281/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 24.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

281
ZÁKON
z 12. októbra 2016,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 384/2011 Z. z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 233/2012 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z. a zákona
č. 437/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „0,4 %, ak sa v § 8“ nahrádzajú slovami „0 %, ak § 11“.
2.
§ 8 sa vypúšťa.
3.
Za § 10 sa dopĺňajú § 11 a 12, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠11
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným dňom vyhlásenia
Sadzba odvodu na roky 2017 až 2020 je 0,2 % ročne. Na sadzbu odvodu na rok 2016 a výšku splátky odvodu za štvrtý kalendárny štvrťrok roku 2016 sa vzťahuje doterajší predpis.
§ 12
Zrušovacie ustanovenie účinné dňom vyhlásenia
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 253/2014 Z. z. o splnení podmienky pre sadzbu osobitného odvodu vybraných finančných inštitúcií.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Andrej Kiska v. r.

Andrej Danko v. r.

Robert Fico v. r.