295/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 15.11.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

295
VYHLÁŠKA
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 31. októbra 2016,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení neskorších predpisov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 491/2008 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 151/2009 Z. z. o podrobnostiach o služobnej rovnošate Policajného zboru a jej vyobrazení v znení vyhlášky č. 109/2010 Z. z. a vyhlášky č. 166/2013 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 3 sa odsek 3 dopĺňa písmenami m) až t), ktoré znejú:
„m)
bunda trojštvrťová zimná,
n)
bunda trojštvrťová zimná reflexná,
o)
bunda celoročná,
p)
bunda celoročná reflexná,
q)
vesta,
r)
čiapka zimná pletená čierna,
s)
čiapka šiltovka s membránou a nápisom „POLÍCIA“,
t)
obuv zásahová.“.
2.
V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami w) až ae), ktoré znejú:
„w)
bunda trojštvrťová zimná,
x)
bunda trojštvrťová zimná reflexná,
y)
bunda celoročná,
z)
bunda celoročná reflexná,
aa)
nohavice s odopínateľnou vložkou,
ab)
vesta,
ac)
čiapka zimná pletená čierna,
ad)
čiapka so štítkom vzor 98; pre ženu čiapka lodička vzor 98,
ae)
obuv zásahová.“.
3.
V § 6 sa odsek 2 dopĺňa písmenami w) až ab), ktoré znejú:
„w)
bunda trojštvrťová zimná čierna,
x)
bunda celoročná čierna,
y)
nohavice s odopínateľnou vložkou čierne,
z)
vesta čierna,
aa)
čiapka zimná pletená čierna,
ab)
obuv zásahová.“.
4.
V prílohe časti Služobná rovnošata vzor 98 - muž sa na konci pripájajú tieto zobrazenia:


5.
V prílohe časti Služobná rovnošata vzor 07 zelená sa na konci pripájajú tieto zobrazenia: