279/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.10.2016

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

279
OZNÁMENIE
Národnej banky Slovenska
z 3. októbra 2016
o vydaní strieborných zberateľských euromincí v nominálnej hodnote
10 eur pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia
1.Úvodné ustanovenia
a)
Národná banka Slovenska podľa § 17h ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje, že vydáva do obehu strieborné zberateľské euromince v nominálnej hodnote 10 eur pri príležitosti 450. výročia narodenia Jána Jessenia (ďalej len „zberateľská eurominca“).
b)
Zberateľská eurominca má štatút zákonného platidla len v Slovenskej republike.
c)
Zberateľská eurominca sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov striebra a 100 dielov medi; jej hmotnosť je 18 g a priemer 34 mm. Pri razbe zberateľskej euromince je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm; povolená horná odchýlka v hmotnosti je 0,4 g a v obsahu striebra 10/1000.
2. Vzhľad zberateľskej euromince
a)
Na líci zberateľskej euromince je vyobrazený dobový výjav z prvej verejnej pitvy, ktorú uskutočnil Ján Jessenius v Prahe v roku 1600, v pozadí doplnený siluetou Kostola Matky Božej pred Týnom zo Staromestského námestia v Prahe. Štátny znak Slovenskej republiky je pri hornom okraji mincového poľa. Vpravo od neho je v opise názov štátu „SLOVENSKO“. Pod štátnym znakom Slovenskej republiky je v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty zberateľskej euromince „10 EURO“. Letopočet „2016“ je pri spodnom okraji mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, ktorú tvorí skratka „MK“, umiestnená medzi dvoma razidlami, a štylizované iniciálky mena a priezviska autorky zberateľskej euromince Márie Poldaufovej „MP“ sú v ľavej spodnej časti mincového poľa.
b)
Na rube zberateľskej euromince je vyobrazený portrét Jána Jessenia. Vpravo od portrétu je v opise meno a priezvisko „JÁN JESSENIUS“ a vľavo od neho sú v dvoch riadkoch letopočty jeho narodenia a úmrtia „1566“ a „1621“.
c)
Na hrane mince je nápis do hĺbky „• LEKÁR – VEDEC – PRIEKOPNÍK ANATÓMIE“.

Štát vydania:
Slovenská republika
Začiatok vydávania: november 2016
Jozef Makúch v. r.