276/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

276
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2016
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 55/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva zemiakov na trh v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 177/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
úradne pridelené sériové číslo.“.
2.
§ 12 znie:
㤠12
Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 5.“.
3.
Príloha č. 5 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 5
k nariadeniu vlády č. 55/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2002/56/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní so sadivom zemiakov (Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení
- rozhodnutia Komisie 2003/66/ES z 28. januára 2003 (Ú. v. EÚ L 170, 9. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38),
- smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39),
- rozhodnutia Komisie 2005/908/ES zo 14. decembra 2005 (Ú. v. EÚ L 329, 16. 12. 2005).
2.
Smernica Komisie 93/17/EHS z 30. marca 1993, ktorá určuje triedy spoločenstva pre kategóriu základného sadiva zemiakov spolu s podmienkami a označovaním takýchto tried (Ú. v. ES L 106, 30. 4. 1993; Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 14).
3.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/20/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú triedy Únie pre základné a certifikované sadivo zemiakov a podmienky a označenie vzťahujúce sa na tieto triedy (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
4.
Vykonávacia smernica Komisie 2014/21/EÚ zo 6. februára 2014, ktorou sa určujú minimálne podmienky a triedy Únie pre sadivo zemiakov vyššieho množiteľského stupňa (Ú. v. EÚ L 38, 7. 2. 2014).
5.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Robert Fico v. r.