3/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

3
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 2. decembra 2015,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 zákona č. 218/1949 Zb. o hospodárskom zabezpečení cirkví a náboženských spoločností štátom v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 299/2007 Z. z. o úprave osobných požitkov poskytovaných duchovným cirkví a náboženských spoločností v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 610/2007 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 611/2008 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 566/2009 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 508/2013 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 420/2014 Z. z. sa mení takto:
Príloha č.1 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 299/2007 Z. z.
Stupnica základných platov duchovných v eurách mesačne
Platový
stupeň
Započítateľná doba
vykonávania
duchovenskej
činnosti
v rokoch
Stupnica základných platov podľa zaradenia do skupiny a
započítateľnej doby vykonávania duchovenskej činnosti
S k u p i n a
A B C D E F G
1 do 3 285,01 311,69 342,36 377,08 415,42 457,40 504,74
2 od 3 do 6 296,30 324,73 356,82 392,39 432,98 477,22 525,46
3 od 6 do 9 308,08 337,37 370,76 407,78 450,15 497,06 546,69
4 od 9 d o 12 319,33 350,02 385,64 423,08 467,34 516,93 568,80
5 od 12 do 15 331,07 363,07 400,07 439,37 485,35 535,87 590,49
6 od 15 do 18 343,23 375,75 414,93 455,17 503,40 555,27 612,11
7 od 18 do 21 355,42 388,78 429,41 471,81 521,46 574,19 633,74
8 od 21 do 24 367,63 401,44 444,31 488,48 539,00 593,61 655,88
9 od 24 do 27 379,80 414,93 459,20 505,20 557,06 613,46 677,99
10 od 27 do 30 391,98 428,51 473,61 521,87 575,12 633,35 700,06
11 nad 30 404,58 441,59 488,48 538,60 593,16 653,63 723,54
“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2016.
Robert Fico v. r.