284/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

284
Vyhláška
Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
zo 14. októbra 2016,
ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa § 23 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 326/2015 Z. z. o výške dotácie na obstaranie nájomného bytu, obstaranie technickej vybavenosti a odstránenie systémovej poruchy a výške oprávnených nákladov na obstaranie nájomného bytu sa dopĺňa takto:
§ 5 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Oprávnený náklad na 1 m2 podlahovej plochy bytu uvedený v odsekoch 1 až 4 sa zvýši o 40 eur, ak budova, v ktorej sa obstaráva nájomný byt, spĺňa
a)
minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť,1) ktorou je horná hranica energetickej triedy A1 pre globálny ukazovateľ, a
b)
požiadavky tepelnoizolačných vlastností stavebných konštrukcií preukázaním normalizovanej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla stavebných konštrukcií platnej od 1. januára 2016 podľa slovenskej technickej normy.2)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:
„1) § 4 ods. 1 zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) STN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky (73 0540).“.
Čl. II.
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Arpád Érsek v. r.