305/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

305
ZÁKON
z 20. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona
č. 309/2007 Z. z. v znení zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 144/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z. a zákona č. 299/2014 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 4 sa za slová „cezhraničnej doprave“ vkladá čiarka a slová „záznamy v elektronickej forme o pracovnom čase a dobe odpočinku zamestnancov podľa § 2 ods. 3 písm. d)“.
2.
V § 16 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo osobitného predpisu13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 965/2012 z 5. októbra 2012, ktorým sa ustanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa leteckej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 296, 25. 10. 2012) v platnom znení.“.
3.
Nadpis nad § 21 a § 21 a 22 vrátane nadpisov znejú:
„Verejná vodná doprava
§ 21
Základné ustanovenia
(1)
Ak ďalej nie je ustanovené inak, na zamestnancov vo verejnej vodnej doprave13b) sa vzťahujú ustanovenia prvej časti.
(2)
Mobilní zamestnanci vo verejnej vodnej doprave na účely tohto zákona sú členovia posádky plavidla13c) a členovia palubného personálu, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere. Členovia palubného personálu sú všetci zamestnanci na osobnej lodi, ktorí nie sú členmi posádky plavidla.
(3)
Na prevádzkovateľa plavidla13d) sa nevzťahujú ustanovenia tohto zákona, a to ani vtedy, ak má vo vlastnom podniku postavenie zamestnanca.
§ 22
Maximálny pracovný čas
(1)
Maximálny pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov je 2 304 hodín.
(2)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave
a)
denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 14 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)
týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 84 hodín,
c)
týždenný pracovný čas tak, aby nočná práca nepresiahla 42 hodín.
(3)
Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 72 hodín počas 4 po sebe nasledujúcich mesiacov, ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku.
(4)
Priemerný týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave nesmie presiahnuť 48 hodín počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov.
(5)
Pracovný čas môže vodca plavidla predĺžiť z dôvodu nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti plavby na čas trvania bezprostredného ohrozenia bezpečnosti plavidla, nalodených osôb alebo nákladu, alebo na účely poskytnutia pomoci iným plavidlám alebo osobám v tiesni. Po obnovení bežného stavu prevádzky plavidla vodca plavidla zabezpečí primeranú dobu odpočinku zamestnancom, ktorí pracovali počas plánovanej doby odpočinku.
(6)
Zamestnávateľ môže predĺžiť pracovný čas zamestnanca v prístave počas nepriaznivej poveternostnej situácie alebo inej mimoriadnej okolnosti v prístave najviac na 16 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13b až 13d znejú:
„13b) § 7 ods. 3 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z.
13c) § 29 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13d) § 2 písm. l) zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 23 ods. 1 sa slová „člena posádky plavidla“ nahrádzajú slovami „mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave“.
5.
V § 23 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť týždenný pracovný čas mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave tak, aby mal odpočinok najmenej 84 hodín za týždeň.“.
6.
Za § 23 sa vkladajú § 23a až 23c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠23a
Dni odpočinku
(1)
Mobilný zamestnanec vo verejnej vodnej doprave môže odpracovať najviac 31 po sebe nasledujúcich dní, pričom
a)
ak nie je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, musí byť po viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dňoch bezprostredne poskytnutý rovnaký počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku; výnimky sa povoľujú, ak
1.
minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku uvedený v písmene b) sa poskytne bezprostredne po viacerých po sebe odpracovaných pracovných dňoch a
2.
počet pracovných dní sa vyrovná s počtom dní odpočinku počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov,
b)
ak je v rozvrhu práce viac pracovných dní ako dní odpočinku, minimálny počet po sebe nasledujúcich dní odpočinku, ktoré bezprostredne nadväzujú na viaceré po sebe nasledujúce pracovné dni, sa vypočíta takto:
1.
0,2 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 1. po 10. po sebe nasledujúci pracovný deň,
2.
0,3 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 11. po 20. po sebe nasledujúci pracovný deň,
3.
0,4 dňa odpočinku za každý z viacerých po sebe nasledujúcich pracovných dní od 21. po 31. po sebe nasledujúci pracovný deň.
(2)
Časti dní odpočinku vypočítané podľa odseku 1 písm. b) sa pripočítajú k minimálnemu počtu po sebe nasledujúcich dní odpočinku a poskytnú sa len ako celé dni.
(3)
Deň odpočinku mobilného zamestnanca vo verejnej vodnej doprave je nepretržitý denný odpočinok v trvaní 24 hodín; zamestnávateľ nemá právo obmedziť mobilného zamestnanca vo výbere miesta, na ktorom strávi tento deň.
§ 23b
Pracovný čas a doba odpočinku počas sezóny
(1)
Sezóna je obdobie najviac 9 po sebe nasledujúcich mesiacov z 12 mesiacov, počas ktorých sa vykonávajú práce na osobných lodiach v dôsledku vonkajších okolností, najmä poveternostných podmienok, a záujmu cestujúcich viazané na určité obdobia roka.
(2)
Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť členovi palubného personálu počas sezóny
a)
denný pracovný čas tak, aby nepresiahol 12 hodín počas 24 po sebe nasledujúcich hodín,
b)
týždenný pracovný čas tak, aby nepresiahol 72 hodín.
(3)
Za každý pracovný deň patrí členovi palubného personálu 0,2 dňa odpočinku. Zamestnávateľ je povinný rozvrhnúť pracovný čas členovi palubného personálu počas sezóny tak, aby mal odpočinok minimálne 2 dni počas 31 po sebe nasledujúcich dní, a zostávajúce dni odpočinku mu poskytne na základe vzájomnej dohody.
(4)
Ustanovenia odsekov 2 a 3 môže zamestnávateľ uplatniť aj na členov posádky plavidla zamestnaných na osobnej lodi počas sezóny.
§ 23c
Evidencia a kontrola pracovného času a doby odpočinku
(1)
Zamestnávateľ je povinný na účely evidencie a kontroly pracovného času zabezpečiť vedenie záznamov o dochádzke členov posádky plavidla prostredníctvom evidencie v palubnom denníku podľa osobitného predpisu13e) a o dochádzke členov palubného personálu prostredníctvom evidencie v knihe dochádzky.
(2)
Kniha dochádzky sa nachádza na plavidle a označuje sa poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným európskym identifikačným číslom plavidla (ENI).13f) Každý člen palubného personálu zaznamenáva do knihy dochádzky čitateľne a spôsobom určeným zamestnávateľom alebo ním poverenou osobou svoje meno a priezvisko, dátum, začiatok a koniec denného pracovného času a začiatok a koniec doby odpočinku alebo deň odpočinku.
(3)
Člen palubného personálu a zamestnávateľ alebo ním poverená osoba potvrdzujú zápisy v knihe dochádzky svojím podpisom najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen palubného personálu obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13e a 13f znejú:
„13e) § 28 ods. 12 zákona č. 338/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13f) § 16 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 193/2009 Z. z. o technickej spôsobilosti a prevádzkovej spôsobilosti plavidiel.“.
7.
V § 34 ods. 1 sa za písmeno b) vkladajú nové písmená c) a d), ktoré znejú:
„c)
vykonáva kontroly na plavidlách vykonávajúcich verejnú vodnú dopravu, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,
d)
vykonáva kontroly u zamestnávateľa, ktorých predmetom je dodržiavanie povinností podľa § 22 až 24,“.
Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená e) až i).
8.
V § 34 sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
pri kontrole podľa odseku 1 písm. c) a d) zakázať mobilnému zamestnancovi vo verejnej vodnej doprave nástup do služby alebo ďalšie vykonávanie dopravnej činnosti a nariadiť mu okamžité čerpanie času denného alebo týždenného odpočinku, ak zistil, že presiahol maximálny pracovný čas alebo nečerpal dobu odpočinku.“.
9.
V § 35 ods. 1, § 37 ods. 2 písm. b) a v prílohe č. 4 sa slová „§ 34 ods. 1 písm. f)“ nahrádzajú slovami „§ 34 ods. 1 písm. h)“.
10.
V § 37 ods. 1 písm. c) a ods. 3 písm. b) sa za slová „cestnej doprave“ vkladá čiarka a slová „verejnej vodnej doprave“ a za slovo „jazdy“ sa vkladá čiarka a slová „čase plavby“.
11.
V § 38 ods. 1 písmeno l) znie:
„l)
nenahlási stratu alebo odcudzenie karty vodiča vydávajúcemu orgánu do siedmich kalendárnych dní odo dňa, keď došlo k strate alebo k odcudzeniu karty vodiča,“.
12.
V § 38 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
ako držiteľ karty vodiča úmyselne poskytne túto kartu inej osobe, ktorá ju zneužije.“.
13.
V § 38 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. f) a h)“ nahrádzajú slovami „písm. f), h) a o)“.
14.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
15.
Príloha č. 5 sa dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
„8.
Smernica Rady 2014/112/EÚ z 19. decembra 2014, ktorou sa vykonáva Európska dohoda o niektorých aspektoch organizácie pracovného času vo vnútrozemskej vodnej doprave, ktorú uzatvorili Európsky zväz riečnej plavby (EBU), Európska organizácia lodných kapitánov (ESO) a Európska federácia pracovníkov v doprave (ETF) (Ú. v. EÚ L 367, 23. 12. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z. z., zákona č. 136/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 11/2006 Z. z., zákona č. 278/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 136/2010 Z. z., zákona č. 241/2011 Z. z., zákona č. 404/2011 Z. z., zákona
č. 402/2013 Z. z., zákona č. 58/2014 Z. z., zákona č. 299/2014 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 47 sa dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
udeľuje výnimky podľa osobitných predpisov.11bca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11bca znie:
„11bca) Napríklad čl. 4 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení, Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (oznámenie MZV SR č. 196/1995 Z. z.).“.
2.
V § 48 sa odsek 1 dopĺňa písmenom y), ktoré znie:
„y)
udeľuje výnimky alebo povolenia podľa osobitného predpisu.11ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11ca znie:
„11ca) Čl. 14 nariadenia (ES) č. 216/2008 v platnom znení.“.
3.
V § 51 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
poruší ustanovenie medzinárodných štandardov alebo odporúčaní medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala, alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva.11i)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11i znie:
„11i) Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 7/zv. 8; Ú. v. EÚ L 96, 31. 3. 2004) v platnom znení, nariadenie (ES) č. 216/2008 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 1178/2011 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 748/2012 v platnom znení, vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 923/2012 v platnom znení, nariadenie (EÚ) č. 965/2012 v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 (Ú. v. EÚ L 44, 14. 2. 2014), nariadenie Komisie (EÚ) č. 1321/2014 z 26. novembra 2014 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a výrobkov, súčastí a zariadení leteckej techniky a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností (Ú. v. EÚ L 362, 17. 12. 2014) v platnom znení, nariadenie Komisie (EÚ) 2015/340 z 20. februára 2015, ktorým sa stanovujú technické požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa preukazov a osvedčení riadiacich letovej prevádzky podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 a ktorým sa mení vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 923/2012 a zrušuje nariadenie Komisie (EÚ) č. 805/2011 (Ú. v. EÚ L 63, 6. 3. 2015), vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2015/1998 z 5. novembra 2015, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva (Ú. v. EÚ L 299, 14. 11. 2015) v platnom znení.“.
4.
V § 52 sa slová „jedného roka“ nahrádzajú slovami „dvoch rokov“.
5.
V § 53 ods. 1 písm. m) sa slovo „ustanovenia“ nahrádza slovom „ustanovenie“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo osobitných predpisov v oblasti civilného letectva,11i)“.
6.
V § 54 ods. 1 sa za slovo „prijala“ vkladá čiarka a slová „alebo ustanovenie osobitných predpisov v oblasti civilného letectva11i)“.
7.
V § 55 ods. 2 sa za slovami „(§ 40)“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ods. 11, udeľovania výnimiek podľa § 47 písm. t) a udeľovania výnimiek alebo povolení podľa § 48 ods. 1 písm. y)“.
Čl. III
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 580/2003 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 561/2005 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 500/2007 Z. z., zákona č. 179/2008 Z. z., zákona č. 435/2008 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 469/2009 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 282/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 28 odsek 12 znie:
„(12)
Palubný denník je lodná listina, ktorá slúži na kontrolu a evidenciu pracovného času a doby odpočinku členov posádky plavidla. Palubný denník potvrdzuje Dopravný úrad pred zapísaním prvého záznamu do palubného denníka a po ukončení jeho vedenia po zapísaní posledného záznamu. Do palubného denníka sa počas prevádzky plavidla denne zapisujú údaje uvedené v prílohe č. 3a. Zápisy vykonáva vodca plavidla a potvrdzuje ich svojím podpisom, pričom aj člen posádky plavidla potvrdí zápis o sebe svojím podpisom, a to najneskôr do konca každého nasledujúceho mesiaca. Záznamy sa uchovávajú po dobu jedného roka na plavidle a každý člen posádky plavidla obdrží kópie svojich potvrdených záznamov, ktoré uchováva minimálne jeden rok.“.
2.
V § 40 ods. 1 písm. h) sa slová v zátvorke „§ 28 ods. 15, § 34“ nahrádzajú slovami „§ 28 ods. 12 a 15, § 34“.
3.
Za prílohu č. 3 sa vkladá príloha č. 3a, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3a k zákonu č. 338/2000 Z. z.
Vzor
Palubný denník

Palubný denník sa označuje poradovým číslom, názvom plavidla a jednotným európskym identifikačným číslom plavidla (ENI). Zápisy v palubnom denníku musia byť čitateľné.
Čl. IV
Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení zákona č. 317/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona
č. 123/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 387/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 41 ods. 1 písm. k) sa za slovom „predpisu“ a za slovom „orgánom“ slovo „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a ďalším orgánom podľa osobitných predpisov54a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54a znie:
„54a) Napríklad zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon
č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 47 odsek 9 znie:
„(9)
Policajné orgány, colné orgány, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, regionálne veterinárne a potravinové správy, ministerstvo, okresné úrady v sídle kraja a okresné úrady sú povinní v rozsahu svojej pôsobnosti podľa osobitných predpisov54a) zapisovať do vnútroštátneho elektronického registra prevádzkovateľov cestnej dopravy zistené závažné porušenia uvedené v zozname podľa osobitného predpisu.62a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a) Čl. 6 a príloha č. IV nariadenia (ES) č. 1071/2009 v platnom znení.
Nariadenie Komisie (EÚ) 2016/403 z 18. marca 2016, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 v súvislosti s klasifikáciou závažných porušení predpisov Únie, ktoré môžu viesť k strate bezúhonnosti prevádzkovateľa cestnej dopravy, a ktorým sa mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/22/ES (Ú. v. EÚ L 74, 19. 3. 2016).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62b sa vypúšťa.
3.
V § 48 ods. 1 písm. l) sa vypúšťajú slová „alebo taxislužbu“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.