277/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

277
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2016,
ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 57/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva obilnín na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 188/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 515/2010 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky
č. 139/2012 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 101/2013 Z. z., nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 129/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 1 písm. a) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3.
úradne pridelené sériové číslo,“.
Doterajšie body 3 až 12 sa označujú ako body 4 až 13.
2.
V § 13 ods. 1 písm. b) sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:
„3.
úradne pridelené sériové číslo,“.
Doterajšie body 3 až 9 sa označujú ako body 4 až 10.
3.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
úradne pridelené sériové číslo,“.
Doterajšie body 2 až 8 sa označujú ako body 3 až 9.
4.
V § 17 ods. 2 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
úradne pridelené sériové číslo,“.
Doterajšie body 2 až 11 sa označujú ako body 3 až 12.
5.
Príloha č. 4 sa dopĺňa siedmym bodom, ktorý znie:
„7.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L60, 5. 3. 2016).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Robert Fico v. r.