275/2016 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2017

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

275
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 21. septembra 2016
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky
č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 53/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva repy na trh sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
úradne pridelené sériové číslo.“.
2.
V § 11 ods. 2 písm. a) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
úradne pridelené sériové číslo,“.
Doterajšie body 2 až 7 sa označujú ako body 3 až 8.
3.
V § 11 ods. 2 písm. b) sa za bod 1 vkladá nový bod 2, ktorý znie:
„2.
úradne pridelené sériové číslo,“.
Doterajšie body 2 až 10 sa označujú ako body 3 až 11.
4.
§ 14 vrátane nadpisu znie:
㤠14
Záverečné ustanovenie
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.“.
5.
Príloha č. 4 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 4
k nariadeniu vlády č. 53/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Rady 2002/54/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom repy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36, Ú. v. ES L 193, 20. 7. 2002) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39, Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003) a smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
2.
Vykonávacia smernica Komisie (EÚ) 2016/317 z 3. marca 2016, ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o označovanie balení osiva úradnými náveskami (Ú. v. EÚ L 60, 5. 3. 2016).“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. apríla 2017.
Robert Fico v. r.