294/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 09.11.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

294
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. septembra 2016 bola vo Viedni podpísaná Dohoda medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Spolkovým ministerstvom dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky o výstavbe severného železničného prepojenia Bratislava – Viedeň.

Dohoda nadobudla platnosť 28. septembra 2016 v súlade s článkom 4 ods. 1.

Do textu dohody možno nahliadnuť na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.