280/2016 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

280
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 12. októbra 2016,
ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2017
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde nariaďuje:
§ 1
Suma minimálnej mzdy na rok 2017 sa ustanovuje na
a)
435,00 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,
b)
2,500 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
§ 2
Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 279/2015 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2016.
§ 3
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2017.
Robert Fico v. r.