315/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.02.2017 do 31.07.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

315
ZÁKON
z 25. októbra 2016
o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon upravuje zriadenie registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), údaje zapisované do registra, postup pri zápise údajov do registra, zápise zmeny zapísaných údajov a výmaze zapísaných údajov (ďalej len „registrácia“), overovaní údajov zapisovaných do registra a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
§ 2
Úvodné ustanovenia
(1)
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
partnerom verejného sektora, ak v odsekoch 2 až 4 nie je ustanovené inak, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy1) a
1.
ktorá prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho účelového fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, z európskych štrukturálnych a investičných fondov, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, od zdravotnej poisťovne alebo prijíma štátnu pomoc alebo investičnú pomoc,
2.
ktorá prijíma plnenie, ktorého predmetom je majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva štátu, verejnoprávnej inštitúcie, obce, vyššieho územného celku, právnickej osoby zriadenej zákonom alebo od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne,
3.
ktorá uzatvára zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu podľa osobitného predpisu,2)
4.
ktorá je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorý má so zdravotnou poisťovňou uzavretú zmluvu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti,3)
5.
ktorá sa povinne zapisuje do registra podľa osobitného predpisu,4)
6.
na ktorú bola postúpená alebo inak nadobudla pohľadávku voči štátu, štátnemu fondu, verejnoprávnej inštitúcii, obci, vyššiemu územnému celku alebo právnickej osobe zriadenej zákonom alebo
7.
ktorá priamo alebo prostredníctvom ďalších osôb dodáva osobám podľa prvého až piateho bodu tovary alebo služby alebo nadobúda od nich majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva a súčasne vie alebo má vedieť, že ňou poskytované plnenia alebo nadobúdaný majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva súvisia so zmluvou podľa písmena d),
b)
oprávnenou osobou advokát, notár, banka, pobočka zahraničnej banky, audítor, daňový poradca, ktorí majú miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky a ktorí sa na základe písomnej dohody zaviazali plniť povinnosti oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora,
c)
konečným užívateľom výhod fyzická osoba podľa osobitného predpisu,5)
d)
zmluvou zmluva alebo iný právny úkon, na základe ktorého partner verejného sektora prijíma finančné prostriedky podľa písmena a) prvého bodu alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa písmena a) druhého bodu okrem zmluvy alebo iného právneho úkonu, ktorého účastníkom je Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, ak v mene Ministerstva financií Slovenskej republiky alebo Štátnej pokladnice vykonáva svoju pôsobnosť podľa osobitného predpisu,5a) alebo ktorého účastníkom je Národná banka Slovenska, ak zastupuje Slovenskú republiku v medzinárodných inštitúciách alebo na medzinárodných finančných trhoch, ak robí obchody na finančnom trhu alebo so Slovenskou republikou alebo ak vykonáva pôsobnosť v devízovej oblasti,5b) a zmlúv týkajúcich sa burzových obchodov podľa osobitného predpisu.5c)
(2)
Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) prvého, tretieho, štvrtého, šiesteho a siedmeho bodu nie je ten, komu majú byť jednorazovo poskytnuté finančné prostriedky neprevyšujúce sumu 100 000 eur alebo v úhrne neprevyšujúce sumu 250 000 eur v kalendárnom roku, ak ide o opakujúce sa plnenie; to neplatí, ak výšku štátnej pomoci alebo investičnej pomoci nemožno v čase zápisu do registra určiť.
(3)
Partnerom verejného sektora podľa odseku 1 písm. a) druhého a šiesteho bodu nie je ten, kto má jednorazovo nadobudnúť majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne neprevyšuje sumu 100 000 eur.
(4)
Partnerom verejného sektora nie je ani
a)
osoba, ktorá prevažne pôsobí v neziskovom sektore; to neplatí, ak dodáva tovary alebo služby podľa zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu2) s cieľom dosiahnuť zisk alebo nadobúda majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva, ktorých všeobecná hodnota úhrnne prevyšuje sumu podľa odseku 3,
b)
banka a pobočka zahraničnej banky, ak prijíma finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu štátneho fondu, z rozpočtu verejnoprávnej inštitúcie, z rozpočtu obce, z rozpočtu vyššieho územného celku, od právnickej osoby zriadenej zákonom, od právnickej osoby, ktorá je úplne alebo z väčšej časti financovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom, ktorá je kontrolovaná štátom, obcou, vyšším územným celkom alebo právnickou osobou zriadenou zákonom alebo v ktorej štát, obec, vyšší územný celok alebo právnická osoba zriadená zákonom vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov jej riadiaceho orgánu alebo kontrolného orgánu, alebo od zdravotnej poisťovne na účely splnenia záväzku z úveru alebo pôžičky,
c)
osoba, ktorá prijíma plnenie od zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí za dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby alebo plnenie v rámci rozvojovej spoluprácu alebo medzinárodnej humanitárnej pomoci,
d)
iný štát a jeho orgány,
e)
medzinárodná organizácia zriadená na základe medzinárodného práva verejného a jej orgány.
§ 3
Register a registrujúci orgán
(1)
Zriaďuje sa register. Register je informačný systém verejnej správy, ktorý obsahuje údaje podľa § 4 a ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). Registrujúcim orgánom je Okresný súd Žilina. Register je sprístupnený na webovom sídle ministerstva. Register je súčasťou Centrálneho informačného systému súdnictva.6)
(2)
Údaje zapísané v registri nie je potrebné pred orgánmi verejnej moci preukazovať.
(3)
Registrujúci orgán poskytuje v elektronickej podobe výpis z registra v rozsahu podľa § 4 alebo potvrdenie o tom, že údaje v registri nie sú zapísané, a to bezodkladne po tom, ako o ich poskytnutie ktokoľvek požiada. Údaje zverejnené v registri sa sprístupňujú aj v podobe štruktúrovaných údajov, ktorá umožňuje vyhľadávanie a ich ďalšie automatizované spracovanie.
§ 4
Zapisované údaje
(1)
Do registra sa zapisuje partner verejného sektora a osoby podľa § 17. Partner verejného sektora musí byť zapísaný v registri aspoň po dobu trvania zmluvy.
(2)
O fyzickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)
meno a priezvisko,
b)
bydlisko alebo miesto podnikania,
c)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené, inak dátum narodenia,
d)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, štátna príslušnosť a údaj, či konečný užívateľ výhod je verejným funkcionárom vykonávajúcim funkciu v Slovenskej republike,7)
e)
údaje o oprávnenej osobe v rozsahu
1.
meno a priezvisko, bydlisko alebo miesto podnikania, identifikačné číslo organizácie, ak ide o fyzickú osobu,
2.
názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu.
(3)
O právnickej osobe, ktorá je partnerom verejného sektora, sa do registra zapisuje
a)
názov alebo obchodné meno,
b)
sídlo,
c)
právna forma,
d)
identifikačné číslo organizácie, ak bolo pridelené,
e)
zoznam konečných užívateľov výhod v rozsahu podľa odseku 2 písm. d),
f)
zoznam verejných funkcionárov vykonávajúcich funkciu v Slovenskej republike,7) ktorí sú súčasťou vlastníckej štruktúry alebo riadiacej štruktúry partnera verejného sektora,
g)
údaje o oprávnenej osobe podľa odseku 2 písm. e).
(4)
Pri partnerovi verejného sektora, ktorý je emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,8) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem alebo spoločnosťou, ktorú tento emitent priamo alebo nepriamo výlučne majetkovo ovláda a priamo alebo nepriamo výlučne riadi, sa do registra zapisujú namiesto konečných užívateľov výhod členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. To neplatí, ak má akákoľvek fyzická osoba právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania alebo inej činnosti spoločnosti podľa predchádzajúcej vety; v takom prípade sa do registra zapisuje konečný užívateľ výhod. Verifikačný dokument musí v uvedených prípadoch preukazovať, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu boli splnené.
(5)
Do registra sa ďalej zapisuje dátum každého overenia identifikácie konečného užívateľa výhod, dátum zápisu a dátum výmazu údajov podľa odsekov 2 a 3, dátum právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 a dátum právoplatnosti rozhodnutia o pokute podľa § 13 ods. 1. Súčasťou registra sú aj všetky verifikačné dokumenty podľa § 11 ods. 5.
(6)
V registri môže mať partner verejného sektora zapísanú vždy len jednu oprávnenú osobu.
Registrácia
§ 5
(1)
Návrh na zápis údajov do registra, návrh na zápis zmeny zapísaných údajov a návrh na výmaz zapísaných údajov (ďalej len „návrh na zápis“) podáva za partnera verejného sektora oprávnená osoba. Partner verejného sektora je povinný poskytnúť oprávnenej osobe na účely podľa tohto zákona súčinnosť.
(2)
Návrh na zápis sa podáva výlučne elektronickými prostriedkami do elektronickej schránky9) registrujúceho orgánu prostredníctvom na to určeného elektronického formulára. Návrh na zápis musí byť autorizovaný10) oprávnenou osobou, inak sa naň neprihliada.
(3)
Ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, prílohou k návrhu na zápis je verifikačný dokument. Ak sa návrh na zápis týka oprávnenej osoby, prílohou k návrhu na zápis je vyhlásenie oprávnenej osoby, že nemá vzťah k partnerovi verejného sektora podľa § 19, a písomná dohoda o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora.
(4)
Prílohy, ktoré je potrebné pripojiť k návrhu na zápis, musia byť podané v elektronickej podobe spolu s návrhom na zápis a autorizované9) oprávnenou osobou, inak sa na návrh na zápis neprihliada.
(5)
Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.
(6)
Oprávnená osoba je povinná uviesť v návrhu na zápis pravdivé a úplné údaje, a ak sa návrh na zápis týka konečného užívateľa výhod, doložiť ich verifikačným dokumentom.
§ 6
(1)
Registrujúci orgán pred registráciou preverí, či
a)
návrh na zápis podala oprávnená osoba,
b)
je návrh na zápis úplný,
c)
sú spolu s návrhom na zápis predložené prílohy podľa § 5 ods. 3,
d)
konečný užívateľ výhod uvedený v návrhu na zápis zodpovedá konečnému užívateľovi uvedenému vo verifikačnom dokumente,
e)
verifikačný dokument spĺňa náležitosti podľa § 11 ods. 5.
(2)
Za neúplný sa považuje návrh na zápis,
a)
ktorý nebol podaný na predpísanom elektronickom formulári,
b)
v ktorom nie sú uvedené všetky údaje ustanovené týmto zákonom,
c)
ktorý je nezrozumiteľný.
§ 7
(1)
Ak sú splnené podmienky na registráciu, registrujúci orgán vykoná zápis v lehote piatich pracovných dní od doručenia návrhu na zápis. Proti vykonaniu zápisu v súlade s návrhom na zápis nie sú prípustné námietky.
(2)
O vykonaní zápisu navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán potvrdenie v elektronickej podobe, ktoré bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe. V potvrdení sa uvedie obsah vykonaného zápisu. Po zápise navrhovaných údajov vydá registrujúci orgán výpis z registra, ktorý bez zbytočného odkladu odošle oprávnenej osobe.
(3)
Registrácia sa vykonáva ku dňu nasledujúcemu po dni vykonania zápisu. Zápis do registra sa vykonáva na neurčitý čas.
§ 8
(1)
Ak návrh na zápis nespĺňa podmienky podľa § 5 a 6, registrujúci orgán zápis nevykoná. O tejto skutočnosti registrujúci orgán upovedomí oprávnenú osobu oznámením o odmietnutí vykonania zápisu (ďalej len „oznámenie“).
(2)
Oznámenie má elektronickú podobu a obsahuje uvedenie presných nedostatkov návrhu na zápis a jeho príloh, ktoré boli dôvodom na odmietnutie vykonania zápisu, a poučenie o možnosti podať námietky proti odmietnutiu vykonania zápisu. Oznámenie sa doručuje oprávnenej osobe elektronicky9) do dvoch pracovných dní po uplynutí lehoty podľa § 7 ods. 1.
(3)
Lehota na podanie námietok proti odmietnutiu vykonania zápisu je 15 dní odo dňa doručenia oznámenia; ustanovenie § 5 ods. 2 sa na námietky vzťahuje rovnako. Proti rozhodnutiu sudcu o námietkach proti odmietnutiu vykonania zápisu nie je prípustné odvolanie.
§ 9
(1)
Ak dôjde k zmene údajov zapísaných v registri týkajúcich sa konečného užívateľa výhod, partner verejného sektora je povinný bezodkladne informovať o tom oprávnenú osobu zapísanú v registri a táto oprávnená osoba je povinná oznámiť to registrujúcemu orgánu do 60 dní odo dňa, keď k zmene došlo, a doložiť k návrhu na zápis aj verifikačný dokument.
(2)
Ak sa oprávnená osoba zapísaná v registri dozvie o zmene údajov zapísaných v registri podľa odseku 1, je povinná bezodkladne o tom informovať partnera verejného sektora.
§ 10
(1)
Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora na návrh oprávnenej osoby alebo aj bez návrhu, ak tak ustanovuje tento zákon.
(2)
Výmaz oprávnenej osoby registrujúci orgán vykoná na návrh zapísanej oprávnenej osoby; ustanovenie § 5 ods. 2 platí rovnako. Registrujúci orgán bezodkladne oznámi výmaz oprávnenej osoby partnerovi verejného sektora. Ak dôjde k výmazu oprávnenej osoby na jej návrh, je partner verejného sektora povinný zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby najneskôr do 30 dní od výmazu vrátane overenia identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b).
(3)
Výmaz oprávnenej osoby na návrh partnera verejného sektora vykoná registrujúci orgán, len ak návrh na zápis zmeny zapísaných údajov podá za partnera verejného sektora nová oprávnená osoba spolu s overením identifikácie konečného užívateľa výhod podľa § 11 ods. 2 písm. b). Registrujúci orgán bezodkladne oznámi zápis novej oprávnenej osoby pôvodne zapísanej oprávnenej osobe.
Identifikácia konečného užívateľa výhod
§ 11
(1)
Za správnosť údajov zapísaných v registri, identifikáciu konečného užívateľa výhod a overovanie identifikácie konečného užívateľa výhod zodpovedá partner verejného sektora a oprávnená osoba zapísaná v registri.
(2)
Oprávnená osoba je povinná identifikovať konečného užívateľa výhod pri prvom zápise do registra a následne overovať identifikáciu konečného užívateľa výhod
a)
v súvislosti s podaním návrhu na zápis zmeny konečného užívateľa výhod,
b)
pri svojom zápise ako oprávnenej osoby do registra,
c)
k 31. decembru kalendárneho roka,
d)
v súvislosti s uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou, a to nie skôr ako päť dní pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou,
e)
v súvislosti s plnením zo zmluvy, ktorého hodnota prevyšuje v úhrne 1 000 000 eur za 30 dní, a to nie skôr ako päť dní pred plnením zo zmluvy.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 písm. d) a e) oprávnená osoba nemá, ak overenie identifikácie konečného užívateľa výhod bolo vykonané v posledných šiestich mesiacoch pred uzatvorením zmluvy alebo jej zmenou alebo pred plnením zo zmluvy; tým nie je dotknutá povinnosť podľa § 9.
(4)
Oprávnená osoba je povinná pri identifikácii konečného užívateľa výhod a overovaní identifikácie konečného užívateľa výhod konať nestranne a s odbornou starostlivosťou, zaobstarať si o predmete zápisu do registra všetky dostupné informácie a tieto vyhodnotiť postupom podľa osobitného predpisu;11) oprávnená osoba nie je viazaná pokynmi partnera verejného sektora. Konaním s odbornou starostlivosťou sa rozumie konanie so starostlivosťou primeranou funkcii alebo postaveniu oprávnenej osoby po zohľadnení a nezávislom odbornom vyhodnotení všetkých dostupných informácií, ktoré získala alebo mohla získať a ktoré sa týkajú alebo môžu mať vplyv na jej konanie.
(5)
Identifikácia konečného užívateľa výhod a overenie identifikácie konečného užívateľa výhod sa preukazuje verifikačným dokumentom, v ktorom oprávnená osoba
a)
odôvodní, na základe akých informácií postupom podľa odseku 4 identifikovala konečného užívateľa výhod alebo overila identifikáciu konečného užívateľa výhod,
b)
uvedie vlastnícku štruktúru a riadiacu štruktúru partnera verejného sektora, ak je ním právnická osoba,
c)
uvedie údaje podľa § 4 ods. 3 písm. f), ak o nich má alebo mohla mať vedomosť vrátane označenia verejnej funkcie,
d)
v prípade partnera verejného sektora podľa § 4 ods. 4 preukáže, že podmienky na zápis vrcholného manažmentu do registra sú splnené,
e)
vyhlási, že skutočnosti uvedené vo verifikačnom dokumente zodpovedajú ňou skutočne zistenému stavu.
(6)
Ak oprávnená osoba pri identifikácii konečného užívateľa výhod podľa odseku 2 písm. c) až e) zistí, že došlo k zmene konečného užívateľa výhod, postupuje podľa § 9; inak bezodkladne zašle registrujúcemu orgánu oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod. Na oznámenie o overení identifikácie konečného užívateľa výhod sa § 5 ods. 2 vzťahuje rovnako.
(7)
Registrujúci orgán zapíše do registra na základe oznámenia podľa odseku 6 dátum overenia identifikácie konečného užívateľa výhod.
(8)
Konečný užívateľ výhod je povinný do 15 dní, odkedy sa dozvedel, že sa stal konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, oznámiť partnerovi verejného sektora, že sa stal jeho konečným užívateľom výhod, a oznámenie doručiť aj oprávnenej osobe zapísanej v registri. Oznámením podľa predchádzajúcej vety nie sú dotknuté povinnosti partnera verejného sektora a oprávnenej osoby podľa odsekov 1 až 7 a § 9.
§ 12
(1)
Registrujúci orgán môže z vlastného podnetu overiť alebo na základe kvalifikovaného podnetu overí pravdivosť a úplnosť údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri.
(2)
Kvalifikovaný podnet môže podať každý. Kvalifikovaný podnet musí okrem všeobecných náležitostí podania obsahovať opis skutočností odôvodňujúcich dôvodnú pochybnosť o pravdivosti alebo úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri. Na podanie, ktoré nie je kvalifikovaným podnetom, registrujúci orgán neprihliada; o tom oznamovateľa upovedomí.
(3)
Uznesenie o začatí konania registrujúci orgán doručí partnerovi verejného sektora, oprávnenej osobe a oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu. V uznesení o začatí konania vyzve registrujúci orgán partnera verejného sektora, aby uviedol skutočnosti a navrhol dôkazy, ktoré potvrdzujú pravdivosť a úplnosť údajov zapísaných údajov, a určí oprávnenej osobe lehotu na podanie návrhu podľa odseku 4.
(4)
Účastníkom konania je partner verejného sektora. Účastníkom konania je aj oprávnená osoba, ak to navrhla v lehote určenej registrujúcim orgánom. Oznamovateľ kvalifikovaného podnetu nie je účastníkom konania, má však v konaní právo nazerať do súdneho spisu, predkladať listiny, z ktorých vyplývajú skutočnosti ním tvrdené, navrhovať dôkazy a byť upovedomený o termíne pojednávania.
(5)
Registrujúci orgán môže nariadiť pojednávanie, ak to považuje za potrebné. Registrujúci orgán aj bez nariadenia pojednávania môže nariadiť vypočutie osoby, ak jej výpoveď môže mať význam pre rozhodnutie alebo postup registrujúceho orgánu v konaní.
(6)
Orgány verejnej moci a povinná osoba podľa osobitného predpisu12) sú povinné registrujúcemu orgánu na jeho žiadosť a v ním určenej lehote poskytnúť súčinnosť pri overovaní pravdivosti a úplnosti údajov o konečnom užívateľovi výhod zapísaných v registri.
(7)
Ak partner verejného sektora hodnoverne nepreukáže, že údaje o konečnom užívateľovi výhod zapísané v registri sú pravdivé a úplné, registrujúci orgán rozhodne o výmaze partnera verejného sektora z registra. Po právoplatnosti tohto rozhodnutia vymaže partnera verejného sektora z registra a začne konanie o uložení pokuty podľa § 13 ods. 1. Proti rozhodnutiu súdu o výmaze nie sú prípustné opravné prostriedky.
Sankcie
§ 13
(1)
Ak sa v návrhu na zápis uvedú nepravdivé alebo neúplné údaje o konečnom užívateľovi výhod alebo verejných funkcionároch podľa § 4 ods. 3 písm. f), nie je splnená povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 alebo sa poruší zákaz podľa § 19, registrujúci orgán uloží
a)
partnerovi verejného sektora pokutu vo výške hospodárskeho prospechu, ktorý partner verejného sektora získal; ak hospodársky prospech nemožno zistiť, registrujúci orgán uloží pokutu od 10 000 eur do 1 000 000 eur,
b)
osobe, ktorá je štatutárnym orgánom, alebo každému členovi štatutárneho orgánu partnera verejného sektora v čase porušenia povinnosti podľa úvodnej vety pokutu od 10 000 eur do 100 000 eur.
(2)
Registrujúci orgán vykoná výmaz zapísaného partnera verejného sektora, ak právoplatne uložil pokutu za nesplnenie povinnosť podať návrh na zápis zmeny zapísaných údajov týkajúcich sa konečného užívateľa výhod v lehote podľa § 9 ods. 1 alebo za porušenie zákazu podľa § 19 a táto pokuta nebola v lehote určenej súdom zaplatená.
(3)
Registrujúci orgán uloží konečnému užívateľovi výhod pokutu do 10 000 eur, ak si nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 8.
(4)
Registrujúci orgán uloží oprávnenej osobe pokutu od 10 000 do 100 000 eur, ak poruší zákaz podľa § 19.
(5)
Za zaplatenie pokuty podľa odseku 1 písm. b) ručí oprávnená osoba zapísaná v registri v čase porušenia povinností podľa odseku 1. Oprávnená osoba nie je povinná zaplatiť pokutu, ak preukáže, že konala s odbornou starostlivosťou. Účastníkom konania o pokute podľa odseku 1 je aj oprávnená osoba.
(6)
Pri ukladaní pokuty registrujúci orgán prihliada najmä na povahu, závažnosť, spôsob a následky porušenia povinnosti.
(7)
Proti rozhodnutiu o pokute podľa odseku 1 môže podať odvolanie len oprávnená osoba, ak jej registrujúci orgán uložil zaplatiť pokutu spoločne a nerozdielne s osobou podľa odseku 1 písm. b).
(8)
Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 14
Rozhodnutie o vylúčení
Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 a o pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 je rozhodnutím o vylúčení podľa § 13a Obchodného zákonníka. Vylúčenou osobou je štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri, ktorá je partnerom verejného sektora a ktorá bola vymazaná z registra podľa § 12 alebo § 13 ods. 2.
§ 15
(1)
Dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 vzniká účastníkovi zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu, právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká účastníkovi zmluvy podľa predchádzajúcej vety aj vtedy, ak je partner verejného sektora viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety.
(2)
Ak nie je splnená povinnosť podľa § 11 ods. 2 alebo ak je partner verejného sektora v omeškaní so splnením povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety, nie je účastník zmluvy podľa odseku 1 v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva.
Spoločné ustanovenia
§ 16
(1)
Vzory podaní podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(2)
Predseda súdu môže zo závažných prevádzkových dôvodov predĺžiť lehotu podľa § 7 ods. 1 o čas nevyhnutne potrebný na ich odstránenie, najviac však o desať dní. Predseda súdu tak môže urobiť bez zbytočného odkladu po tom, ako sa dozvie o týchto dôvodoch, najneskôr však posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. Rozhodnutie predsedu súdu sa vyvesí na úradnej tabuli súdu.
(3)
Rozhodnutie o výmaze podľa § 12 a o pokute podľa § 13 sa zverejňuje a sprístupňuje podľa osobitného predpisu.13) Zverejnenie verifikačného dokumentu nie je porušením obchodného tajomstva ani bankového tajomstva.
(4)
Na dohodu o plnení povinností oprávnenej osoby pre partnera verejného sektora sa primerane vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka o zmluve o kontrolnej činnosti.
(5)
Na konanie o námietkach, na konanie podľa § 12 a na konanie o pokute sa primerane použijú ustanovenia Civilného mimosporového poriadku; ustanovenie čl. 6 Civilného mimosporového poriadku sa nepoužije.
§ 17
(1)
Do registra možno zapísať postupom a za podmienok podľa tohto zákona aj osobu, ktorá nie je partnerom verejného sektora, ak o to požiada.
(2)
Osoba zapísaná v registri podľa odseku 1 má povinnosti partnera verejného sektora podľa tohto zákona; ustanovenia § 13 až 15 sa nepoužijú.
§ 18
Na účely osobitných predpisov je podmienka zápisu do registra splnená vtedy, ak sú v registri zapísané údaje podľa § 4.
§ 19
Vylúčenie oprávnenej osoby
Oprávnená osoba nesmie vykonávať úkony podľa tohto zákona, ak
a)
je v tej istej veci zároveň partnerom verejného sektora alebo konečným užívateľom výhod partnera verejného sektora, pre ktorého má plniť povinnosti oprávnenej osoby,
b)
konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora a oprávnenej osoby je tá istá fyzická osoba,
c)
má akýkoľvek vzťah k partnerovi verejného sektora alebo k členom jeho orgánov, ktorý by mohol spochybniť jej nestrannosť, najmä ak je personálne alebo majetkovo prepojená s partnerom verejného sektora.
§ 20
Týmto zákonom nie sú dotknuté povinnosti advokáta, notára, banky, pobočky zahraničnej banky, audítora a daňového poradcu podľa osobitného predpisu.11)
§ 21
Oznamovateľovi kvalifikovaného podnetu, ktorého zamestnávateľ je partnerom verejného sektora, ktorého sa kvalifikovaný podnet týka, môže registrujúci orgán na jeho žiadosť v konaní podľa § 12 poskytnúť ochranu za podmienok a v rozsahu, v akom sa poskytuje pri oznámení závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom; ustanovenia osobitného predpisu14) sa použijú primerane. Oznamovateľovi podľa predchádzajúcej vety možno priznať odmenu podľa osobitného predpisu;14) ustanovenia osobitného predpisu14) sa použijú primerane.
Prechodné ustanovenia
§ 22
(1)
Fyzická osoba a právnická osoba zapísané v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu2) sa považujú za partnerov verejného sektora zapísaných v registri partnerov verejného sektora podľa tohto zákona.
(2)
Partner verejného sektora podľa odseku 1 je povinný zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov s § 4 do 31. júla 2017.
(3)
Nesplnenie povinnosti podľa odseku 2 je dôvodom na výmaz partnera verejného sektora z registra.
§ 23
(1)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré sú účastníkom zmluvy podľa § 2 ods. 1 písm. d) uzavretej pred účinnosťou tohto zákona a ktoré spĺňajú podmienky na zápis do registra, sú povinné zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto zákona do 31. júla 2017.
(2)
Ak nie je splnená povinnosť podľa odseku 1,
a)
účastník zmluvy, ktorý poskytuje finančné prostriedky podľa § 2 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo majetok, práva k majetku alebo iné majetkové práva podľa § 2 ods. 1 písm. a) druhého bodu, nie je v omeškaní, ak z tohto dôvodu neplní, čo mu ukladá zmluva,
b)
účastník zmluvy podľa písmena a) má právo odstúpiť od zmluvy.
§ 24
Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný zabezpečiť svoj zápis do registra podľa tohto zákona najneskôr do 31. júla 2017.
§ 25
Lehota podľa § 7 ods. 1 je do 31. júla 2017 desať pracovných dní; ustanovenie § 16 ods. 2 tým nie je dotknuté.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 292/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 350/2012 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 314/2014 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4a ods. 3 prvej vete sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktorá je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.3ba)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3ba znie:
„3ba) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
Za § 47h sa vkladá § 47i, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠47i
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Držiteľ banského oprávnenia je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.“.
Čl. III
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 311/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 42a sa vkladá § 42b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42b
Priestupok na úseku registrácie partnerov verejného sektora
(1)
Priestupku sa dopustí ten, kto uzavrie zmluvu s partnerom verejného sektora podľa osobitného predpisu,3da) ak partner verejného sektora nebol ku dňu uzavretia zmluvy zapísaný do registra partnerov verejného sektora.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 možno uložiť pokutu od 1 000 eur do 100 000 eur.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3da znie:
„3da) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 41 sa vkladá § 42, ktorý znie:
㤠42
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,8k) môže byť nadobúdateľom privatizovaného majetku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.8l)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8k a 8l znejú:
„8k) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8l) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
Čl. V
Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 306/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 147/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 130/1996 Z. z., zákona č. 447/2001 Z. z., zákona č. 522/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 445/2004 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 507/2010 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,22ga) ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,22gb) môže byť nadobúdateľom majetku obce podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.22gc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22ga až 22gc znejú:
„22ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
22gb) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
22gc) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
Čl. VI
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., zákona č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 277/2007 Z. z., zákona č. 325/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 510/2010 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 217/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 301/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 8f sa vkladá § 8g, ktorý znie:
㤠8g
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,15) ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,15a) môže byť nadobúdateľom majetku štátu podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.15b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 15b znejú:
„15) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
15b) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
Čl. VII
Zákon č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení zákona č. 521/2003 Z. z., zákona č. 540/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 258/2009 Z. z., zákona č. 509/2010 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 9a sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá nie je subjektom verejnej správy,19ga) ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,19gb) môže byť nadobúdateľom majetku vyššieho územného celku podľa tohto zákona len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.19gc)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 19ga až 19gc znejú:
„19ga) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
19gb) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19gc) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
Čl. VIII
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 46/2011 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 314/2011 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 234/2012 Z. z., zákona č. 352/2012 Z. z., zákona č. 132/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 213/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 359/2015 Z. z., zákona č. 392/2015 Z. z., zákona č. 405/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 90/2016 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 292/2016 Z. z., zákona č. 298/2016 Z. z. a zákona č. 299/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 91 ods. 4 písmeno u) znie:
„u)
príslušnému súdu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,86dd)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 86dd znie:
„86dd) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 91 ods. 6 sa na konci pripája táto veta „Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje ani poskytovanie údajov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky v rozsahu plnenia jej povinností ako oprávnenej osoby na účely vedenia registra partnerov verejného sektora.86dd)“.
Čl. IX
Zákon č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 27 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak je vydražiteľom osoba, ktorá je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu,17) ak v čase príklepu nie je zapísaná v tomto registri.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17 znie :
„17) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. X
Zákon č. 549/2003 Z. z. o súdnych úradníkoch v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 517/2008 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 307/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Vyšší súdny úradník vykonáva zápis údajov do registra partnerov verejného sektora, zápis ich zmeny alebo nevyhovie návrhu na zápis do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. XI
Zákon č. 176/2004 Z. z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. v znení zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 506/2010 Z. z. a zákona č. 324/2014 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 14 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Verejnoprávna inštitúcia nemôže previesť vlastnícke právo k majetku ani na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá nie je subjektom verejnej správy,25a) ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora25b) a nie je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.25c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 25a až 25c znejú:
„25a) § 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z.
25b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
25c) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
Čl. XII
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 301/2016 Z. z. a zákona č. 310/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 8a sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
je zapísaný v registri partnerov verejného sektora,14ba) ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora.14bb)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14ba a 14bb znejú:
„14ba) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
14bb) Zákon č. 315/2016 Z. z.“.
2.
§ 19 sa dopĺňa odsekom 16, ktorý znie:
„(16)
Fyzickej osobe a právnickej osobe, ktorá nie je subjektom verejnej správy podľa § 3 ods. 1, ktorá má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora,14bb) možno poskytnúť verejné prostriedky len vtedy, ak je zapísaná v registri partnerov verejného sektora.14ba)“.
Čl. XIII
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005
Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 594/2007 Z. z., zákona č. 232/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 581/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 533/2009 Z. z., zákona č. 121/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 79/2011 Z. z., zákona č. 97/2011 Z. z., zákona č. 133/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 313/2012 Z. z., zákona č. 421/2012 Z. z., zákona č. 41/2013 Z. z., zákona č. 153/2013 Z. z., zákona č. 220/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 265/2015 Z. z., zákona č. 429/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 286/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
Za § 34 sa vkladá § 34a, ktorý znie:
㤠34a
Zdravotná poisťovňa sa zapisuje do registra partnerov verejného sektora.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 35 sa odsek 2 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
výpis z registra partnerov verejného sektora.57b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57b znie:
„57b) § 3 ods. 3 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
4.
Za § 86o sa vkladá § 86p, ktorý znie:
㤠86p
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Zdravotná poisťovňa, ktorej bolo vydané povolenie podľa predpisov účinných pred 1. februárom 2017, je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.“.
Čl. XIV
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 390/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 291/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
§ 9 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak je dlžníkom osoba zapísaná v registri partnerov verejného sektora alebo osoba, ktorá bola v tomto registri zapísaná v posledných piatich rokoch pred vyhlásením konkurzu alebo povolením reštrukturalizácie, predpokladá sa, že veriteľ, ktorý nie je subjektom verejnej správy a ktorý si prihlasuje pohľadávky v celkovej sume nad 1 000 000 eur, je osobou spriaznenou s dlžníkom, a to až do času, kým správcovi neosvedčí svoj zápis do registra partnerov verejného sektora.“.
2.
Za § 206c sa vkladá § 206d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠206d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Konania začaté pred 1. februárom 2017 sa dokončia podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.“.
Čl. XV
Zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 358/2015 Z. z. a zákona č. 389/2015 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 3 písm. c) sa za slová „v Slovenskej republike“ vkladajú slová „a je zapísaná v registri partnerov verejného sektora,11c) ak má prijímateľ povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora11d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11c a 11d znejú:
„11c) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11d) Zákon č. 315/2016 Z. z.“.
Čl. XVI
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 268/2010 Z. z., zákona č. 110/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 409/2011 Z. z., zákona č. 311/2013 Z. z., zákona č. 160/2014 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 prvej vete sa za slová „zahraničnej osobe8)“ vkladajú slová „zapísanej v registri partnerov verejného sektora7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
„7) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
Za § 45c sa vkladá § 45d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠45d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017
Zhotoviteľ geologických prác podľa § 4 ods. 1 písm. a) je povinný zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.“.
Čl. XVII
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008
Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 394/2011 Z. z., zákona č. 399/2014 Z. z., zákona č. 35/2015 Z. z., zákona č. 252/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Konečný užívateľ výhod
(1)
Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku, a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod; medzi konečných užívateľov výhod patrí najmä,
a)
ak ide o právnickú osobu, ktorá nie je združením majetku ani emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ktorý podlieha požiadavkám na uverejňovanie informácií podľa osobitného predpisu,37) rovnocenného právneho predpisu členského štátu alebo rovnocenných medzinárodných noriem, fyzická osoba, ktorá
1.
má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
3.
ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode,
4.
má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti,
b)
ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, fyzická osoba, ktorá má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo z inej jej činnosti,
c)
ak ide o združenie majetku, fyzická osoba, ktorá
1.
je zakladateľom alebo zriaďovateľom združenia majetku; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom právnická osoba, fyzická osoba podľa písmena a),
2.
má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán združenia majetku alebo ich člena alebo je členom orgánu, ktorý má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať tieto orgány alebo ich člena,
3.
je štatutárnym orgánom, riadiacim orgánom, dozorným orgánom, kontrolným orgánom alebo členom týchto orgánov,
4.
je príjemcom najmenej 25 % prostriedkov, ktoré poskytuje združenie majetku, ak boli určení budúci príjemcovia týchto prostriedkov; ak neboli určení budúci príjemcovia prostriedkov združenia majetku, za konečného užívateľa výhod sa považuje okruh osôb, ktoré majú významný prospech zo založenia alebo pôsobenia združenia majetku.
(2)
Ak žiadna fyzická osoba nespĺňa kritériá uvedené v odseku 1 písm. a), za konečných užívateľov výhod u tejto osoby sa považujú členovia jej vrcholového manažmentu; za člena vrcholového manažmentu sa považuje štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu.
(3)
Konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá sama nespĺňa kritériá podľa odseku 1 písm. a), b) alebo písm. c) druhého a štvrtého bodu, avšak spoločne s inou osobou konajúcou s ňou v zhode alebo spoločným postupom spĺňa aspoň niektoré z týchto kritérií.“.
2.
V § 9 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmena c) až k) sa označujú ako písmená b) až j).
3.
V § 18 ods. 5 sa slová „Úradu pre verejné obstarávanie v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra konečných užívateľov výhod.53a)“ nahrádzajú slovami „príslušnému súdu v rozsahu potrebnom na plnenie jeho úloh pri identifikácii konečného užívateľa výhod a pri vedení registra partnerov verejného sektora.53a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
4.
V § 26 ods. 2 písmeno k) znie:
„k)
poskytuje bezodkladne príslušnému súdu identifikáciu konečného užívateľa výhod klienta povinnej osoby, a to vždy, keď finančná spravodajská jednotka pri svojej činnosti zistí nezrovnalosti v identifikácii konečného užívateľa výhod podľa tohto zákona a konečného užívateľa výhod zapísaného v registri partnerov verejného sektora.53a)“.
Čl. XVIII
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 391/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 382/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 321/2014 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.14a)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a znie:
„14a) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V § 91 ods. 2 písm. d) sa slová „v § 4 ods. 5“ nahrádzajú slovami „v § 4 ods. 6“.
4.
Za § 96c sa vkladá § 96d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠96d
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. februára 2017
Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 2, je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.“.
Čl. XIX
Zákon č. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 123/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
Za § 36c sa vkladá § 36d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠36d
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Osoba poverená podľa § 12 ods. 2 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.“.
Čl. XX
Zákon č. 488/2013 Z. z. o diaľničnej známke a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 266/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
Za § 16b sa vkladá § 16c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠16c
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2017
Osoba poverená podľa § 8 ods. 1 je povinná zapísať sa do registra partnerov verejného sektora najneskôr do 31. júla 2017.“.
ČL. XXI
Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 171/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 16 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Príspevok sa neposkytne žiadateľovi, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora62b) a ktorý nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora.62c)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 62b a 62c znejú:
„62b) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
62c) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
ČL. XXII
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 11 znie:
㤠11
(1)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora34) alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu,33) ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora33) a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.34)
(2)
Zákaz podľa odseku 1 sa nevzťahuje na rámcovú dohodu, ktorú uzatvárajú s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom výlučne dvaja alebo viacerí uchádzači, ktorí sú fyzickými osobami a ktorá sa týka poskytovania služieb.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 33 a 34 znejú:
„33) Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
34) § 18 zákona č. 315/2016 Z. z.“.
2.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a zápis do registra konečných užívateľov výhod“.
3.
§ 18 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak ide o zmenu zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy podľa odseku 1 písm. d) a podľa odseku 2 písm. d), povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora má aj nový dodávateľ a nový koncesionár, ak túto povinnosť mal aj pôvodný dodávateľ alebo pôvodný koncesionár.“.
4.
V § 19 odsek 3 znie:
„(3)
Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môže odstúpiť od zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy uzavretej s uchádzačom, ktorý nebol v čase uzavretia zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.“.
5.
V 46 ods. 4 písm. b) sa slová „ods. 10 až 15“ nahrádzajú slovami „ods. 8 až 12“.
6.
V § 56 sa vypúšťajú odseky 2, 3, 11, 16, 17, 18.
Doterajšie odseky 4 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 8 a doterajšie odseky 12 až 15 sa označujú ako odseky 9 až 12.
7.
V § 56 ods. 6 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 5“.
8.
V § 56 ods. 7 sa slová „odsekov 5 až 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 až 6“.
9.
V 56 ods. 8 sa slová „odsekov 4 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 až 7“.
10.
V § 56 ods. 9 sa slová „odseku 10“ nahrádzajú slovami „odseku 8“ a vypúšťajú sa slová „alebo odseku 11“.
11.
V § 56 ods. 10 sa vypúšťajú slová „alebo ak uchádzač alebo uchádzači, ktorí sa umiestnili ako druhí v poradí, ich subdodávatelia podľa odseku 16 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3 nesplnia povinnosť podľa odseku 11“.
12.
V § 56 ods. 11 sa vypúšťajú slová „ich subdodávatelia podľa odseku 16 a ich osoby podľa § 33 ods. 2 a § 34 ods. 3,“ a slová „splniť povinnosť podľa odseku 11 a“.
13.
V § 56 ods. 12 sa slová „odsekov 10, 13 a 14“ nahrádzajú slovami „odsekov 8, 10 a 11“.
14.
V § 115 sa vypúšťa odsek 3.
15.
§ 159 až 162 sa vrátane nadpisov a poznámok pod čiarou k odkazom 70 až 73 vypúšťajú.
16.
V § 173 ods. 10 sa slová „§ 56 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 6“.
17.
V § 181 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 56 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až 7“.
18.
V § 182 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
5 % zmluvnej ceny, ak uzavrel zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu napriek zákazu podľa § 11,“.
19.
V § 182 ods. 2 písm. q) sa slová „§ 56 ods. 4 až 9“ nahrádzajú slovami „§ 56 ods. 2 až 7“.
20.
V § 182 ods. 3 sa vypúšťajú písmená b), g) a h).
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená b) až e).
21.
V § 182 ods. 8 sa slová „odseku 3 písm. a), b), c) alebo písm. d)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a), b) alebo písm. c)“.
22.
V § 182 ods. 9 sa slová „odseku 3 písm. a) až d)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a) až c)“.
23.
V § 185 ods. 1 sa vypúšťajú slová „§ 162 ods. 1,“.
24.
V § 187 ods. 8 sa slová „do 31. marca 2017“ nahrádzajú slovami „do 18. októbra 2018“.
25.
Za § 187 sa vkladá § 187a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠187a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2017
(1)
Vo verejných obstarávaniach, pri ktorých nebola do 31. januára 2017 uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva, sa postupuje podľa predpisov účinných od
1. februára 2017.
(2)
V konaní začatom pred 1. februárom 2017, ktoré nebolo právoplatne skončené, sa postupuje podľa predpisov účinných do 31. januára 2017; na tento účel úrad využíva údaje z registra konečných užívateľov výhod vedeného podľa predpisov účinných do 31. januára 2017.“.
Čl. XXIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2017 okrem čl. II druhého bodu, čl. XIII tretieho bodu, čl. XVI druhého bodu, čl. XVIII druhého bodu, čl. XIX prvého bodu a čl. XX prvého bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2017.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 3 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.
3)
§ 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 6a zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 315/2016 Z. z.
5a)
§ 17 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
5c)
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.
6)
§ 79 až 82 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.
8)
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov.
10)
§ 23 zákona č. 305/2013 Z. z. v znení zákona č. 273/2015 Z. z.
11)
Zákon č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 5 zákona č. 297/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
§ 82a zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.
14)
Zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2016 Z. z.