320/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

320
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 12. septembra 2016 bol v Tel Avive podpísaný Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Izraelského štátu na roky 2017 – 2019 v oblasti školstva, vedy, kultúry, mládeže a športu.

Program nadobudol platnosť 11. novembra 2016 v súlade s článkom 22 ods. 8.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.