288/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 07.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
dvoma návesmi,“.
Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.
2.
§ 2 sa dopĺňa písmenami m) až q), ktoré znejú:
„m)
alternatívnym palivom palivo alebo zdroj energie, ktorý aspoň čiastočne slúži ako náhrada fosílnych zdrojov ropy v dodávkach energie pre dopravu a má potenciál prispievať k eliminácii emisií uhlíka, vylepšuje environmentálne vplyvy odvetvia dopravy a pozostáva
1.
z elektrickej energie spotrebúvanej vo všetkých typoch elektrických vozidiel,
2.
z vodíka,
3.
zo zemného plynu vrátane biometánu v plynnej forme (stlačený zemný plyn CNG) a v kvapalnej forme (skvapalnený zemný plyn LNG),
4.
zo skvapalneného ropného plynu LPG, alebo
5.
z mechanickej energie z palubného skladovania alebo palubných zdrojov vrátane odpadového tepla,
n)
vozidlom s pohonom na alternatívne palivo motorové vozidlo, ktoré je úplne alebo čiastočne poháňané alternatívnym palivom a bolo schválené podľa osobitného predpisu,1)
o)
prevádzkou intermodálnej prepravy
1.
prevádzka kombinovanej dopravy;1a) najbližší vhodný dopravný terminál poskytujúci službu sa môže nachádzať v inom členskom štáte Európskej únie, ako je členský štát, v ktorom bol náklad naložený alebo vyložený, alebo
2.
preprava, ktorá je súčasťou prepravy jedného alebo viacerých kontajnerov alebo výmenných nadstavieb s celkovou najväčšou dĺžkou 45 stôp, resp. 13,716 m, využívajúcich vodnú dopravu, ak počiatočný alebo záverečný úsek nepresiahne dĺžku 150 km na území Európskej únie, pričom vzdialenosť 150 km možno prekročiť v záujme dosiahnutia najbližšieho dopravného terminálu vhodného na poskytnutie plánovanej služby, ak ide o vozidlá podľa druhého bodu písm. j) prílohy č. 1; najbližší vhodný dopravný terminál poskytujúci službu sa môže nachádzať v inom členskom štáte Európskej únie, ako je členský štát, v ktorom bol náklad naložený alebo vyložený,
p)
nakladajúcou organizáciou osoba, ktorá
1.
nakladá náklad do vozidla alebo na vozidlo alebo do intermodálnej nákladnej jednotky,
2.
nakladá intermodálnu nákladnú jednotku na vozidlo alebo jazdnú súpravu,
q)
intermodálnou nákladnou jednotkou kontajner, výmenná nadstavba, náves alebo iná podobná nákladná jednotka vhodná na intermodálnu prepravu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 1a znejú:
„1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 140/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o typovom schvaľovaní motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá v znení neskorších predpisov.
1a) § 2 ods. 4 zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov.“.
Doterajší odkaz 1 sa označuje ako odkaz 1b.
3.
V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pri preprave nákladov vo voľne loženom stave môžu byť prevýšené najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu najviac o 6 %, ak nie je prevýšená najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy.
(3)
Preprava nákladu vo voľne loženom stave podľa odseku 2 je preprava nebalených tuhých látok alebo predmetov vo vozidlách, jazdných súpravách, výmenných nadstavbách, kontajneroch alebo cisternách, kde tieto látky alebo predmety nemožno dostatočne upevniť proti pohybu a kde vplyvom prevádzky vozidla môže dôjsť k dynamickému posunutiu nákladu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na zabalené veci, na kvapalné a plynné látky prepravované v cisternách.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
4.
V § 5 ods. 1 sa odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti v platnom znení (Ú. v. EÚ L 8, 12. 1. 2011) v platnom znení.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Vozidlá a jazdné súpravy používané pri intermodálnej preprave musia byť vybavené vyhlásením nakladajúcej organizácie vystaveným cestnému dopravcovi, v ktorom sa uvádza celková hmotnosť intermodálnej nákladnej jednotky a celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy s loženou intermodálnou nákladnou jednotkou. Vyhlásenie je súčasťou dokladov ustanovených na vedenie vozidla v premávke na pozemných komunikáciách.“.
6.
Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠9a
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 7. mája 2017
Návesové súpravy prvýkrát prihlásené do evidencie vozidiel pred 1. januárom 1991, ktoré nespĺňajú požiadavky ustanovené v prvom bode písm. d) a štvrtom bode písm. l) prílohy č. 1, sa považujú za vozidlá spĺňajúce prípustné rozmery vozidiel a jazdných súprav podľa tohto nariadenia vlády, ak nepresahujú celkovú dĺžku 15,50 m.“.
7.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. a) štvrtý podbod znie:
„4.
vozidiel kategórie T a C, okrem T4.2 a C4.2 ................................................2,55 m,b)“.
8.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. a) ôsmy podbod znie:
„8.
vozidiel kategórie T4.2, C4.2, R, S, PS .........................................................3,00 m,b)“.
9.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. c) jedenástom podbode sa za slová „motorového vozidla“ vkladajú slová „s dvoma návesmi,“.
10.
V prílohe č. 1 druhom bode písmeno a) znie:
„a)
motorových vozidiel s dvoma nápravami ................................................ 18,00 t,
ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík
a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným
za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev alebo
ak ide o autobus ............................................................................................. 19,50 t,“.
11.
V prílohe č. 1 druhom bode sa v písmene c) vypúšťajú slová „a viacerými“.
12.
V prílohe č. 1 druhom bode sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
motorových vozidiel s piatimi a viacerými nápravami.............................40,00 t,“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).
13.
V prílohe č. 1 druhom bode písmeno l) znie:
„l)
pásových vozidiel.....................................................................................32,00 t.“.
14.
V prílohe č. 1 treťom bode sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
trojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia
všetkých náprav trojnápravy nesmie prevýšiť .......................................... 27,00 t,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
15.
V prílohe č. 1 treťom bode písm. f) sa dopĺňa tretí podbod, ktorý znie:
„3.
viac ako 1,4 m (d > 1,4) ........................................................ 27,00 t.“.
16.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písm. d) sa za slová „jazdná súprava“ vkladajú slová „podľa § 2 písm. c) prvého a druhého bodu“.
17.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písm. i) sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „8, 9 a 11“.
18.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písmená n) a o) znejú:
„n)
pri preprave dlhého dreva prostredníctvom oplenového prívesu nesmie drevo prečnievať za oplenom viac ako 5,0 m,
o)
náklad na vozidle alebo jazdnej súprave musí byť riadne rozložený vzhľadom na zaťaženie náprav a riadne upevnený proti pohybu vhodnými upevňovacími prostriedkami v riadnom technickom stave; ak sú na upevnenie nákladu použité viazacie prostriedky,5) upevnenie sa vykoná dostatočným počtom upevňovacích prostriedkov,5a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5) STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 2: Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien (30 0080), STN EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 3: Viazacie reťaze (30 0080), STN EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 4: Oceľové viazacie laná (30 0080).
5a) STN EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 1: Výpočet upevňovacích síl (30 0080).“.
19.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písm. q) prvom podbode sa číslica „3,00“ nahrádza číslicou „4,00“.
20.
V prílohe č. 1 sa štvrtý bod dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
do celkovej dĺžky návesovej jazdnej súpravy sa nezapočítava dĺžka prečnievajúceho nedeliteľného nákladu, ak nepresahuje náves o viac než 1,40 m, pričom požiadavky na maximálne vybočenie zadnej časti vozidla podľa osobitného predpisu5b) a požiadavky na označenie prečnievajúceho nákladu podľa osobitného predpisu5c) musia zostať zachované,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c znejú:
„5b) Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012) v platnom znení.
5c) § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
21.
V prílohe č. 1 sa štvrtý bod dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v)
najväčšie prípustné hmotnosti ustanovené v druhom bode písm. a) (okrem dvojnápravových autobusov), písm. b) a h) možno zvýšiť o dodatočnú hmotnosť najviac
1 t potrebnú pre technológiu alternatívnych palív; požiadavky ustanovené v treťom bode musia zostať zachované. Informácia o dodatočnej hmotnosti pre vozidlá s alternatívnym palivom sa uvádza v doklade podľa § 5 ods. 1 písm. c).“.
22.
Príloha č. 1 sa dopĺňa piatym bodom a šiestym bodom, ktoré znejú:
„5.
Technické požiadavky na vozidlá a jazdné súpravy vybavené aerodynamickými zariadeniami
a)
na zvýšenie energetickej účinnosti môžu byť vozidlá alebo jazdné súpravy vybavené aerodynamickými zariadeniami. Takto vybavené vozidlá a jazdné súpravy môžu presiahnuť najväčšie prípustné dĺžky ustanovené v prvom bode písm. c) podbodoch 3 až 11 pri dodržaní súladu so štvrtým bodom písm. d). Presiahnutie najväčšej prípustnej dĺžky nesmie viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav,
b)
aerodynamické zariadenia, ktoré presahujú dĺžku 500 mm, musia byť pred uvedením na trh schválené podľa osobitného predpisu,1)
c)
aerodynamické zariadenia musia spĺňať tieto prevádzkové požiadavky:
1.
v situácii, keď je ohrozená bezpečnosť účastníkov premávky na pozemných komunikáciách, zariadenie sa zloží, zatiahne alebo odstráni,
2.
pri používaní v mestskej cestnej infraštruktúre a medzimestskej cestnej infraštruktúre zohľadniť osobitné špecifiká oblastí, v ktorých je povolená rýchlosť 50 km/h alebo menej a v ktorých sa s vyššou pravdepodobnosťou vyskytujú zraniteľní účastníci premávky na pozemných komunikáciách,
3.
ich používanie je v súlade s prevádzkou intermodálnej prepravy podľa § 2 písm. o) a ak sú zatiahnuté alebo zložené, nepresiahnu najväčšiu prípustnú dĺžku o viac ako 200 mm.
6.
Tolerancia pre vozidlá alebo jazdné súpravy, ktorých kabíny majú lepšie aerodynamické vlastnosti
Na zvýšenie energetickej účinnosti najmä s ohľadom na aerodynamické vlastnosti kabín ako aj bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách môžu vozidlá alebo jazdné súpravy, ak ich kabíny majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie, presiahnuť maximálne dĺžky ustanovené v prvom bode písm. c) podbodoch 3 až 11 pri dodržaní súladu so štvrtým bodom písm. d). Presiahnutie najväčšej prípustnej dĺžky nesmie viesť k zvýšeniu nakladacej dĺžky vozidiel alebo jazdných súprav. Toto ustanovenie sa vzťahuje na vozidlá, ktoré sú z hľadiska zvýšenia energetickej účinnosti na tento účel schválené podľa osobitného predpisu.1).“.
23.
V prílohe č. 4 treťom bode sa na konci pripája táto veta:
„Vozidlá kategórie S môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Doplnok 3 prílohy XII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 42, 17. 2. 2015).“.
24.
V prílohe č. 4 piatom bode sa na konci pripája táto veta:
„Vozidlá kategórie L7e-B1 a L7e-B2 môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.7b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b) Príloha XVI delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2014).“.
25.
V prílohe č. 5 sa doterajší text označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým bodom, ktorý znie:
„2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/719 z 29. apríla 2015, ktorou sa mení smernica Rady 96/53/ES, ktorou sa v Spoločenstve stanovujú najväčšie prípustné rozmery niektorých vozidiel vo vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej doprave a maximálna povolená hmotnosť v medzinárodnej cestnej doprave (Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2016 okrem čl. I bodov 2, 5, 6, 21, 22 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 7. mája 2017.
Robert Fico v. r.