30/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

30
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 26. novembra 2015 bol v Pekingu podpísaný Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva na roky 2016 - 2019.

Program nadobudol platnosť 26. novembra 2015 v súlade s článkom 8.

Do textu programu možno nahliadnuť na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.