303/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

303
ZÁKON
z 25. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 230/2005 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z., zákona č. 532/2005 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 384/2009 Z. z., zákona č. 134/2010 Z. z., zákona č. 556/2010 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z., zákona č. 408/2011 Z. z., zákona č. 306/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 35/2014 Z. z., zákona č. 409/2014 Z. z. a zákona č. 262/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 5 sa vypúšťajú slová „na podnikateľskú činnosť“ a slová „podzemnú vodu alebo“ sa nahrádzajú slovami „podzemnú vodu na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. a) prvého bodu, písm. b) prvého bodu a písm. h) až j) alebo“.
2.
V § 6 ods. 6 sa vypúšťajú slová „pri podnikateľskej činnosti“ a slová „podzemných vôd, je“ sa nahrádzajú slovami „podzemných vôd na základe povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. c) a d), je“.
3.
V § 11 ods. 4 úvodná veta znie: „Správne územie povodia Dunaja v medzinárodnom povodí Dunaja je na území Slovenskej republiky vymedzené“.
4.
V § 11 odsek 5 znie:
„(5)
Správne územie povodia Visly v medzinárodnom povodí Visly je na území Slovenskej republiky vymedzené čiastkovým povodím Dunajca a Popradu.“.
5.
V § 16 ods. 6 písm. b) tretí bod znie:
„3.
dôvody pre tieto úpravy alebo zmeny vyplývajú z nadradeného verejného záujmu alebo prínosy z dosiahnutia cieľov podľa odseku 1 pre životné prostredie a spoločnosť sú prevážené prínosmi nových úprav alebo zmien pre ľudské zdravie, udržanie ľudskej bezpečnosti alebo trvalo udržateľného rozvoja a“.
6.
V poznámke pod čiarou k odkazu 24b sa vypúšťajú slová „o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 30 sa citácia „Príloha č. 3 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 491/2002 Z. z.“ nahrádza citáciou „Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 269/2010 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/2012 Z. z.“.
8.
V § 21 ods. 2 písm. d) sa slová „§ 36 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 36 ods. 13“ a slová „§ 37 ods. 6“ sa nahrádzajú slovami „§ 37 ods. 7“.
9.
V poznámke pod čiarou k odkazu 31 sa slová „o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov“.
10.
§ 21 sa dopĺňa odsekmi 8 a 9, ktoré znejú:
„(8)
Pri povoľovaní odberu podzemnej vody z domovej studne na uspokojovanie osobných potrieb domácností a pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku 1 písm. b) prvého bodu a odseku 1 písm. h) až j), ak tento odber z jedného odberného miesta nepresiahne
15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne, netreba rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody podľa odseku 7 písm. b).
(9)
Pri povoľovaní odberu podzemnej vody podľa odseku 8 z jedného vodného útvaru podzemnej vody viacerými odbernými miestami pre jedného odberateľa netreba rozhodnutie ministerstva o schválení záverečnej správy s výpočtom množstiev podzemnej vody, ak súčet odobratého množstva podzemnej vody z týchto odberných miest nepresiahne 15 000 m3 ročne alebo 1 250 m3 mesačne.“.
11.
V § 23 ods. 1 písm. a) sa nad slovo „územiach“ umiestňuje odkaz 31aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31aa znie:
„31aa) § 20 zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 28 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
zariadenia, najmä premiestniteľné zariadenia, mobilné zariadenia, zariadenia na zhodnotenie odpadu, čerpacie stanice pohonných hmôt, ak nie sú stavbami, kompostárne, ak tieto zariadenia môžu ovplyvniť množstvo alebo kvalitu povrchových vôd alebo podzemných vôd,“.
Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).
13.
V § 28 ods. 2 písm. d) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na ťažbu piesku a štrku a na zemné práce v inundačných územiach31aa)“.
14.
Poznámky pod čiarou k odkazom 42 a 43 sa vypúšťajú.
15.
V § 36 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu,46b) pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:
„46b) § 4 ods. 3 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 36 ods. 3 sa vypúšťajú slová „podľa odsekov 2 a 3“.
17.
V § 38 ods. 2 až 6 sa slová „prioritných nebezpečných látok“ nahrádzajú slovami „prioritných látok, prioritných nebezpečných látok a ďalších znečisťujúcich látok“.
18.
§ 46 sa vypúšťa.
19.
V poznámke pod čiarou k odkazu 57 sa slová „o ochrane pred povodňami v znení zákona
č. 180/2013 Z. z.“ nahrádzajú slovami „v znení neskorších predpisov.“.
20.
V poznámke pod čiarou k odkazu 58b sa vypúšťajú slová „o ochrane pred povodňami“.
21.
V § 56d písm. g) sa slovo „ročne“ nahrádza slovami „počas piatich rokov“.
22.
V poznámke pod čiarou k odkazu 61d sa slová „č. 270/2010 Z. z.“ nahrádzajú slovami
„č. 167/2015 Z. z.“.
23.
V § 59 ods. 2 úvodnej vete sa slová „právnych aktov Európskeho spoločenstva a“ nahrádzajú slovami „právne záväzných aktov“.
24.
V § 59 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
oznamovania
1.
doplnkov k programu monitorovania a predbežného programu opatrení,
2.
súpisov emisií, vypúšťaní a únikov prioritných látok a znečisťujúcich látok vrátane príslušných referenčných období v súlade s požiadavkami na predkladanie správ,
3.
informácií o prekročení environmentálnych noriem kvality a informácií o opatreniach prijatých v súvislosti s cezhraničným znečisťovaním,
4.
výsledkov monitorovania látok zo zoznamu sledovaných látok podľa osobitného predpisu.61f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 61f znie:
„61f) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č.167/2015 Z. z.“.
25.
V § 61 písm. i) sa vypúšťa druhý bod. Súčasne sa zrušuje označenie prvého bodu.
26.
V § 63 sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zasiela údaje o povolenom množstve odberov podzemných vôd orgánu štátnej vodnej správy do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti povolenia.“.
27.
V § 63 ods. 4 sa vypúšťa písmeno b). Súčasne sa zrušuje označenie písmena a).
28.
V § 73 ods. 15 sa vypúšťajú slová „§ 38,“.
29.
§ 73 sa dopĺňa odsekom 19, ktorý znie:
„(19)
Vyjadrenie orgánu štátnej vodnej správy podľa § 28 ods. 2 písm. c) sa považuje za záväzné stanovisko v konaní podľa osobitného predpisu.66d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66d znie:
„66d) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
30.
V § 74 ods. 1 písm. i) sa pred slová „§ 39“ vkladajú slová „§ 36 ods. 15 a“.
31.
V § 76 ods. 2 sa slová „písm. n)“ nahrádzajú slovami „písm. o)“.
32.
V § 78 ods. 3 písm. a) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za odbery povrchových vôd z vodných tokov na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne,“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 70 sa slová „§ 2 písm. a) štvrtý bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.“ nahrádzajú slovami „§ 2 písm. c) piaty bod až siedmy bod zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.“.
34.
§ 78 ods. 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 70d znie:
„70d) Zákon č. 189/2009 Z. z. o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.“.
35.
V § 79 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „za odbery podzemných vôd na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy v množstve nad 50 000 m3 ročne.“.
36.
§ 79 ods. 3 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
odberoch na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy pri výkone ekologickej poľnohospodárskej výroby podľa osobitného predpisu.70d)“.
37.
V § 80d ods. 3 sa slová „30. septembra 2017“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2018“.
38.
V prílohe č. 1 Zoznam II znie:
39.
V poznámke pod čiarou k odkazu 75 sa slová „č. 270/2010 Z. z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky“ nahrádzajú slovami „č. 167/2015 Z. z.“.
40.
V prílohe č. 1a druhom bode sa slová „č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov“ nahrádzajú slovami „č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v znení neskorších predpisov“.
41.
V prílohe č. 1b sa prvý bod dopĺňa podbodmi 1.8 a 1.9, ktoré znejú:
„1.8
Dusitany
1.9
Fosfor (celkový obsah) alebo fosforečnany.(1)“.
Poznámka 1 znie:
„(1) Prahové hodnoty sa určujú pre fosfor (celkový obsah) alebo pre fosforečnany.“.
Doterajšia poznámka1) sa označuje ako poznámka(2).
42.
V prílohe 1b 3. bode sa slovo „látok1)“ nahrádza slovom „látok(2)“.
43.
Príloha č. 6 sa dopĺňa bodom 10, ktorý znie:
„10.
Smernica Komisie 2014/80/EÚ z 20. júna 2014 , ktorou sa mení príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 182, 21. 6. 2014).“.
Čl. II
Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v znení zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona č. 71/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 20 ods. 6 písm. b) sa slová „okresného úradu alebo okresného úradu v sídle kraja“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu48)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48 znie:
„48) § 19 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 22 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Okresný úrad a okresný úrad v sídle kraja môže počas III. stupňa povodňovej aktivity vyhláseného podľa § 11 ods. 11 písm. b) a c) zriadiť operačnú skupinu ochrany pred povodňami. Činnosť operačnej skupiny ochrany pred povodňami upravuje pracovný poriadok operačnej skupiny, ktorý schvaľuje
a)
prednosta okresného úradu pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu,
b)
prednosta okresného úradu v sídle kraja pre operačnú skupinu ochrany pred povodňami okresného úradu v sídle kraja.“.
3.
§ 25 sa dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
určuje rozsah inundačného územia,
g)
odovzdáva mapovú dokumentáciu určeného inundačného územia príslušnému stavebnému úradu,
h)
vedie evidenciu určených inundačných území.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2016.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.