304/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 18.11.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

304
ROZHODNUTIE
predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
zo 14. novembra 2016
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
Na vykonanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

1. vyhlasujem
podľa § 219 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 48 ods. 1 písm. a), c) a d) zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov nové voľby do orgánov samosprávy v obciach Slovenskej republiky uvedených v prílohe č. 1 k tomuto rozhodnutiu;
2. určujem
a)
podľa § 26 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov deň konania nových volieb uvedených v bode 1 tohto rozhodnutia na sobotu 8. apríla 2017,
b)
podľa § 48 ods. 5 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov lehoty na nové voľby uvedené v prílohe č. 2 k tomuto rozhodnutiu.
Andrej Danko v. r.
Príloha č. 1
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 304/2016 Z. z.
ZOZNAM OBCÍ,
v ktorých sa majú konať nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017
Obec Volí sa Obvod*) Kraj
Jakubov poslanci Malacky Bratislavský kraj
Trstice starosta Galanta Trnavský kraj
Dlhá poslanec Trnava
Polianka starosta Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky kraj
Veľká Čausa poslanec Prievidza
Dolné Semerovce starosta
Levice
Nitriansky kraj
Jabloňovce poslanec
Lietava poslanec Žilina Žilinský kraj
Sihla poslanec Brezno Banskobystrický kraj
Orovnica poslanci Žiar nad Hronom
Ondavka starosta poslanci Bardejov Prešovský kraj
Jalová poslanec
Humenné
Parihuzovce poslanec
Stráne pod Tatrami starosta Kežmarok
Vislanka starosta Stará Ľubovňa
Vyškovce starosta Stropkov
Štefurov starosta Svidník
Gemerská Panica starosta Rožňava Košický kraj
Klin nad Bodrogom poslanci Trebišov

Príloha č. 2
k rozhodnutiu predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky č. 304/2016 Z. z.
LEHOTY
na nové voľby do orgánov samosprávy obcí 8. apríla 2017
Lehota § – ods.
Úloha Zabezpečí Termín
85 dní 16 – 9
Zverejnenie počtu obyvateľov obce
ku dňu vyhlásenia volieb
obec 13. 1. 2017
65 dní 9 – 3
Zverejnenie volebných obvodov a počtu
poslancov, ktorý sa má v nich zvoliť pri voľbách do obecného zastupiteľstva
obecné zastupiteľstvo 2. 2. 2017
55 dní 16 – 2
21 – 1, 2
Podanie kandidátnych listín politické strany a nezávislí kandidáti 12. 2. 2017
55 dní 14 – 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do miestnej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 12. 2. 2017
50 dní 14 – 3
Uskutočnenie prvého zasadania miestnej volebnej komisie miestna
volebná komisia
17. 2. 2017
45 dní 17 – 2
22 – 2
Zaregistrovanie kandidátov na poslancov obecného zastupiteľstva a na starostu obce miestna
volebná komisia
22. 2. 2017
40 dní 10 – 2
Určenie volebných miestností starosta obce 27. 2. 2017
35 dní 18 a 23 Uverejnenie zoznamu zaregistrovaných kandidátov miestna
volebná komisia
4. 3. 2017
30 dní 13 – 3
Uskutočnenie prvého zasadania obvodnej volebnej komisie obvodná
volebná komisia
9. 3. 2017
25 dní 27 Informovanie voličov o zápise do zoznamu voličov a o čase a mieste konania volieb obec 14. 3. 2017
20 dní 15 – 1
Delegovanie jedného člena a jedného náhradníka do okrskovej volebnej komisie pri voľbách do obecného zastupiteľstva politické strany 19. 3. 2017
17 dní 30 – 1 Začiatok volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 22. 3. 2017
15 dní 15 – 3
Uskutočnenie prvého zasadania okrskovej volebnej komisie okrsková
volebná komisia
24. 3. 2017
48 hodín 30 – 3
Ukončenie volebnej kampane politické strany a nezávislí kandidáti 6. 4. 2017
26 – 1
Volebný deň okrsková
volebná komisia
8. 4. 2017
*)
Okresný úrad, v pôsobnosti ktorého je zabezpečovanie volieb, § 13 ods. 5 zákona SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, v spojení s § 3 ods. 2 písm. c) zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov