296/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2017 do 30.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

296
ZÁKON
z 12. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení zákona č. 556/2004 Z. z., zákona č. 631/2004 Z. z., zákona č. 533/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 477/2009 Z. z., zákona č. 491/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 381/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 54/2015 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 241/2015 Z. z. a zákona č. 360/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
5.
V § 19 ods. 2 písm. i) sa slová „odborné a záväzné stanovisko technickej inšpekcie12c)“ nahrádzajú slovami „odborné stanovisko právnickej osoby oprávnenej overovať plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení12c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12c znie:
„12c) § 14 ods. 1 a 2 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 19 ods. 7 písm. d) prvom bode sa za slová „§ 20 ods. 6 písm.“ vkladajú slová „b) a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „v lehote podľa § 20“.
7.
V § 19a ods. 3 tretej vete sa slová „je 71,11 eura/kg“ nahrádzajú slovami „sa ustanovuje vo výške sadzby dane na tabak“.
17.
V § 44t ods. 2 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“ a slová „15. januára 2017“ slovami „15. januára 2018“.
18.
Za § 44t sa vkladajú § 44u a 44v, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠44u
Prechodné ustanovenia účinné od 1. februára 2017
(1)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 sa sadzba dane z cigariet ustanovuje takto:
opis tovaru kombinovaná sadzba dane
špecifická časť

percentuálna časť
cigarety 61,80 eura/1 000 kusov 23 % z ceny cigariet.
(2)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je minimálna sadzba dane z cigariet 96,50 eura/1 000 kusov.
(3)
V období od 1. februára 2017 do 31. januára 2019 je sadzba dane z tabaku 73,90 eura/kg.
(4)
Spotrebiteľské balenie cigariet uvedené do daňového voľného obehu od 1. februára 2017 musí byť označené kontrolnou známkou, na ktorej bude uvedený znak, ktorým je veľké písmeno „F“, označujúci platnosť sadzby dane z cigariet účinnú od 1. februára 2017.
(5)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 je zakázané uvádzať do daňového voľného obehu po 31. januári 2017.
(6)
Spotrebiteľské balenie cigariet označené kontrolnou známkou podľa predpisu účinného do 31. januára 2017 možno predávať, ponúkať na predaj alebo skladovať najneskôr do 28. februára 2017. Po tomto dátume sa bude takto označené spotrebiteľské balenie cigariet považovať za neoznačené.
(7)
Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia cigariet a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia cigariet uvedené v odseku 5, ktoré nepredala do 28. februára 2017, je povinná do 15. marca 2017 oznámiť miestne príslušnému colnému úradu množstvo takto označených spotrebiteľských balení cigariet a zároveň v tejto lehote požiadať miestne príslušný colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad takéto spotrebiteľské balenia cigariet zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.
(8)
Na kontrolných známkach určených na označovanie spotrebiteľských balení tabaku je od 1. februára 2017 uvedený znak pre sadzbu dane, ktorým je veľké písmeno „B“.
(9)
Spotrebiteľské balenie tabaku označené kontrolnou známkou, na ktorej je znak pre platnosť sadzby spotrebnej dane, ktorým je veľké písmeno „A“, možno uvádzať do daňového voľného obehu do 31. marca 2017 a predávať do 30. septembra 2017. Po tomto dátume bude také spotrebiteľské balenie tabaku považované za neoznačené. Osoba, ktorá je oprávnená v rámci podnikania predávať spotrebiteľské balenia tabaku a ktorá skladuje spotrebiteľské balenia tabaku uvedené v prvej vete, ktoré nepredala do 30. septembra 2017, je povinná do 15. októbra 2017 oznámiť colnému úradu množstvo takých spotrebiteľských balení tabaku a zároveň v tejto lehote požiadať colný úrad o ich zničenie, pričom colný úrad také spotrebiteľské balenia tabaku zničí na náklady osoby a o zničení vyhotoví úradný záznam o zničení; ustanovenie § 41 ods. 1 písm. a) sa nepoužije.“.
Čl. II
Zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 362/2013 Z. z., zákona č. 218/2014 Z. z., zákona č. 323/2014 Z. z., zákona č. 130/2015 Z. z., zákona č. 240/2015 Z. z., zákona č. 360/2015 Z. z. a zákona č. 91/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 73 ods. 8 sa slová „31. decembra 2016“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2017“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 15. decembra 2016 okrem čl. I bodu 18 § 44u, ktorý nadobúda účinnosť 1. februára 2017, čl. I bodov 1 a 8 až 16, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2017, a čl. I bodov 2 až 4 a bodu 18 § 44v, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2019.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.