288/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2016 do 06.05.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

288
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 19. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 6 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 307/2009 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 349/2009 Z. z. o najväčších prípustných rozmeroch vozidiel a jazdných súprav, najväčších prípustných hmotnostiach vozidiel a jazdných súprav, ďalších technických požiadavkách na vozidlá a jazdné súpravy v súvislosti s hmotnosťami a rozmermi a o označovaní vozidiel a jazdných súprav v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 439/2013 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. c) sa za druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3.
dvoma návesmi,“.
Doterajší tretí a štvrtý bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.
3.
V § 4 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Pri preprave nákladov vo voľne loženom stave môžu byť prevýšené najväčšie prípustné hmotnosti pripadajúce na jednotlivú nápravu, dvojnápravu alebo trojnápravu najviac o 6 %, ak nie je prevýšená najväčšia prípustná celková hmotnosť vozidla alebo jazdnej súpravy.
(3)
Preprava nákladu vo voľne loženom stave podľa odseku 2 je preprava nebalených tuhých látok alebo predmetov vo vozidlách, jazdných súpravách, výmenných nadstavbách, kontajneroch alebo cisternách, kde tieto látky alebo predmety nemožno dostatočne upevniť proti pohybu a kde vplyvom prevádzky vozidla môže dôjsť k dynamickému posunutiu nákladu. Ustanovenie prvej vety sa nevzťahuje na zabalené veci, na kvapalné a plynné látky prepravované v cisternách.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 4.
4.
V § 5 ods. 1 sa odkaz „1)“ nahrádza odkazom „1b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1b znie:
„1b) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 19/2011 z 11. januára 2011 týkajúce sa požiadaviek na typové schválenie povinného štítku výrobcu a identifikačného čísla motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 o požiadavkách na typové schválenie motorových vozidiel, ich prípojných vozidiel a systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek určených pre tieto vozidlá z hľadiska všeobecnej bezpečnosti v platnom znení (Ú. v. EÚ L 8, 12. 1. 2011) v platnom znení.“.
7.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. a) štvrtý podbod znie:
„4.
vozidiel kategórie T a C, okrem T4.2 a C4.2 ................................................2,55 m,b)“.
8.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. a) ôsmy podbod znie:
„8.
vozidiel kategórie T4.2, C4.2, R, S, PS .........................................................3,00 m,b)“.
9.
V prílohe č. 1 prvom bode písm. c) jedenástom podbode sa za slová „motorového vozidla“ vkladajú slová „s dvoma návesmi,“.
10.
V prílohe č. 1 druhom bode písmeno a) znie:
„a)
motorových vozidiel s dvoma nápravami ................................................ 18,00 t,
ak je hnacia náprava vybavená dvojitou montážou pneumatík
a vzduchovým odpružením alebo odpružením uznaným
za rovnocenné v rámci Európskych spoločenstiev alebo
ak ide o autobus ............................................................................................. 19,50 t,“.
11.
V prílohe č. 1 druhom bode sa v písmene c) vypúšťajú slová „a viacerými“.
12.
V prílohe č. 1 druhom bode sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
motorových vozidiel s piatimi a viacerými nápravami.............................40,00 t,“.
Doterajšie písmená d) až k) sa označujú ako písmená e) až l).
13.
V prílohe č. 1 druhom bode písmeno l) znie:
„l)
pásových vozidiel.....................................................................................32,00 t.“.
14.
V prílohe č. 1 treťom bode sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:
„e)
trojnápravy motorových vozidiel súčet zaťaženia
všetkých náprav trojnápravy nesmie prevýšiť .......................................... 27,00 t,“.
Doterajšie písmeno e) sa označuje ako písmeno f).
15.
V prílohe č. 1 treťom bode písm. f) sa dopĺňa tretí podbod, ktorý znie:
„3.
viac ako 1,4 m (d > 1,4) ........................................................ 27,00 t.“.
16.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písm. d) sa za slová „jazdná súprava“ vkladajú slová „podľa § 2 písm. c) prvého a druhého bodu“.
17.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písm. i) sa slová „8 a 9“ nahrádzajú slovami „8, 9 a 11“.
18.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písmená n) a o) znejú:
„n)
pri preprave dlhého dreva prostredníctvom oplenového prívesu nesmie drevo prečnievať za oplenom viac ako 5,0 m,
o)
náklad na vozidle alebo jazdnej súprave musí byť riadne rozložený vzhľadom na zaťaženie náprav a riadne upevnený proti pohybu vhodnými upevňovacími prostriedkami v riadnom technickom stave; ak sú na upevnenie nákladu použité viazacie prostriedky,5) upevnenie sa vykoná dostatočným počtom upevňovacích prostriedkov,5a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 5a znejú:
„5) STN EN 12195-2 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 2: Viazacie popruhy vyrobené z chemických vlákien (30 0080), STN EN 12195-3 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 3: Viazacie reťaze (30 0080), STN EN 12195-4 Súpravy na upevňovanie bremien na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 4: Oceľové viazacie laná (30 0080).
5a) STN EN 12195-1 Upevňovanie nákladu na cestných vozidlách. Bezpečnosť. Časť 1: Výpočet upevňovacích síl (30 0080).“.
19.
V prílohe č. 1 štvrtom bode písm. q) prvom podbode sa číslica „3,00“ nahrádza číslicou „4,00“.
20.
V prílohe č. 1 sa štvrtý bod dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u)
do celkovej dĺžky návesovej jazdnej súpravy sa nezapočítava dĺžka prečnievajúceho nedeliteľného nákladu, ak nepresahuje náves o viac než 1,40 m, pričom požiadavky na maximálne vybočenie zadnej časti vozidla podľa osobitného predpisu5b) a požiadavky na označenie prečnievajúceho nákladu podľa osobitného predpisu5c) musia zostať zachované,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5b a 5c znejú:
„5b) Príloha I nariadenia Komisie (EÚ) č. 1230/2012 z 12. decembra 2012, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009, pokiaľ ide o požiadavky na typové schválenie v prípade hmotností a rozmerov motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel, a mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/46/ES (Ú. v. EÚ L 353, 21. 12. 2012) v platnom znení.
5c) § 3 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
23.
V prílohe č. 4 treťom bode sa na konci pripája táto veta:
„Vozidlá kategórie S môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.7a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a) Doplnok 3 prílohy XII delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2015/208 z 8. decembra 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel na účely typového schválenia poľnohospodárskych a lesných vozidiel (Ú. v. EÚ L 42, 17. 2. 2015).“.
24.
V prílohe č. 4 piatom bode sa na konci pripája táto veta:
„Vozidlá kategórie L7e-B1 a L7e-B2 môžu byť alternatívne označené podľa osobitného predpisu.7b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:
„7b) Príloha XVI delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 3/2014 z 24. októbra 2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013, pokiaľ ide o požiadavky na funkčnú bezpečnosť vozidiel pre schválenie dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 7, 10. 1. 2014).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. novembra 2016 okrem čl. I bodov 2, 5, 6, 21, 22 a 25, ktoré nadobúdajú účinnosť 7. mája 2017.
Robert Fico v. r.