310/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017 do 31.12.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

310
ZÁKON
z 19. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 512/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 223/2012 Z. z., zákona č. 287/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 292/2014 Z. z., zákona č. 324/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 301/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 písmeno m) znie:
„m)
výnosy z prostriedkov štátneho rozpočtu, ak správca kapitoly, z ktorej sa prostriedky štátneho rozpočtu poskytujú, neurčí, že výnosy z týchto prostriedkov sa použijú na účel, na ktorý sú tieto prostriedky poskytnuté,“.
2.
V § 8 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak návrh rozpočtu verejnej správy obsahuje daňové a odvodové príjmy štátneho rozpočtu, ktoré neboli obsiahnuté v prognóze Výboru pre daňové prognózy13aa) zohľadnenej v návrhu rozpočtu verejnej správy, výdavky štátneho rozpočtu zodpovedajúce týmto príjmom možno použiť, ak je celková suma týchto príjmov obsiahnutá v prognóze vypracovanej Výborom pre daňové prognózy v príslušnom rozpočtovom roku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:
„13aa) Čl. 8 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z.“.
3.
V § 8 ods. 5 sa slová „po 1. októbri“ nahrádzajú slovami „po 1. auguste“.
4.
V § 8 ods. 6 sa čísla „20.“ a „15.“ nahrádzajú číslom „10.“.
5.
V § 8 ods. 10 sa slová „podľa § 20 ods. 2“ nahrádzajú slovami „alebo rozhodnutie24a)“.
6.
V § 9 ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „a Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky“ a druhej vete sa vypúšťajú slová „a kapitoly Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky“.
7.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Návrh rozpočtu verejnej správy predkladá ministerstvo financií vláde a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky, pričom pri procese tvorby návrhu zákona o štátnom rozpočte sa ustanovenia osobitného predpisu18b) nepoužijú. Vláda predkladá národnej rade návrh rozpočtu verejnej správy do 15. októbra bežného roka, ak národná rada nerozhodne inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18b znie:
„18b) § 27 ods. 2 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z.“.
8.
V § 14 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 8.
9.
V § 14 ods. 5 sa za slová „hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy“ vkladajú slová „vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov“.
10.
V § 14 ods. 6 sa slová „do 15. augusta bežného roka, ak vláda neurčí neskorší termín“ nahrádzajú slovami „súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy, ktorý predkladá ministerstvo financií vláde“.
14.
V § 19 ods. 12 prvej vete sa slová „úvery alebo pôžičky“ nahrádzajú slovami „úvery, pôžičky alebo návratné finančné výpomoci“.
24.
V § 31 ods. 13 sa slová „auditovanú osobu“ nahrádzajú slovami „povinnú osobu podľa osobitného predpisu48aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48aa znie:
„48aa) § 2 písm. h) zákona č. 357/2015 Z. z.“.
25.
Za § 37i sa vkladá § 37j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2017
Ustanovenie § 8 ods. 5 v znení účinnom od 1. januára 2017 sa prvýkrát uplatní na bežné výdavky poskytnuté v roku 2017.“.
Čl. II
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z., zákona č. 521/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 338/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 240/2014 Z. z., zákona č. 298/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 32/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 77/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 112/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 407/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 285/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 122 ods. 4 písm. c) druhom bode sa slová „do 15. augusta kalendárneho roka, ak vláda neurčí neskorší termín“ nahrádzajú slovami „súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy, ktorý predkladá Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) vláde“.
2.
V § 123 ods. 3 písm. c) sa slová „Ministerstva financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“)“ nahrádzajú slovami „ministerstva financií“.
3.
V § 170 odsek 7 znie:
„(7)
Sociálna poisťovňa poskytuje ministerstvu financií zo svojho informačného systému údaje vrátane osobných údajov92aa) bez súhlasu dotknutých osôb v rozsahu, spôsobom a na účel ustanovený osobitným predpisom.92aaa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92aaa znie:
„92aaa) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. 310/2016 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 1/2005 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 528/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 233/2008 Z. z., zákona č. 263/2008 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 49/2009 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 266/2009 Z. z., zákona č. 463/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 257/2011 Z. z., zákona č. 468/2011 Z. z., zákona č. 324/2012 Z. z., zákona č. 96/2013 Z. z., zákona č. 308/2013 Z. z., zákona č. 352/2013 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., zákona č. 495/2013 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 311/2014 Z. z., zákona č. 14/2015 Z. z., zákona č. 336/2015 Z. z., zákona č. 353/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 67 ods. 10 prvej vete sa za slovo „správy“ vkladajú slová „vrátane hodnotenia efektívnosti a účinnosti verejných výdavkov61aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61aa znie:
„61aa) § 14 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 62 sa citácia „Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „Zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“.
Čl. IV
Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 611/2005 Z. z., zákona č. 324/2007 Z. z., zákona č. 54/2009 Z. z., zákona č. 426/2013 Z. z., zákona č. 361/2014 Z. z., zákona č. 171/2015 Z. z., zákona č. 357/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
2.
V § 8 ods. 5 sa za slová „na území vyššieho územného celku“ vkladá čiarka a slová „alebo ktorí pôsobia, vykonávajú činnosť na území vyššieho územného celku, alebo poskytujú služby obyvateľom vyššieho územného celku“.
3.
V § 12 ods. 4 prvej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ktoré je ministerstvo financií oprávnené zverejňovať na svojom webovom sídle.“.
4.
V § 17 odsek 3 znie:
„(3)
Pri používaní prostriedkov poskytnutých zo štátnych finančných aktív sa ustanovenie odseku 2 neuplatňuje. Na vydávanie komunálnych obligácií sa vzťahuje osobitný predpis.21)“.
5.
V § 17 ods. 12 sa slová „ods. 24“ nahrádzajú slovami „ods. 25“.
7.
V § 19 ods. 1 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
8.
V § 19 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Počas ozdravného režimu obec nesmie vstupovať do nových záväzkov vyplývajúcich z prijatia návratných zdrojov financovania s výnimkou prijatia návratného zdroja financovania, po predchádzajúcom písomnom súhlase ministerstva financií, poskytnutého subjektom verejnej správy, bankou alebo pobočkou zahraničnej banky na splácanie záväzkov podľa odseku 1; ustanovenie § 17 ods. 2 sa v takomto prípade nepoužije.“.
Doterajšie odseky 8 až 29 sa označujú ako odseky 9 až 30.
9.
V § 19 ods. 11,12 a 15 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
10.
V § 19 ods. 15 sa slová „odseku 11“ nahrádzajú slovami „odseku 12“.
11.
V § 19 ods. 26 sa slová „odseku 21 alebo 23“ nahrádzajú slovami „odseku 22 alebo odseku 24“.
12.
V § 19 ods. 29 a 30 sa slová „až 27“ nahrádzajú slovami „až 28“.
13.
Za § 21e sa vkladá § 21f, ktorý znie:
㤠21f
Na právne vzťahy z dodávateľských úverov prijatých obcou alebo vyšším územným celkom, ktoré vznikli pred 1. januárom 2019, sa vzťahuje doterajší predpis.“.
14.
Slová „správa finančnej kontroly“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „Úrad vládneho auditu“ v príslušnom tvare.
Čl. V
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
Doterajší text § 27 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri procese tvorby návrhu zákona o štátnom rozpočte sa ustanovenia § 8 až 10 nepoužijú.“.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2017 okrem čl. I bodov 11 až 13, 15 až 23 a 26, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2018 a čl. IV bodov 1 a 6, ktoré nadobúdajú účinnosť
1. januára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.