiky o vzájomnom zastupovaní prostredníctvom diplomatických misií a konzulárnych úradov svojich štátov v konaní o udelení víza, podpísanej 6. mája 2011 v Bratislave (oznámenie č. 544/2009 Z. z., oznámenie č. 152/2011 Z. z., oznámenie č. 241/2013 Z. z. a oznámenie č. 211/2015 Z. z.).

Zmena prílohy dohody nadobudne platnosť 1. januára 2017.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.