319/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.11.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

319
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 78a ods. 12 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení zákona č. 360/2013 Z. z.

opatrenie zo 14. októbra 2016 č. MF/017524/2016-731, ktorým sa ustanovuje vzor kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Predmetným opatrením sa ustanovuje vecný obsah kontrolného výkazu k dani z pridanej hodnoty.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2017.

Opatrenie je uverejnené pod poradovým číslom 26/2016 Finančného spravodajcu, ktorý je prístupný v elektronickej forme na webovom sídle Ministerstva financií Slovenskej republiky a do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.